Hotărârea nr. 734/2009

privind aprobarea Planurilor de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate cu suprafata de 126 mp. si 245 mp. teren constituite din nr. topo 6456/9 inscris in CF nr. 153578 - Oradea si darea acordului de principiu in vederea vinzarii prin n

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a corpurilor de proprietate cu suprafața de 126 mp. și 245 mp. teren constituite din nr. topo 6456/9 înscris în CF nr. 153578 - Oradea și darea acordului de principiu in vederea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 100/126 mp. teren situat în Oradea str.

Gheorghe Doja nr.119/A în favoarea d-lui Maghiar Ioan și soția Maghiar Viorica

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56121 din 25 august 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a corpurilor de proprietate cu suprafața de 126 mp. și 245 mp. teren constituit din nr topo 6456/9 înscris în CF nr. 153578 - Oradea și darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 100/126 mp. teren situat în Oradea str. Gheorghe Doja nr.119/A.

Conform CF nr. 73936 - Oradea, d-nul Maghiar Ioan și soția Maghiar Viorica sunt proprietarii imobilului situat în Oradea, str. Gheorghe Doja nr. 119/A, reprezentând casa de locuit și teren identificat cu nr topo 6456/7, 6455/1 si 6455/3, dobândit în urma reconstituirii dreptului de proprietate în baza L18/1991, republicată, privind fondul funciar,

În continuarea acestei proprietăți dl. ing. Jurcut Viorel prin planul cadastral a corpului de proprietate nou format a identificat suprafața de 126 mp. din imobilul cu nr. topo 6456/9, formată din 26 mp. teren cu anexă, proprietatea d-lui Maghiar Ioan și soția Maghiar Viorica și 100 mp. teren proprietate a Statului Român, pentru care acesta achită tarif utilizare teren conform convenției pentru ocuparea terenului proprietate a Municipiului Oradea/Statului Roman nr.13/18.06.2009.

Conform CF convertit 153578 - Oradea, nr. topo 6456/9 cu suprafața de 440 mp. reprezintă teren arabil cu destinația de drum de acces la terenurile agricole din zona.

Ca urmare a declarației autentificate la Birou Notarial Public Petriș Aurel Forin cu nr. 1476/16.06.2009 și a Biroului Executor Judecătoresc Pantis Bianca nr.44/E/2009, se renunță la obligația ridicării construcțiilor edificate de către dl. Maghiar Ioan si Viorica. În conformitate cu sentința civilă nr. 6375/2005 dată în dosarul Judecătoriei Oradea nr. 4610/2004 și a Raportului de expertiză topografică nr. 4610/2004 întocmit de dl. Mone Ioan Mihai se stabilește un nou acces la proprietatea d-lui Drăgoi Ilie din str. Gheorghe Doja sub nr. topo 6456/11.

Prin declarație notarială, persoanele care au fost in proces cu d-l Maghiar Ioan, renunță acțiunea formulată și sunt de acord cu vânzarea suprafeței de 100 mp. din nr. topo 6456/9 care se constituie ca un nr. cadastral distinct conform art.1 din prezentul raport de specialitate.

Numărul cadastral cu suprafața de 245 mp. se constituie prin preluarea destinației conturului și suprafeței nr. topo 6456/9 din zona de acces la str. Gheorghe Doja și până la limita proprietății d-lui Maghiar Ioan.

Suprafața de 245 mp până proprietatea d-lui Maghiar Ioan, retinânandu-se ca drum de acces și anume cota

de 245/440 mp. teren identificat conform pct. 3 din prezentul raport de specialitate.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 758 din 27.10.2005 modificată prin hotărârea Consiliului Local nr. 448/28.06.2007 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea .

Ținând seama de proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al

municipiului Oradea,

În baza art. 15 din Legea nr. 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

Ținând cont de prevederile art. 36 (1) din Legea nr 18/1991 republicată privind Legea fondului funciar,

În temeiul prevederilor art. 36(2) lit.„c”, alin.(5) lit. „b”, ale art. 45 alin.(3) si ale art. 123 alin. (3) din Legea

nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t â r â ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 126 mp. astfel :

Nr. topo din care se constituie nr.

cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Suprafața nr. topo -mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo și se constituie în nr.

cadastral

-mp-

Observații

6456/9

153578-Oradea

440

126

Municipiul Oradea asupra coteide100/126mpteren

Maghiar Ioan și soția asupra cotei de 26/126 mp teren și casă

Art.2. Se aprobă trecerea în domeniul privat al Municipiului Oradea a cotei de 100/126 mp. teren identificat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format, în suprafață de 245 mp. astfel: mp. teren identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în favoarea fam. Maghiar Ioan și soția Viorica, în vederea

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr.

topo

Suprafața nr. topo -mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo și se constituie în nr. cadastral

-mp-

Observații

6456/9

153578 - Oradea

440

245

Municipiul Oradea cu destinația drum acces

Art.4. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 245 mp. identificata conform art. 3 din prezenta hotărâre.

Art.5. Se dă acordul de principiu în vederea în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 100/126


întocmirii raportului de evaluare.

Art.6. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorul terenului menționat la art. 5 va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

•  Serviciul Terenuri

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •   D-l Maghiar loan si soția Viorica.prin grija Administrației Imobiliare Oradea - Serviciul Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 august 2009

Nr.734.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu „unanimitate” de voturi „pentru