Hotărârea nr. 744/2009

privind acceptarea donatiei domnului Martin Bogdan, reprezentind suprafata de130 mp. teren identificat cu nr. cadastral 156889, inscris in CF nr. 156889 - Oradea, situat in Oradea, str. Camil Petrescu, cu destinatia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației domnului Martin Bogdan, reprezentând suprafața de130 mp. teren identificat cu nr. cadastral 156889, inscris in CF nr. 156889 - Oradea, situat în Oradea, str. Camil Petrescu, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56127 din data de 25.08.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 130 mp. teren identificat cu nr. cadastral 156889, inscris in CF nr. 156889 - Oradea, situat în Oradea, str. Camil Petrescu, cu destinația de “drum public”.

Comform Avizului favorabil cu nr. 519/13.05.2009 al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea "Planșei A03 - Reglementări urbanistice” (anexă) pentru -construire casă S+P+M și, prin studiul de oportunitate se propune lărgirea străzii Camil Petrescu la profil transversal de 12,00 m., (6,00 m. din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 845/26.06.2009, domnul Martin Bogdan donează Municipiului Oradea suprafața de 130 mp., teren identificat cu nr. cadastral 156889, înscris in C.F. nr. 156889 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit.a, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația domnului Martin Bogdan, reprezentînd suprafața de 130 mp, teren identificat cu nr. cadastral 156889, inscris in CF nr. 156889 - Oradea, situat în Oradea str. Camil Petrescu, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donator.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se vor face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelate cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •  Administratia Imobiliară Oradea

  • •  Direcția Tehnică

  • •  Serviciul Terenuri

Serviciul Financiar Contabil

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara, prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

  • •  Dl. Martin Bogdan prin grija Administratiei Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 august 2009

Nr.744.

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”