Hotărârea nr. 733/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului in suprafata de 7 mp si concesionarea suprafetei de 7 mp teren, situat in Oradea, Str. Transilvaniei, nr. 4, reprezentind extindere la constructia existenta, in favoarea S.C. Nives Impex

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 7 mp și concesionarea suprafeței de 7 mp teren, situat în Oradea, Str. Transilvaniei, nr. 4, reprezentând extindere la construcția existentă, în favoarea S.C. Nives Impex S.R.L.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56120 din 25 august 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament, delimitare a imobilului cu suprafața de 7 mp. teren și concesionarea suprafeței de 7 mp. teren situat în Oradea, str. Transilvaniei, nr. 4, în favoarea S.C. Nives Impex S.R.L.

S.C. Nives Impex S.R.L. deține în proprietate un spațiu comercial situat în Complexul comercial de la fostul

Cinematograf Patria, în latura dinspre str. Transilvaniei.

Extinderea pe care dorește S.C. Nives Impex S.R.L să o realizeze se va face în baza Certificatului de Urbanism nr. 2002/17.06.2009, Avizului CMUAT nr. 565/27.05.2009 și a Autorizației de construire.

Terenul pe care se va realiza extinderea provine din nr. topo 5128/31 înscris în CF nr. 16613 Oradea, în proprietatea Statului Român.

Ținând seama de proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al

municipiului Oradea,

În baza art. 15 din Legea nr. 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

Ținând cont de prevederile art. 36 (1) din Legea nr 18/1991 republicată privind Legea fondului funciar,

În temeiul prevederilor art. 36(2) lit.„c”, alin.(5) lit. „b”, ale art. 45 alin.(3) si ale art. 123 alin (3) din Legea nr.

215/2001, privind administrația publică locală, republicată

CONSILIULLOCALALMUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 7 mp, astfel:

Suprafața nr.

cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Suprafața de teren înscrisa în C.F.

-mp.-

Suprafața de teren ce se desprinde din nr. topo și formează noul nr. cadastral

Observații

7

5128/31

16613 Oradea

51.246

7

Terenul -proprietatea municipiului Oradea

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a imobilului - teren - în suprafață de 7 mp., identificat conform art.1 din prezenta hotărâre.


Art.3. Se aprobă concesionarea directă a suprafeței de 7 mp., identificată la art. 1 din prezenta hotărâre situată în Oradea, str.Transilvaniei nr. 4, în favoarea SC Nives Impex SRL, în vederea extinderii construcției existente, în condițiile respectării documentației cadastrale și de urbanism, a avizelor și acordurilor necesare;

Art.4. Durata concesionării este pe o perioada de 25 ani începând cu data de întâi a lunii următoare obținerii avizului de legalitate a hotărârii Consiliului Local din partea Prefecturii Județului Bihor.

Art.5. Se aprobă redevența de 45,00 lei/mp/an. Redevența va fi indexată de drept anual cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.6. Concesionarul va obține Autorizația de construire respectiv va începe construcția în maxim un an de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

•   Serviciul Terenuri

•   Serviciul Financiar- Contabil

 • •  OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

 • •   SC Nives Impex SRL prin grija Administrației Imobiliare Oradea - Serviciul Terenuri

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


  Delorean Ion Iulius


  Oradea, 31 august 2009

  Nr.733.


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Hotărârea fost adoptată cu „unanimitate” de voturi „pentru