Hotărârea nr. 73/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru construire case D(S)+P+E+M si reglementare accese din strada Graurilor nr. 29 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru construire case D(S)+P+E+M si reglementare accese din strada Graurilor nr. 29 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 151891 din data de 23.01.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea P.U.Z - Parcelare teren pentru construire case D(S)+P+E+M si reglementare accese din strada Graurilor nr. 29 -Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr. 3797/09.11.2007-prelungit, având ca scop integrarea unui ansamblu de locuințe familiale intr-o zona preponderent rezidențiala, pe str. Graurilor nr. 29, si realizarea unui sistem de circulație cu o fluenta auto adecvata, stabilind condițiile de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile si pietonale si circulația juridica a terenurilor.

Terenul luat in studiu are o suprafața de 14.155,0mp si este situat in intravilanul municipiului Oradea, pe str. Graurilor nr. 29, pe malul drept al râului Crișul Repede, pe versantul sud - estic al dealului Ciuperca. Pe latura vestica si nord-vestica se învecinează cu terenuri virane. Din punct de vedere natural terenul se afla pe panta însorita a dealului.

Potențialul de dezvoltare a zonei este confirmat de existenta in zona a cailor de comunicare, circulația auto fiind asigurata din str. Adevărului si str. Graurilor. Terenul este liber de construcții.

Terenul luat in studiu aflat in proprietatea beneficiarului Vicsay Tiberiu s-a identificat prin nr. cad. 16051 înscris in CF nr. 86054 - Oradea in suprafața de 14155,0mp, având folosința de teren intravilan.

Echiparea edilitara a terenului: in prezent alimentarea cu apa se realizează prin puțuri forate. In zona nu exista rețele de canalizare, alimentarea cu energie electrica se face de la posturile de transformare din zona.

Principalele disfuncționalități ale zonei constau in:

 • -   Rețeaua stradala existenta este necorespunzătoare in ceea ce privește stratul de uzura, respectiv profilul stradal comparativ cu nivelul de trafic.

 • -   In prezent nu exista echipare edilitara in zona ;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru construire case D(S)+P+E+M si reglementare accese din strada Graurilor nr. 29 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica si reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre: Zonarea funcționala: Zona cu funcțiunea de locuire - destinata locuințelor familiale;

 • -   Mobilarea parcelelor cu construcții si realizarea acceselor se vor realiza in conformitate cu propunerile din planșa "U02-Reglementari" si cu respectarea condițiilor din aviz nr.163867/2008 al Direcției Tehnice - Comisia de Circulație, aviz nr.46/D/5/8312/2007 al Suc. Reg. CF Cluj, aviz nr.267324/2008 al Inspectoratului Județean de Politie - Serviciul Politiei Rutiere si respectiv cu respectarea condițiilor si a recomandărilor din Studiul de risc natural (SRN) nr. 08304/2007 întocmit de către ing.Gavrilut Mircea cu viza verificator ing.Roman Florian (atestat A f), ce va constitui parte integranta a documentațiilor de autorizare a construcțiilor propuse;

 • -   limita de implantare gard: minim 6,0m din ax str. Graurilor si respectiv 4,50m din axul drumului privat de acces nou creat;

 • -   limita de implantare a construcțiilor va fi la minim 6,0m de la limita trotuarului drumului privat de acces;

 • -    retrageri laterale: cu respectare Cod civil;

 • -   retragere spate: minim 3,0m;

 • -   parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuinta si /sau garaj inclus in clădire;

 • -   gard transparent spre strada amplasat la 6,0m din axul străzii Adevărului;

 • -   număr loturi propuse:14;

 • -   regim maxim de inaltime: D(S)+P+1+M;

 • -  POTmax=35%, CUTmax=0,60;

Zona de drumuri: Pornind de la principala disfuncționalitate a zonei, rețeaua stradala existenta neconformă in ceea ce privește stratul de uzura si profilul stradal comparativ cu nivelul de trafic, proiectantul a luat in studiu necesitatea lărgirii străzii Graurilor la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarului) conform propunerii din PUG cu extindere pe fiecare latura a străzii;

 • -   Drumul nou creat, cu profil transversal de 9,0m, propus in interiorul parcelarii va rămâne in proprietatea privata a coproprietarilor închis cu bariera către strada publica str. Graurilor;

 • -   Drumul interior va fi realizat pentru doua fluxuri de circulație si cu respectarea condițiilor din Studiul de risc privind evaluarea riscurilor la alunecări de teren si a masurilor ce se impun pentru eliminarea riscurilor;

 • -   Legătura intre strada interioara privata si strada Graurilor in care debușează se va face prin racordare cu raze de curbura corespunzătoare normelor de proiectare.

 • -   Pentru lărgirea străzii Graurilor terenul rezervat se va ceda domeniului public conform propunerilor din PUZ, planșa U04 -Circulația terenurilor;

 • -   In urma trecerii terenului in proprietatea publica a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciara terenul având destinația de drum public in proprietatea municipiului Oradea;

 • -   Strada interioara amplasamentului rezidențial propus, cu caracter privat, se va înregistra la Cartea Funciara cu destinația de drum in proprietatea privata.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -   Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, Vicsay Tiberiu, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  Oradea, 29 ianuarie 2009

  Nr. 73


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila