Hotărârea nr. 723/2009

privind completarea listei spatiilor avind destinatia de cabinete medicale sau activitati conexe actului medical aflate in proprietatea Municipiului Oradea, supuse vinzarii conform OUG 68/2008

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind completarea listei spațiilor având destinația de cabinete medicale sau activități conexe actului medical aflate în proprietatea Municipiului Oradea, supuse vânzării conform OUG 68/2008

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56153/25.08.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Planificare Investiții Imobile, propune Consiliului Local al municipiului Oradea completarea listei spațiilor având destinația de cabinete medicale sau activități conexe actului medical aflate în proprietatea Municipiului Oradea, supuse vânzării conform OUG 68/2008.

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 693/2008, Hotărârea Consiliului Local nr. 978/2008 și Hotărârea Consiliului Local nr.1138/2008 prin care s-a hotărât completarea listei spațiilor având destinația de cabinete medicale sau activități conexe actului medical aflate în proprietatea Municipiului Oradea, supuse vânzării conform OUG 68/2008, aprobată prin HCL nr.600/2008.

Conform art.3, din Hotărârea Consiliului Local nr. 600/2008, lista spațiilor cu destinația de cabinete medicale sau activități conexe actului medical, supuse vânzării conform OUG 68/2008 aprobate spre vânzare, poate fi completata ulterior, prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Oradea,

În vederea derulării în bune condiții a activității comisiei pentru vânzarea spațiilor având destinația de cabinete medicale în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2008, actualizată

Având în vedere prevederile art.18, alin.(1) din OUG nr.68/2008, spațiile medicale nevândute în conformitate cu prevederile cap.II, respectiv prin negociere directă, se pot vinde prin licitație publică

Ținând cont de dispozițiile art .5, alin. (1) și ale art. 6, alin. (1) lit.a) din Legea nr. 550/2002, privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local,

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. 2 lit. c), alin. 5 lit. b), alin 6 lit. a) pct. 3, art. 45 alin. 3, art. 123 alin. 1, 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă completarea listei spațiilor având destinația de cabinete medicale sau activități conexe actului aflate în proprietatea Municipiului Oradea, supuse vânzării conform O.U.G. nr. 68/2008, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.600/2008, completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.693/2008, Hotărârea Consiliului Local nr. 978/2008 și Hotărârea Consiliului Local nr.1138/2008, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Comisia pentru vânzarea spațiilor având destinația de cabinete medicale

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - județul Bihor;

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Planificare Investiții Imobile ;

 • - Comisia pentru vânzarea spațiilor având destinația de cabinete medicale prin Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Planificare Investiții Imobile;

 • - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  Oradea, 31 august 2009

  Nr. 723


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexă la HCL nr. 723/31 august 2009

CABINET MEDICAL

ADRESA

SUPRAFAȚA CABINET

VÂNZARE

LIBER

P-ȚA DEVEI NR.1-6

117,29 mp

LICITAȚIE PUBLICĂ

SC PASCOM SRL

STR. ARMATEI ROMÂNE, NR. 22

83, 00 MP

LICITAȚIE PUBLICĂ