Hotărârea nr. 739/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului in suprafata de 30 mp constituit din nr. topo 1892/1 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 30 mp teren, situat in Oradea, Bd. Decebal, nr. 8, ocupat de extindere la constructi

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 30 mp constituit din nr. topo 1892/1 Oradea și concesionarea directă a suprafeței de 30 mp teren, situat în Oradea, Bd. Decebal, nr. 8, ocupat de extindere la construcția existentă, în favoarea lui Bele Nicolae și soția Bele Dana Elena

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56227 din data de 26 august 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 30 mp teren constituit din nr. Topo 1892/1 și concesionarea directă a suprafeței de 30 mp teren situat în Oradea, Bd. Decebal, nr. 8, reprezentând extindere la construcția existentă, în favoarea lui Bele Nicolae și soția Bele Dana Elena

Bele Nicolae și soția Bele Dana dețin în proprietate un spațiu comercial - florărie, situat în Bd. Decebal, nr.8,

la parterul blocului D97, ap.4.

În anul 2004, în conformitate cu prevederile Certificatului de Urbanism nr. 319/23.01.2003, a Avizului CMUAT nr.11/16.01.2003 și a Autorizației de construire nr.375/23.01.2004, Bele Nicolae și Dana au realizat amenajarea florăriei și a accesului din exterior - trepte și podeț.

Pentru terenul ocupat de acces, în suprafață de 8,63 mp s-a încheiat contractul de concesiune nr. 878/25.04.2004 în conformitate cu Regulamentul privind procedura de concesionare directă a terenurilor proprietatea Municipiului Oradea pentru realizarea de accese la construcțiile existente, aprobat prin HCL nr.503/30.06.2003.

Prin Certificatul de Urbanism nr.1862/20.06.2005 s-a avizat extinderea spațiului comercial cu destinația de florărie, în condițiile obținerii acordului legalizat al Asociației de proprietari și a proprietarilor direct afectați, precum și a încheierii contractului de concesiune pentru terenul ocupat de extindere - 30 mp, teren care cuprinde și suprafața anterior concesionată pentru acces.

Printr-o eroare, s-a eliberat Autorizația de construire nr.1841/28.09.2005 pentru extinderea spațiului comercial având la bază contractul de concesiune pentru terenul ocupat de accesul realizat în suprafață de 8,63 mp. Extinderea a fost finalizată conform Autorizației de luare în folosință nr.745/04.12.2006

Pentru reglementarea situației create, este necesară rezilierea contractului de concesiune nr. 878/2004 pentru terenul ocupat de scări și încheierea unui nou contract pentru terenul ocupat de extinderea spațiului comercial realizat.

Terenul ocupat de extindere se constituie din nr. topo 1892/1, proprietatea Municipiului Oradea, conform

Adeverinței nr.41248/22.07.2009 emise de OCPI Bihor.

În baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

În conformitate cu art. (15) din Legea nr. 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.2) lit.„c”, alin. 5), lit. b) ale art. 45 alin. 3) si ale art. 123 alin. 1) din Legea nr.

215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă rezilierea contractului de concesiune acces nr.878/2004 a terenului în suprafață de 8,63 mp în condițiile încheierii contractului de concesiune pentru terenul ocupat de extinderea construcției existente.

Art.2. Se aprobă introducerea în circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară a suprafeței de 3227 mp. teren identificat cu nr. topo.1892/1 aparținând teritoriului cadastral Oradea, teren aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea identificat prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 41248/22.07.2009;

Art.3. Se aprobă planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 30 mp, situat în Oradea, Bd. Decebal, nr.8, bloc D 97, extindere la ap.4, astfel :

Suprafața nr. cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr.

topo.

Suprafața de teren conform Adeverinței

OCPI Bihor nr.41248/2009

-mp.-

Suprafața de teren ce se desprinde din nr. topo și formează noul nr. cadastral

Observații

30

1892/1

Adeverința

nr.41248/22.07.200

9-O.C.P.I Bihor

3227

30

Terenul - proprietatea

privată a municipiului

Oradea

Art.4. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a imobilului - teren - în suprafață de 30 mp, identificat conform art. 3 din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă concesionarea directă a suprafeței de 30mp identificată la art. 4 din prezenta hotărâre, situată în Oradea, Bd. Decebal, nr.8, bloc D 97, în favoarea lui Bele Nicolae, în vederea reglementării extinderii construcției existente.

Art.6. Durata de concesionare a terenului menționat la art. 5 din prezenta hotărâre este pe o perioada de 25 ani, începând cu data de întâi a lunii următoare obținerii avizului de legalitate la prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă redevența de 35,00 lei/mp/an, care se va achita începând de la data de 01.10.2006 - data eliberării Autorizației de construcție nr.1841/28.09.2005.

Art.8. Redevența va fi indexată de drept anual cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

•  Serviciul Terenuri

Serviciul Financiar - Contabil

  • •  OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • •  Bele Nicolae și Bele Dana Elena

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 august 2009

Nr.739.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru