Hotărârea nr. 735/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului in suprafata de 75 mp si majorarea suprafetei concesionate cu 31 mp teren, reprezentind extindere la constructia existenta si terasa acoperita, situata in Oradea, Str. Mihail Sadoveanu,

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 75 mp și majorarea suprafeței concesionate cu 31 mp teren, reprezentând extindere la construcția existentă și terasă acoperită, situată în Oradea, Str. Mihail Sadoveanu, nr. 6, în favoarea SC Elite Business Company SRL

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56122 din 25 august 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 75 mp. teren și concesionarea suprafeței de 31 mp teren situat în Oradea, Str. Mihail Sadoveanu, nr. 6 în favoarea SC Elite Business Impex SRL.

Prin HCL 62/30.03.2000 s-a aprobat concesionarea suprafeței de 44 mp. identificat cu nr. topo 4912/15 înscris în CF nr. 24867 Oradea cu destinația de extindere restaurant sub copertina existentă având funcțiunea de terasă acoperită aferentă unității. Ca urmare s-a încheiat contractul de concesiune nr. 614/24.04.2000 pentru suprafața de 44 mp. teren, achitând o redevență actualizată de 56,22 lei/mp/an.

Având în vedere că SC Elite Business SRL a amenajat și o terasă acoperită în continuarea spațiului comercial, este necesară reglementarea juridică a suprafeței ocupate de SC Elite Business Company prin majorarea suprafeței concesionate, în conformitate cu Certificatul de Urbanism nr.1691/22.05.2009 și Avizul CMUAT nr. 669/17.06.2009.

Terenul pe care se constituie noul nr. cadastral provine din nr. topo 4912/15 înscris în CF nr. 24867 Oradea fiind în proprietatea Statului Român,

Ținând seama de proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Oradea,

În baza art. 15 din Legea nr. 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

Ținând cont de prevederile art. 36 (1) din Legea nr .18/1991 republicată, privind fondul funciar,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit. „b”, ale art. 45 alin.(3) si ale art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 75 mp, astfel:

Suprafața nr.

cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Suprafața de teren înscrisa în C.F.

-mp.-

Suprafața de teren ce se desprinde din nr. topo și formează noul nr. cadastral

Observații

75

4912/15

24867 Oradea

656

75

Terenul -proprietatea municipiului Oradea

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a imobilului - teren - în suprafață de 75 mp, identificat conform art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă concesionarea directă a suprafeței de 31 mp identificată la art. 1 din prezenta hotărâre, situată în Oradea, Str. Mihail Sadoveanu nr.6, în favoarea SC Elite Business Company SRL și încheierea unui Act adițional la contractul de concesiune nr. 614/24.04.2000 pentru majorarea suprafeței concesionate de la 44 mp. la 75 mp. cu destinația de extindere la spațiu comercial și terasă .

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •  Serviciul Terenuri

Serviciul Financiar - Contabil

 • •  OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

 • •  SC Elite Business Company SRL prin grija Administrației Imobiliare Oradea - Serviciul Terenuri

  Oradea, 31 august 2009

  Nr.735


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila