Hotărârea nr. 742/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 612 mp. constituit din nr. topo 8947/2 teren situat in Oradea str. Ana Ipatescu, nr.11, detinut in folosinta gratuita de Biserica Penticostala nr. 7 „Filadelfia”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 612 mp. constituit din nr. topo

8947/2 teren situat în Oradea str. Ana Ipătescu, nr.11, deținut în folosință gratuită de Biserica Penticostală nr. 7

„Filadelfia”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56206 din 26.08.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 612 mp, teren situat în Oradea, str. Ana Ipătescu, nr.11.

Biserica Penticostală nr.7 „Filadelfia” deține în folosință suprafața de 635 mp teren proprietate a Statului Român cu nr. topo 8947/2 înscris în CF 41692 Oradea, în baza contractului de comodat nr. 3/01.09.2004 (prin care s-a preluat dreptul de folosință a terenului atribuit prin Decizia Primăriei Municipiului Oradea nr. 900/09.10.1991 și Contractul de concesiune nr.3 din 23.01.1992).

Prin Planul de amplasament și delimitare a imobilului se identifică suprafața de 612 mp teren pe care, în baza Autorizației de Construire nr. 437 / 22.10.1992, a fost edificată Biserica Penticostală nr.7 „Filadelfia” cu gardul împrejmuitor. Cota de 23 / 635 mp din nr. topo 8947/2 înscris în CF 41692 Oradea, se regăsește în zona trotuarului din fața bisericii și aparține străzii Ana Ipătescu.

Deoarece până la această dată construcția - Biserică Penticostală nr.7 „Filadelfia” - nu a fost notată în evidențele de carte funciară, este necesară aprobarea planului de amplasament și delimitarea a bunului imobil cu suprafața de 612 mp.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată, Ținând cont de prevederile art. 36 (1) din Legea nr. 18/1991 republicată privind Legea fondului funciar, Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. 2) lit. c), alin.5) lit. a) și art. 45 alin. 3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art. 1. S

e aprobă Planu

de amplasamen

si delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 612 mp, astfel:

Suprafața nr.

cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr.

cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Suprafața de teren înscrisa în C.F. -mp.-

Suprafața de teren ce se desprinde și formează nr. nou cadastral

Observații

612

8947/2

41692 Oradea

635

612

Terenul proprietate a municipiului Oradea, construcția proprietate a Bisericii Penticostale nr.7 „Filadelfia”

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a imobilului - teren - în suprafață de 612 mp, identificat conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a imobilului în suprafață de 23 mp, identificat cu nr. top 8947/2 înscris în CF 41692 Oradea reprezentând teren aferent străzii Ana Ipătescu.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   Serviciul Locuințe și Spații cu altă destinație

 • •   Serviciul Financiar - Contabil

 • •   OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

 • •   Biserica Penticostală nr.7 „Filadelfia”, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  Oradea, 31 august 2009

  Nr.742.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “24” de voturi “pentru” și “1” vot “abținere”