Hotărârea nr. 737/2009

privind aprobarea transmiterii in proprietate fara plata a terenului inscris in C.F.88914 Oradea cu nr. cadastral 14728 in suprafata de 1462 mp, in favoarea Bisericii Ortodoxe Romine Nufarul situat in Oradea str. Nufarului nr. 65

ROMÂNIA

județul bihor

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H o T Ă R Â R E

privind aprobarea transmiterii in proprietate fără plată a terenului înscris în C.F.88914 oradea cu nr. cadastral 14728 în suprafață de 1462 mp, în favoarea Bisericii Ortodoxe Române Nufărul situat în Oradea str. Nufărului nr. 65

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr, 56124 din data de 25 august .2009 prin care Serviciului Terenuri solicită Consiliului Local aprobarea transmiterii în proprietate , a terenului înscris în C.F. 88914 Oradea cu nr. cadastral 14728, cu suprafața de 1462 mp, teren situat în Oradea str. Nufărului nr. 65.

Prin Contractul de comodat 174/25.07.2007, Administrația Imobiliară Oradea a transmis în folosința Bisericii Ortodoxe “Nufărul”, suprafața de 1462 mp. teren identificat cu nr. cadastral 14728 înscris în C.F. 88914 Oradea, situat în Oradea str. Nufărului, nr.65 cu destinația de teren aferent pe care sunt amplasate construcții bisericești-biserica, magazii și anexă.

Imobilul identificat cu nr. cadastral 14728 se compune din suprafața de 1462 mp teren proprietate a Municipiului Oradea și construcții bisericești cu suprafața desfășurată de 306 mp proprietate a Bisericii Ortodoxe Romane Nufărul Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), (2), din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. 2) lit. c), alin. 5 lit. a) art. 45 alin. 3) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă transmiterea în proprietate fără plată a terenului înscris în C.F. 88914 Oradea cu nr. cadastral 14728 cu suprafața de 1462 mp, în favoarea Bisericii Ortodoxe Române “Nufărul”, situat în Oradea str. Nufărului,nr.65.

Art.2. Se împuternicește Administrația Imobiliară Oradea să facă diligențele necesare înscrierii în evidențele de Publicitate imobiliară a interdicției de înstrăinare sau schimbării destinației imobilului înscris în C.F. 88914 Oradea cu nr. cadastral 14728, timp de 30 ani conformart. .4 alin (1)din Legea 239/12.07.2007.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Biserica Ortodoxă Română Nufărul“.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Terenuri

 • •  A.I.O. Serviciul Financiar - Contabil

 • •  OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

 • •  Biserica Ortodoxă Română Nufărul.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  Oradea, 31 august 2009

  Nr.737.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru