Hotărârea nr. 724/2009

privind aprobarea efectuarii unui schimb de proprietati imobiliare intre Municipiului Oradea si SC Costion SRL

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea efectuării unui schimb de proprietăți imobiliare între Municipiului Oradea și SC Costion SRL

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56165 din 25.08.2009, întocmit de catre Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Planificare Investitii Imobile, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea efectuării unui schimb de proprietăți imobiliare,

Statul Român este proprietar asupra imobilului situat în Oradea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 16, ap. 6/A, înscris în CF NDF. 2700 - Oradea, compus din apartament cu o cameră, dependințe și teren în casă comună, având o suprafață construită de 32, 00 mp, suprafață utilă de 25, 44 mp și suprafață teren de 13,00 mp.

Locuința se află într-o stare tehnică nesatisfăcătoare, necesitând o serie de reparații la structura de rezistență și reparații capitale la finisaje, instalații și tâmplării, construcția dispunând de branșamente la curent electric și apă potabilă, instalațiile ne fiind în funcțiune, încălzirea realizându-se cu sobă de teracotă pe lemne.

Societatea comercială S.C. Costion S.R.L., cu sediul în Oradea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 16/A, identificată cu CIF RO 33400686, se află în imediata vecinatate, în curtea comună, a imobilului descris anterior, societate care și-a manifestat interesul de a efectua un schimb de proprietăți cu municipalitatea, în vederea extinderii și dezvoltării societății, cu atât mai mult cu cât sunt elemente comune ale podului și acoperișului imobilului, care necesită reparații.

Prin adresa înaintată de societatea mai sus menționată, înregistrată la Administrația Imobiliară Oradea sub nr. 40570/2009, propune o ofertă de schimb cu o garsonieră situată în Oradea, str. Uzinelor, nr. 4, et. IV, ap. 408, cu o suprafață construită de 22, 00 mp.

Ținând seama de necesarul de locuințe pe care municipalitatea îl are în prezent, se impune analizarea și demararea unor proceduri care să aibă ca finalitate schimbul de proprietăți realizate între municipiu și terțe persoane, motivat de existența unor asemenea construcții aflate în administrare și care sunt în proces de autodemolare, pentru care instituția nu dispune de sumele necesare reabilitării..

Necesarul de locuințe este suplimentat și de numeroasele cazuri de retrocedare a unor imobile către foștii proprietari, în baza legilor proprietății (Legea 10/2001), multe dintre familiile provenite din imobilele revendicate fiind în imposibilitate financiară de a achiziționa o locuință prin credit bancar sau de a închiria de pe piața liberă.

Procedura pentru realizarea schimbului, impune realizarea unor rapoarte de evaluare pentru locuința aflată în administrarea Administrației Imobiliare Oradea, cât și pentru locuința propusă la schimb de către S.C. Costion S.R.L., în vedera stabilirii unor valori de piață reală. Valorile se vor compensa, iar în cazul unor diferențe de valori, acestea se vor achita.

Tinând seamadeprevederile,Legii locuintei nr. 114/1996,cu modificarile si completarile ulterioare,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. 2 lit. c), alin. 5 lit. a), b), alin 6 lit. a) pct. 17, art. 45 alin. 3, art. 121 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rapoartele de evaluare întocmite în vederea evaluării proprietății imobiliare situate în situată în Oradea, str. Uzinelor, nr. 4, et. IV, ap. 408, jud. Bihor, înscrisă în CF NDF 1321- Oradea, având nr. cadastral 1812/2, respectiv a proprietății imobiliare situate în Oradea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 16, ap. 6/A, jud. Bihor, înscrisă în CF NDF 2700 - Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă efectuarea schimbului de proprietăți imobiliare, astfel:

- S.C. Costion S.R.L. oferă la schimb municipiului Oradea proprietatea imobiliară situată în Oradea, str. Uzinelor, nr. 4, et. IV, ap. 408, jud. Bihor, înscrisă în CF NDF 1321 - Oradea, având nr. cadastral 1812/2, compusă din una cameră și dependințe, în suprafață construită de 22, 00 mp și suprafață utilă de 17, 93 mp, în valoare de 84.200 RON fără TVA;

- Consiliul Local al muinicipiului Oradea oferă la schimb proprietatea imobiliară situată în Oradea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 16, ap. 6/A, jud. Bihor, înscrisă în CF NDF 2700 - Oradea, compusă din una cameră și dependințe, în suprafață construită de 32, 00 mp, suprafață utilă de 25,44 mp și suprafața terenului de 13,00 mp, în valoare de 96.000 RON fără TVA;

Art.3. Încheierea contractului de schimb se va realiza condiționat de plata de către S.C. Costion S.R.L. a diferenței rezultate în urma stabilirii valorilor de piață.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - județul Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Planificare Investitii Imobile, Biroul Juridic

 • - S.C. Costion S.R.L. prin grija Administrației Imobiliare Oradea - Serviciul Planificare Investitii Imobile,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  Oradea, 31 august 2009

  Nr. 724


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu 22 voturi „pentru” și 3 voturi „abținere

]

]

]

]

1

1

]

]

]

]

]


SINTEZA


OBIECTUL EVALUAT:


LOCALIZARE:


BENEFICIAR:


EXTRAS CF:

DATA EVALUĂRII:


CURS VALUTAR:


SCOPUL EVALUĂRII:


Proprietate imobiliara de tip rezidențial


Oradea, str. T. Vladimirescu nr. 16, ap. 6/A, jud. Bihor


Municipiul Oradea prin Administrația Imobiliara Oradea


2700 - Oradea

06.08.2009


1 EUR = 4,20(98) RON


Estimarea valorii de piața a proprietății imobiliare (apartament cu 1 camera).


OPINIA EVALUATORULUI:

Valoarea de piața (rotunjită) pentru proprietatea imobiliara (apartament cu 1 camera) situata pe str. T. Vladimirescu nr. 16, ap. 6/A, localitatea Oradea, județul Bihor, este estimata la:

Proprietate imobiliara

Suprafața

[mp]

Valoare de piața estimata [EUR]

Valoare de piața estimata [RON]

Teren (curte si gradina)

13,00

1.500

6.300

Apartament 1 camera

32,00

21.300

89.700

Total

-

22.800

96.000

J________________________________________-...................................

Valorile estimate in acest raport, nu conțin TVA.

1

f               In condiții de interese speciale aferente unei vanzari fortate prețul obtinut va putea diferi de

valoarea estimata.

]

]

]

]

1

1

]

]

]

]

]


SINTEZA


OBIECTUL EVALUAT:


LOCALIZARE:


BENEFICIAR:


EXTRAS CF:

DATA EVALUĂRII:


CURS VALUTAR:


SCOPUL EVALUĂRII:


Proprietate imobiliara de tip rezidențial


Oradea, str. T. Vladimirescu nr. 16, ap. 6/A, jud. Bihor


Municipiul Oradea prin Administrația Imobiliara Oradea


2700 - Oradea

06.08.2009


1 EUR = 4,20(98) RON


Estimarea valorii de piața a proprietății imobiliare (apartament cu 1 camera).


OPINIA EVALUATORULUI:

Valoarea de piața (rotunjită) pentru proprietatea imobiliara (apartament cu 1 camera) situata pe str. T. Vladimirescu nr. 16, ap. 6/A, localitatea Oradea, județul Bihor, este estimata la:

Proprietate imobiliara

Suprafața

[mp]

Valoare de piața estimata [EUR]

Valoare de piața estimata [RON]

Teren (curte si gradina)

13,00

1.500

6.300

Apartament 1 camera

32,00

21.300

89.700

Total

-

22.800

96.000

J________________________________________-...................................

Valorile estimate in acest raport, nu conțin TVA.

1

f               In condiții de interese speciale aferente unei vanzari fortate prețul obtinut va putea diferi de

valoarea estimata.