Hotărârea nr. 726/2009

privind alocarea unei sume in favoarea Asociatiei SOS Autism Bihor, necesara evaluarii complexe a 20 de copii diagnosticati cu tulburari din spectrul autist

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind alocarea unei sume în favoarea Asociației SOS Autism Bihor, necesară evaluării complexe a 20 de copii diagnosticați cu tulburări din spectrul autist

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 223013/07.07.2009 prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune aprobarea alocării din bugetul de cheltuieli al Administrației Sociale Comunitare Oradea, capitolul 6802 “Asigurări și asistență socială”, subcapitolul 50 “Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, titlul 10 “Alte cheltuieli”, articol 59.11 Asociații și fundații, a sumei de 6.000 lei, în favoarea Asociației SOS Autism Bihor, reprezentând cotă parte din bugetul de 10.975 necesar evaluării complexe a 20 de copii cu autism,

Ținând seama de art. 33 alin. 1, pct (a) și (d), art 40, alin. 3, pct.(a) din Legea nr. 47/2006 privind sistemul public de asistență socială și art. 33 pct. 1 din Legea nr. 448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. 2 lit.b și (d), alin.4 lit.4,alin. 6 lit. (a), pct. 2 și art. 45, alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se acordă suma de 6.000 lei în favoarea Asociației SOS Autism Bihor, necesară evaluării complexe a 20 de copii diagnosticați cu tulburări din spectrul autist.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară

Oradea.


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor,

  • •  Administrația Socială Comunitară Oradea,

  • •  Asociația SOS Autism Bihor,

  • •  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 august 2009

Nr. 726


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila