Hotărârea nr. 738/2009

privind darea acordului de transmitere in folosinta gratuita a terenului inscris in C.F. 152565 Oradea cu nr. cadastral 152565 Oradea cu suprafata de 615 mp., situat in Oradea str. Izvorului in favoarea Parohiei Ortodoxe Romane “Inaltarea Domnului”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind darea acordului de transmitere în folosință gratuită a terenului înscris în C.F. 152565 Oradea cu nr. cadastral 152565 Oradea cu suprafața de 615 mp., situat în Oradea str. Izvorului în favoarea Parohiei Ortodoxe Romane “Înălțarea Domnului”

J

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56225 din 26 august 2009 privind darea acordului de transmitere în folosință gratuită a terenului înscris în C.F. 152565 Oradea cu nr. cadastral 152565 Oradea cu suprafața de 615 mp., situat în Oradea str. Izvorului în favoarea Parohiei Ortodoxe Romane “Înălțarea Domnului”

Prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 1157/19.12.2008 s-a aprobat Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 4.294 mp. teren cu nr. cadastral 17900 înscris in C.F. 90317 Oradea și darea acordului de principiu pentru transmiterea în folosință gratuită a suprafeței de 615 mp teren situat în Oradea str. Izvorului nr. 12A în favoarea Parohiei Ortodoxe Romane “Înălțarea Domnului”.

Prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 664/10.08.2009 s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal - Construire Biserică Ortodoxă Română cu Hramul ”Înălțarea Domnului”, str. Izvorului nr. 12/A, front II, nr. cadastral 152565 -Oradea.

Conform C.F. 152565 Oradea nr. cadastral 152565 cu suprafața de 615 mp. este proprietatea Municipiului

Oradea.


Luând în considerare prevederile H.C.L. Oradea nr. 1157/19.12.2008 și 664/10.08.2009,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin (5) lit. a) art. 45 alin. (3) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Art.1. Se aprobă încheierea unui Contract de comodat, având ca obiect transmiterea în folosință gratuită a terenului înscris în C.F. 152565 Oradea cu nr. cadastral 152565 Oradea cu suprafața de 615 mp., în favoarea Parohiei Ortodoxe Romane “Înălțarea Domnului”, în vederea construirii unui lăcaș de cult în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 664/2009.

Art.2. Se aprobă durata transmiterii în folosință gratuită de 49 ani începând cu data de întâi a lunii următoare obținerii Aviz-ului de legalitate de la Prefectura Județului Bihor pentru prezenta Hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Parohia Ortodoxă Română „Înălțarea Domnului”

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -  Administrația Imobiliară Oradea

 • -   Serviciul Terenuri

- A.I.O. Serviciul Financiar - Contabil

 • -   OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

 • -   Parohia Ortodoxă Română „Înălțarea Domnului” prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • -   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  Oradea, 31 august 2009

  Nr.738.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila