Hotărârea nr. 727/2009

privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea si Fundatia “Viata Noua pentru Copii” Oradea pentru protectia drepturilor copilului aflat in dificultate, cu domiciliul in municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Fundația “Viața Nouă pentru Copii” Oradea pentru protecția drepturilor copilului aflat în dificultate, cu domiciliul în municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 219232/10.08.2009 prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Fundația “Viața Nouă pentru Copii” Oradea pentru protecția drepturilor copilului aflat în dificultate, cu domiciliul în municipiul Oradea,

Ținând seama de art. 33, alin. 1, pct. (a) și (d), art. 40 alin. 3, pct. (a) din Legea nr. 47/2006 privind sistemul public de asistență socială și art. 33 pct. 1 din Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.2 lit.(d) si (e), alin. 6 lit. (a), pct.2, alin. 7, lit. (a) si art. 45 alin.2 lit. (f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă acordul de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Fundația “Viața Nouă pentru Copii” Oradea pentru protecția drepturilor copilului aflat în dificultate, cu domiciliul în municipiul Oradea.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea .

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -  Administrația Socială Comunitară Oradea

  • -  Fundația “Viața Nouă pentru Copii” Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 august 2009

Nr. 727


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila