Hotărârea nr. 74/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Platforma balastata, calea Borºului nr. topo 4143/12 si 4143/49 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Platforma balastata, calea Borșului nr. topo 4143/12 si 4143/49 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 197970 din data de 23.01.2009, întocmit de că tre Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Platforma balastata, calea Borșului nr. topo 4143/12 si 4143/49 - Oradea,

Văzând documentația depusă cu nr. de înregistrare 197970/24.11.2008, de SC AUTO BARA & CO SRL, reprezentat de d-nul Bara Octavian si întocmita de SC Gispro SRL,

Având în vedere Avizul prealabil de oportunitate nr1756/25.11.2008 al Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Platforma balastata, calea Borșului nr. topo 4143/12 si 4143/49 - Oradea, in condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr1756/25.11.2008 :

  • - Zona reglementata prin PUZ: ambele fronturi ale drumului ce asigura accesul de la parcelele studiate pana la Calea Borșului

  • - Categoria funcționala solicitata: platforma balastata, destinata manevrării si parcării de autoturisme

  • - Reglementari obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

  • - corelare cu documentația de urbanism aprobate in zona;

  • - respectarea prevederilor legale impuse de existenta pe in vecinătate a rețelelor de medie tensiune privind amplasarea construcțiilor fata de rețelele de medie tensiune existente pe teren.

  • - studierea accesului la rețeaua stradala

  • - prealabil întocmirii PUZ-lui se va obține avizul Companiei de Apa în ceea ce privește obiectivele stației de epurare din vecinătate.

Art.2 Documentația de urbanism de tip PUZ se întocmește in vederea concesionarii/inchirierii prin licitație publica a terenului pe care se dorește amenajare platformei balastate.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -   Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, SC AUTO BARA & CO SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr. 74


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila