Hotărârea nr. 730/2009

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si numarului de personal ale ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile incepind cu data de 1 SEPTEMBRIE 2009

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și numărului de personal ale

ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile începând cu data de 1 SEPTEMBRIE 2009

Analizând raportul de specialitate nr. 227040 / 24.08.2009 întocmit de Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea organigramei, a statului de funcții și numărului de personal ale instituției, valabile începând cu data de 01.09.2009;

Ținând cont de următoarele prevederi legale:

  • - Legea nr. 188/1999 - Statutul funcționarilor publici, republicată;

  • - Codul muncii, aprobat prin Legea nr. 53 / 2003;

  • - H.G.R. nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare;

  • - Ordonanța nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009;

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Văzând avizul favorabil nr. 1904463/28 august 2009 acordat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici pentru funcțiile publice din cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea,

In baza art.36 alin.(2) lit. a), alin (3) lit. b) și art. 45 alin. 1) din Legea 215/2001 privind administrația publica locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă organigrama Administrației Sociale Comunitare Oradea, valabilă începând cu data de 1 SEPTEMBRIE 2009, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă organigrama CENTRULUI DE INGRIJIRE DE ZI din cadrul structurii A.S.C.O., valabila începând cu data de 1 SEPTEMBRIE 2009, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă statul de funcții și numărul de personal ale Administrației Sociale Comunitare Oradea, valabile începând cu data de 1 SEPTEMBRIE 2009, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Administrația Socială Comunitară Oradea,

  • •  Agenția Națională a Funcționarilor Publici,

  • •  Instituția Prefectului Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius Oradea, 31 august 2009                              CONTRASEMNEAZĂ

Nr.730. SECRETAR

Ionel Vila

ORGANIGRAMA ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA valabila incepand cu data de 1 septembrie 2009Anexa nr. 1
la HCL 730/31.08.2009
CONSILIUL LOCALPRIMAR
VICEPRIMAR
Director General
Director General Adjunct
Seviciul Prestatii si Servicii SocialeComp. Alocatii si IndemnizatiiServiciul Coordonare-Monitorizare Servicii de Zi Serv. Oper. Financiare si Control Financiar Preventiv
12-3-5-513-412-3
Comp. Ajutor SocialComp. Protectia Familiei si CopiluluiComp. Program ACCES-ORComp. Contabilitate Publica
-4-4-3-3-145-3-3
Comp. Asistenta Sociala si Persoane cu HandicapCentrul de Ingrijire de ZiCaminul pentru Persoane VarstniceCompartiment Salarizare Aparat Propriu si Asistenti Personali
-6-628515111719-3-3
Comp. Ajutoare pt Incalzirea Locuintei"Centrul Temporar pentru Copii ""Cuore"""Centrul de Ingrijire si Educatie Timpurie Comp. Buget
-5-5-2-210236598-2-2
Biroul Prevenirea Marginalizarii Sociale si Integrare SocialaComp. Resurse Umane - Asistenti Personali si IndemnizatiiServ. Administrativ - AprovizionareComp. Achizitii Publice
14-5-8-8111012-1-1
Centrul Social de Urgenta pentru P.F.A."Comp. Evid. Patrimoniu,Obiecte Inv., Prot.m-cii,PSI,Arhiva""Comp. Gestionare Servicii,Prestatii Sociale "
Asistenti Personali 1300
2-2-3-3-5-5
Centrul Social-Adapost de NoapteComp. Juridic"Comp. Programe, Parteneriate Sociale"
0347-1-1-2-2
Serv. Cabinete Med. Scolare si UniversitareCentrul de Informare pentru CetateniComp. Centre Multifunctionale
177078-4-4-5-5
Serv. Cab. Stomatologice ScolareConducereExecutieDeserviretotal
22201105328
112013din care:din care:
f.p.=6f.p.=62fp=68
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

ANEXA nr.2 la HCL nr.730/2009
" Organigrama ""CENTRUL DE INGRIJIRE DE ZI"" la data de 1 SEPTEMBRIE 2009"
Consiliul LocalPRIMAR
VICEPRIMAR
ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA
DIRECTOR 1
"CENTRUL TEMPORAR PT. COPII ""CUORE"""CONTABIL SEF 1
-2-2
COMP. CONSILIERE PSIHOLOGICA SI ASISTENTA SOCIALA COMPARTIMENT CONTABILITATE
-2-2-11
COMP.EDUCATIE SCOLARACOMPARTIMENT ADMINISTRATIV
-5-5-055
TOTAL
CONDUCERE EXECUTIEDESERVIRETOTAL
210517
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEAANEXA nr.3 la HCL nr.730/31.08.2009
COMPARTIMENT RESURSE UMANE-ASISTENTI PERSONALI SI INDEMNIZATII
STAT DE FUNCTII SI NUMAR DE PERSONAL
VALABILE INCEPAND CU DATA DE 1 SEPTEMBRIE 2009
FUNCTII PUBLICE
Nr.CrtFunctiaNumar Posturi
TotalConducereExecutie
OcupateVacante OcupateVacante
FUNCTII DE CONDUCERE:
1.Director Executiv11---
2.Director Executiv Adjunct110--
3Sef Serviciu321--
4Sef Birou11---
FUNCTII DE EXECUTIE:
1.Consilier Juridic I Superior1--1-
2.Consilier I Superior4--4-
3.Referent III Superior9--9-
4.Consilier I Principal13--130
5.Referent III Principal2--2-
6.Consilier I Asistent31--301
7.Referent III Asistent2--2-
TOTAL6851611
POSTURI CONTRACTUALE
"SERVICIUL ADMINISTR.-APROVIZ.; COMP. EVIDENTA PATRIMONIULUI,OB.INV.,PROT. MUNCII-PSI,ARHIVA"
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Sef Serv. - Insp. Specialit.SI11-----
2.Inspector SpecialitateSI1-1----
3Inspector SpecialitateSII2-2----
4Magazioner MI1--1--0
5ReferentMII1-1----
6Muncitor CalificatI2--2--0
7Sofer4--3--1
8Muncitor CalificatIII1--1---
9IngrijitoareI2--2---
TOTAL15149--1
COMPARTIMENT PROGRAME PARTENERIATE SOCIALE
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.ReferentMI A1-1----#VALUE!
TOTAL1-1----
COMPARTIMENT COORDONARE CENTRE MULTIFUNCTIONALE
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Inspector SpecialitateSII2-2----
2.Inspector SpecialitateSIII2-2----
3Referent SpecialitateSSDII1-1----
TOTAL5-5--0-
COMPARTIMENT PROGRAM ACCES-OR
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Inspector specialitateSIII1-1----
2Sofer10010
2.Muncitor CalificatI3--3---
TOTAL5-14--0
CENTRUL SOCIAL DE URGENTA PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Inspector SpecialitateSIII2-2----
TOTAL2-2----
CENTRUL SOCIAL - ADAPOST DE NOAPTE
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1Inspector specialit.SIII11
2Ingrijitoare GI4-04---
TOTAL5-14--0
"COMPARTIMENT GESTIUNE SERVICII, PRESTATII SOCIALE"
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1Inspector de specialitateSIII2-2----#VALUE!
TOTAL2-2----
CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Sef Camin - Insp.SpecSIA11-----
2.InspectorSIII1-1----
3MagazionerMI1--1---
4Muncitor CalificatI8--7--1
5Muncitor CalificatII3--3---
6InfirmieraI11
7Sofer11
8IngrijitoareI3--3--0
TOTAL191115-02
"CENTRUL DE INGRIJIRE DE ZI ( inclusiv Centrul Temporar pt. Copii ""Cuore"")"
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Director - Insp. Spec.SIA11-----
2.Cont.Sef - Insp. SpecSIA11-----
3Inspector SpecialitateSIII3-3----
4 Inspector specialitateSII2-2--0-
5Inspector specialitateSI1-1---0
6ReferentMIA3-3----
7ReferentMI1-1----
8AdministratorMI1--1---
9Muncitor CalificatI1--1---
10Muncitor CalificatII1--1---
11IngrijitoareI2--2---
TOTAL172105-0-
CENTRUL DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE"TOTAL, 98 POSTURI CONTRACTUALE"
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1MedicS11
2Asistent Social S11
TOTAL202000
CRESA NR. 1
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Sef Cresa -Asist.Pr.Gen.PL11
2Educ. spec. (psiholog)S11
3InfirmieraG/M77
4IngrijitoareGI11
TOTAL10118000
CRESA NR.2
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Sef Cresa - Asist.Pr.Gen.SSD11
2.Asistent Pr.PediatriePL22
3.Asistent MedicalPL101
4.Educator SpecializatS/PL/M211
5.Sora Pr. PediatrieM11
6.InfirmieraG/M77
7SpalatoreasaG11
8IngrijitoareGI220
10
9.Muncitor (bucatar)II22
10Muncitor (bucatar)I11
TOTAL201413020
CRESA NR.3
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Posturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1Sef Cresa-Insp. Spec.S IA11
2.Asistent Med.Pr.PL11
3Educator specializatS/PL/M11
4InfirmieraG/M440
5IngrijitoareGI22
6Muncitor calificatI11
7Muncitor calif. (bucatar)II22
TOTAL11113006
8Muncitor calif (bucatar)III11
TOTAL131110010
CRESA NR.4
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Sef Cresa -Asist.Pr.Ped.PL11
2.ReferentM IA11
3.InfirmieraG/M66
4IngrijitoareGI11
TOTAL911700
CRESA NR.5
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Sef Cresa -Asist.Pr.Ped.PL11
2Educator specializatS/PL/MS110
3InfirmieraG/M22
TOTAL4112000
CRESA NR.6
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Sef Cresa -Educator Spec.SSD110
2Educator specializatdeb11
3Asistent MedicalPL/M110
4InfirmieraG/M220
TOTAL5012110
CRESA NR.7
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Sef Cresa -Asistent Med.Pr.PL11
2.Educator Spec.S/PL/M1100
3.InfirmieraG/M66
4IngrijitoareG/M11
TOTAL9117000
CRESA NR.8
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Sef Cresa -Educator Spec.S/PL/M110
2Asistent medicalPL11
3InfirmieraG/M321
TOTAL5012101
CRESA NR.9
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Sef Cresa -Asist.Pr.Gen.PL11
2Educator specializatS/PL/M110
3InfirmieraG/M55
4IngrijitoareGI11
TOTAL8116000
CRESA NR.10
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Sef Cresa-Educator Spec.S/PL/M11
2Asistent MedicalPL110
3.InfirmieraG/M440
4.IngrijitoareGI110
TOTAL7015100
CRESA NR. 11
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Inspector SpecialitateSI1-1----
2.Inspector SpecialitateSII1-1----
3.Inspector SpecialitateSIII1-1----
4Asistent medicalPL/M11
5Educator spec.Sdeb1-0--1-
6IngrijitoareI1--1---
TOTAL6-31-2-
SERV. CABINETE MEDICALE SCOLARE SI UNIVERSITARE
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Sef Serviciu100-1--
2.Medic21-21----
3Sora medicala22
4Asist. medical comunitar11
5Mediator sanitar11
4Asistent medical5252
TOTAL78-76011-
SERV. CABINETE STOMATOLOGICE SCOLARE
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1.Sef Serviciu100-1--
2Medic99
3Asistent medical3-3----
TOTAL13-12010-
CONDUCEREEXECUTIEDESERVIRETOTAL
FP6FP62FP68
PC16PC140PC104PC260
22202104328
"Oradea, 31.08.2009"
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------