Hotărârea nr. 729/2009

Privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre Asociatia Down Oradea, Primaria municipiului Oradea, ECDL Rominia SA, CN „Mihai Eminescu”, LIT „Onisifor Ghibu”, LT „Emanuel” Oradea, Asociatia „instruIT”, pentru implementarea proiectului „Prieten

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Asociația Down Oradea, Primăria municipiului Oradea, ECDL România SA, CN „Mihai Eminescu”, LIT „Onisifor Ghibu”, LT „Emanuel” Oradea, Asociația „instruIT”, pentru implementarea proiectului „Prietenii mei de la ADOR”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 227296/27.08.2009, privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Asociația Down Oradea, Primăria municipiului Oradea, ECDL România SA, CN „Mihai Eminescu”, LIT „Onisifor Ghibu”, LT „Emanuel” Oradea, Asociația „instrulT”, pentru implementarea proiectului „Prietenii mei de la ADOR”,

Ținând seama de art. 33 alin. 1 pct. (a) și (d), art. 40 alin. 3, pct. (a) din Legea 47/2006 privind sistemul public de asistență socială și art. 33 pct. 1 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor și persoanelor cu handicap, republicată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.2 lit. (d) și (e), alin. 6 lit. (a), pct. 2, alin. 7, lit. (a) și art. 45, alin. 2 lit. (f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r e ș t e :

Art.1. Se aprobă acordul de parteneriat încheiat între Asociația Down Oradea, Primăria municipiului Oradea, ECDL România SA, CN „Mihai Eminescu”, LIT „Onisifor Ghibu”, LT „Emanuel” Oradea, Asociația „instruIT”, pentru implementarea proiectului „Prietenii mei de la ADOR”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Administrația Socială Comunitară Oradea,

 • -  CN „Mihai Eminescu”

 • -  Asociația „Down” Oradea

 • -  ECDL România SA

- LIT „Onisifor Ghibu”

- LT „Emanuel”

- Asociația „instruIT”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 august 2009

Nr. 729


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru

Acord de parteneriat

încheiat între:

Asociația Down Oradea, adresa Oradea, P-ta 1 Decembrie (cresa), et. 1, jud. Bihor, Tel./Fax 0259-419501, reprezentata prin D-na LUCIA CIOBANU, funcția Președinte

Primăria Municipiului Oradea, adresa Oradea, Piața Unirii nr. 1, Jud. Bihor, Tel. 0259 437000, reprezentata prin Dl. ILIE BOLOJAN, funcția Primar

ECDL ROMANIA SA, adresa București, Str. Mendeleev nr. 7-15, Sector 1, Tel. 021-3169922, reprezentata prin d-na ANA DULU, funcția Director General

CN “Mihai Eminescu”, adresa Oradea, Str. Roman Ciorogariu nr. 18, Jud. Bihor,

Tel./Fax 0259-430944, reprezentat prin. Dl. Prof. IOSIF EILENDER, funcția Director

LIT “Onisifor Ghibu”, adresa Oradea, Aleea Onisifor Ghibu nr. 3, Jud. Bihor, Tel./Fax 0259-410775, reprezentata prin Dl. Prof. MIHAI VESA, funcția Director.

LT “Emanuel” Oradea, adresa Oradea, Bld. Decebal nr. 45, Hjud. Bihor, Tel./Fax 0359-410591, reprezentata prin Dl. Prof. COSTEL BULEANDRA, funcția Director

Asociația “instrulT” , adresa Oradea, Str. Gala Galacton nr. 22, Jud. Bihor, Tel/Fax 0359-432033, Reprezentata prin dl. IOSIF VIOREL CURTA, funcția Vicepreședinte

Fundamentarea parteneriatului

Peste tot în Europa, persoanele cu dizabilități intelectuale au de înfruntat prejudecăți majore și un stigmat covârșitor și se confruntă cu obstacole semnificative ce le împiedică să își exercite drepturile lor fundamentale. Discriminarea, în ceea ce îi privește pe cei cu dizabilități intelectuale, este adânc înrădăcinată și răspândită, împiedicând astfel realizarea unei schimbări pozitive. Până acum programele care urmăreau realizarea incluziunii sociale a tinerilor cu dizabiltăți erau centrate aproape exclusiv pe asigurarea accesului la Educație și Angajare a acestora.

Prin acest proiect ne propunem o altă abordare a problematicii cu care se confruntă tinerii cu Sindrom Down și familiile acestora. Considerăm că noi, cei așa-ziși “normali,” suntem aceia care ar trebui să învățăm să trăim alături de persoanele cu Sindrom Down să-i acceptăm ca fiind ai noștri, diferiți și totuși esențiali, profunzi și extrem de umani, să-i acceptăm, de fapt, ca pe niște buni prieteni ai noștri.

Obiectul acordului

îl constituie implementarea proiectului “Prietenii mei de la ADOR’.

stabilindu-și următoarele obiective:

 • •  Implicarea elevilor din liceele orădene în activități legate de responsabilitatea socială

 • •  Sprijinirea incluziunii sociale a tinerilor cu Sindrom Down

 • •  Conștientizarea faptului că Tehnologia Informației și Internatul pot constitui instrumente puternice pentru rezolvarea unor probleme sociale

Obligațiile părților:

Asociația Down Oradea

J                                                                                                                                                                                                  /

 • -   Va organiza și va superviza întâlnirile dintre liceeni și tinerii din cadrul Asociației

Primăria Oradea:

 • -  Va promova proiectul prin mijloacele care îi stau la dispoziție

 • -  Va pune la dispoziție Sala Mare a Primăriei pentru festivitatea de început (toamna 2009) si de sfârsit a proiectului (primavara 2010), asigurând si protocolul de după festivități

Liceele:

 • -  Vor promova prin intermediul profesorilor responsabili proiectul “Prietenii mei de la ADOR” în rândul elevilor

 • -  Vor organiza cursurile și examenele de certificare WebStarter

 • -  Vor coordona echipele de elevi în realizarea unor pagini web în care vor fi prezentați tinerii de la ADOR

ECDL ROMANIA

 • -  Va oferi un discount de 20% din prețul certificării ECDL WebStarter tuturor elevilor implicați în proiect

 • -  Va dona 5% din costul certificărilor WebStarter către ADOR

Asociația “instrulT”

 • -  Va sprijini realizarea cursurilor WebStarter în licee

 • -  Va suporta cheltuielile de găzduire a site-ului Asociației Down, site care va găzdui si paginile web realizate de elevi în cadrul proiectului

 • -  Va premia proiectele realizate de elevi care vor fi declarate câștigătoare

 • -  Va realiza mai multe articole pentru promovarea proiectului “Prietenii mei de la ADOR” în mass media locală

 • -  Va dona către ADOR 10 RON pentru fiecare elev participant la proiect

Prezentul protocol intra in vigoare la data semnării lui, respectiv

Asociația Down Oradea,

J                                                                           ’


Primăria Municipiului Oradea,


LUCIA CțQ§ANU, Președinte

(•ECDL ROMANIA SA

IOSIF VIOREL CURTA, Vicepreședinte