Hotărârea nr. 747/2009

privind acceptarea donatiei d-lui Pantis Aron si sotia Pantis Maria, reprezentind suprafata totala de 63 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 155414 si 155425 inscrise in C.F. 155414 si 155425 Oradea, situat in Oradea str. Strugurilor, cu destinatia de

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui Pantiș Aron și soția Pantiș Maria, reprezentând suprafața totală de 63 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 155414 și 155425 înscrise în C.F. 155414 și 155425 Oradea, situat în Oradea str. Strugurilor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56133 / 25.08.2009 prin care Administrația


Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața totală de 63 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 155414 și 155425, înscrise în C.F. 155414 și 155425 Oradea, situat în Oradea str. Strugurilor, cu destinația de “drum public”.

Prin Planul Urbanistic Zonal - Construire două locuințe familiale D+P+M și reglementare acces, str.


Strugurilor nr. 4/B și 4/C, nr. cad. 4370 și 2161 - Oradea și a Planșei ”3/U - Circulația terenurilor”, aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 548/29.06.2009 se propune lărgirea str. Strugurilor la un profil de 12,00 m (6,00 din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 1358/20.05.2009 dl. Pantiș Aron și soția Pantiș Maria,


donează Municipiului Oradea suprafață totală de 63 mp., teren identificat cu nr. cadastrale 155414 și 155425, înscrise în C.F. 155414 și 155425 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată privind Administrația publică locală, republicată

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit.a, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Pantiș Aron și soția Pantiș Maria, reprezentând suprafața totală de 63

mp. teren identificat cu nr. cadastrale 155414 și 155425, înscrise în C.F. 155414 și 155425 Oradea, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se vor face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelate cu necesitățile municipiului Oradea.


Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Instituția Prefectului Județului Bihor

Instituția Arhitectului Șef

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

Direcția Tehnică

A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Dl Pantiș Aron prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 august 2009

Nr.747.

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru