Hotărârea nr. 732/2009

privind aprobarea trecerii in proprietatea publica a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo 3144/3, 3144/123 si 3144/102/A inscrise in CF 181 si respectiv 1672 Sintandrei, situat in Oradea, str. O. Densusianu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo 3144/3, 3144/123 și 3144/102/A înscrise în CF 181 și respectiv 1672 Sântandrei, situat în Oradea, str. O.

Densușianu

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56126 din data de 25 august 2009, prin care Serviciul Terenuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea propune aprobarea trecerii în proprietatea publică a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo 3144/3, 3144/123 și 3144/102/A înscrise în CF 181 și respectiv 1672 Sântandrei, situat în Oradea, str. O. Densușianu

Conform CF 181 și 1672 Sântandrei terenul identificat cu nr. topo 3144/3, 3144/123 și respectiv 3144/102/A este în proprietatea Statului Român.

În vedere derulării obiectivului de investiții reprezentând ”Amenajare parcări și alei în zona Liceul Transilvania str. Salcâmilor - str. O. Densușianu”, cuprins în Bugetul anului 2009, conform adresei cu nr. 74996/21.07.2009 a Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, este necesar trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo 3144/3, 3144/123 și 3144/102/A înscris în CF 181 și respectiv 1672 Sântandrei.

Ținând cont de prevederile art. 36 (1) din Legea nr. 18/1991 republicată privind Legea fondului funciar,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.2) lit.„c”, alin.5) lit.a și art. 46 alin.3) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenul în suprafață de 8.506 mp. identificat cu nr. topo 3144/3, a terenului în suprafață de 43.896 mp cu nr. topo.3144/123 înscrise în CF 181 Sântandrei.

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenul în suprafață de 45.539 mp. identificat cu nr. topo 3144/102/A înscris în CF 1672 Sântandrei.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Direcția Tehnică,

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Serviciul Financiar Contabil - A.I.O.

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 august 2009

Nr.732.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru