Hotărârea nr. 736/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu suprafata de 695 mp. teren constituit din nr. topo 5013/2 si 5016/11 inscris in CF nr. 3174 Oradea si darea acordului de principiu in vederea vinzarii prin negociere

ROMÂNIA

județul bihor

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu suprafața de 695 mp. teren constituit din nr. topo 5013/2 si 5016/11 înscris în CF nr. 3174 Oradea și darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 127/695 mp teren situat în Oradea str. Traian Lalescu, nr. 3/A, în favoarea doamnei Magda Sabina și soțul Magda Emil

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr, 56123 din 25 august 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri solicită Consiliului Local aprobarea Planului de amplasament șl delimitare a corpului de proprietate cu suprafața de 695 mp., constituit din nr. topo 5013/2 si 5016/11 înscris în CF nr. 3174 - Oradea și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 127/695 mp, teren,

Doamna Magda Sabina și soțul Magda Emil sunt proprietarii imobilului situat în Oradea, str. Traian Lalescu, nr.3/A, compus din casa de locuit și suprafața de 568 mp. teren notat în CF nr. 152918 - Oradea, identificat cu nr topo 5016/11, dobândit conform contractului de vânzare-cumpărare, nr. 26893/25.07.1995.

Conform identificării cadastrale imobilul situat in Oradea, str. Traian Lalescu nr. 3/A, se compune din două corpuri de clădire cu suprafața construită de 201 mp. și terenul aflat în proprietatea doamnei Magda Sabina și soțul Magda Emil în suprafață de 568 mp și din cota de 127/165 mp. teren cu nr. topo 5013/2 înscris în CF nr. 3174 - Oradea, proprietate a Municipiului Oradea. Pentru această suprafață de teren doamna Magda Sabina achită taxă folosință teren.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 758 din 27.10.2005 modificată prin hotărârea Consiliului Local nr. 448/28.06.2007 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea ,

Ținând seama de proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Oradea, în baza art. 15 din Legea nr. 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

Ținând cont de prevederile art. 36 (1) din Legea nr. 18/1991 republicată privind Legea fondului funciar,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 (2) lit.„c”, alin.(5) lit. „b”, ale art. 45 alin.(3) si ale art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 695 mp. astfel:

\Nf Topo din care se constituie nr.

CadastraP\

Nr. CF în care este înscris Nr.

Topo

Suprafața nr. topo - mp-

Suprafața ce se dezlipește și se constituie in nr. cadastral

Observații

5013/2

3174 Oradea

593

127

Municipiul Oradea asupra cotei de 127/695 mp. și

5016/11

152918 Oradea

568

568

Magda Sabina asupra cotei de 568/695 mp. teren și construcții

Total

695

Art.2. Se dă acordul trecerii în proprietatea privată a Municipiului Oradea a cotei de 127/695 mp. din nr. cadastral nou format , conform art. 1 din prezenta hotărâre.


Art.3. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 127/695 mp. teren identificat conform art. 1 din prezenta hotărâre, în favoarea doamnei Magda Sabina și soțul Magda Emil în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.4. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorul terenului menționat la art. 3 va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului Județului Bihor

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

D-na Magda Sabina prin grija Administrației Imobiliare Oradea - Serviciul Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 august 2009

Nr.736.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu „unanimitate” de voturi „pentru”