Hotărârea nr. 728/2009

aprobarea modificarii si completarii Hotaririi Consiliului local al municipiului Oradea nr. 811/2006 pentru aprobarea Acordului de parteneriat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea, Fundatia Evanghelica Alsterdorf si Asociatia Handicapatilor Psih

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 811/2006 pentru aprobarea Acordului de parteneriat între Administrația Socială Comunitară Oradea, Fundația Evanghelică Alsterdorf și Asociația Handicapaților Psihic Bihor, pentru promovarea integrării și participării persoanelor cu dizabilități de învățare și boli psihice din

Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 226396/14.08.2009 privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 811/2006 pentru aprobarea Acordului de parteneriat între Administrația Socială Comunitară Oradea, Fundația Evanghelica Alsterdorf si Asociația Handicapaților Psihic Bihor, pentru promovarea integrării și participării persoanelor cu dizabilități de învățare și boli psihice în Oradea,

Având în vederea faptul că imobilul situat în Oradea, Calea Clujului nr. 70, în care își desfășoară activitatea Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități de Învățare și Boli Psihice se află în folosința gratuită a Administrației Sociale Comunitare Oradea,

Ținând seama de art. 33 alin 1 pct. (a) și (d), art. 40 alin 3, pct. (a) din Legea nr. 47/2006 privind sistemul public de asistență socială și art. 33 pct. 1 din Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.2 lit.(d) și (e), alin. 6 lit. (a), pct. 2 alin. 7, lit. (a) și art. 45, alin.2 lit. (f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modificarea si completarea Acordului de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea, Fundația Evanghelica Alsterdorf si Asociația Handicapaților Psihic Bihor, pentru promovarea integrării și participării persoanelor cu dizabilități de învățare și boli psihice în Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 811 din 31 octombrie 2006, prin introducerea unui nou alineat la art.1, care va avea următorul conținut:

„- să pună la dispoziția Asociației Handicapaților Psihic imobilul situat în Oradea, Calea Clujului nr.70, în vederea dezvoltării serviciilor sociale furnizate de asociație persoanelor asistate, pe perioada derulării acordului de parteneriat”

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -  Administrația Socială Comunitară Oradea

 • -  Fundația Evanghelică Alsterdorf

 • -  Asociația Handicapaților Psihic Bihor

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 august 2009

Nr. 728

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”