Hotărârea nr. 722/2009

privind aprobarea procedurii de achizitionare a constructiilor reprezentind garaje situate pe terenurile proprietatea municipiului Oradea sau a Statului Roman concesionate persoanelor fizice sau juridice

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea procedurii de achiziționare a construcțiilor reprezentând garaje situate pe terenurile proprietatea municipiului Oradea sau a Statului Roman concesionate persoanelor fizice sau juridice

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56309 din 27.08.2009 prin care Serviciului Terenuri solicită Consiliului Local aprobarea procedurii de achiziționare a construcțiilor reprezentând garaje situate pe terenurile proprietatea municipiului Oradea sau a Statului Roman concesionate persoanelor fizice sau juridice.

Având in vedere necesitatea realizării de lucrări de utilitate publica de interes local, se impune elaborarea unei proceduri pentru stabilirea modalităților și condițiilor de achiziționare a construcțiilor reprezentând garaje realizate cu respectarea prevederilor Legii 50/1991, republicată privind executarea lucrărilor de construcții, situate pe terenurile proprietatea municipiului /statului roman concesionate persoanelor fizice/juridice de către Municipiul Oradea reprezentat de către Consiliul Local Oradea - Administrația Imobiliara Oradea.

Potrivit prevederilor Legii nr.50/1991 republicata privind executarea lucrărilor de construcții,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.2 lit. c, alin.5 lit.a, art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aproba procedura de achiziție a construcțiilor reprezentând garaje situate pe terenurile proprietate a municipiului Oradea sau a Statului Roman concesionate persoanelor fizice sau juridice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se numește Comisia de Negociere pentru achiziționarea construcțiilor reprezentând garaje situate pe terenurile proprietatea municipiului Oradea sau a Statului Roman concesionate persoanelor fizice sau juridice după cum urmează:

1. Biro Rozalia

- președinte

2. Jarca Horia Augustin

- membru

3. Roșan Marioara

- membru

4. Dan Octavian

- membru

5. Luca Dorel

- membru

6. Mercea Pavel

- membru

7. Pastor Sandor

- membru

8. Ramona Bolos

- secretar

Art.3. Se mandatează Primarul Municipiului Oradea pentru încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a construcțiilor reprezentând garaje situate pe terenurile proprietate a municipiului Oradea sau a Statului Roman concesionate persoanelor fizice sau juridice, în condițiile stabilite prin procedura de achiziție aprobată conform art.1 și a valorii angajate prin procesele verbale de negociere.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Instituția Arhitectului Șef;

 • •   Direcția Tehnica;

 • •   Direcția Economica;

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciului Terenuri - Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Juridic - Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  Oradea, 31 august 2009

  Nr.722.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.722/2009

PROCEDURA DE ACHIZITIONARE A CONSTRUCTIILOR REPREZENTAND GARAJE SITUATE PE TERENURILE PROPRIETATEA MUNICIPIULUI /STATULUI ROMAN CONCESIONATE PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE

Cap. I. PRINCIPII GENERALE

 • 1. Principiul satisfacerii interesului public general

 • 2. Principiul acordului de vointaal partilor

 • 3. Principiul respectarii dreptului la proprietate

Cap. II JUSTIFICARE

Prezenta procedură are drept finalitate :

- asigurarea posibilitatii tuturor cetatenilor Municipiului Oradea de a-si parca autovehicolele in zone special amenajate situate in aproprierea domiciliului lor

- degajarea cailor de acces dintre blocurile de locuinte si fluidizarea circulatiei atat a pietonilor cat si a autovehicolelor

- crearea conditiilor optime in vederea intretinerii spatiilor verzi dintre blocurile de locuinte

Cap. III. DISPOZIȚII GENERALE

Interesul public urmărit : constituirea de spatii special amenajate in vederea parcării autovehicolelor

Art.1. Prezenta procedură stabilește modalitățile și condițiile de achiziționare a constructiilor reprezentand garaje realizate cu respectarea prevederilor Legii 50/1991, republicată privind executarea lucrărilor de construcții, situate pe terenurile proprietatea municipiului /statului roman concesionate persoanelor fizice/juridice de catre Municipiul Oradea reprezentat de catre Consiliul Local Oradea-Administratia Imobiliara Oradea

Art.2. Posibilitatea cumpararii unor bunuri in vederea satisfacerii unui interes public local este prevazuta in art.123, alin.(1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala

Art.3. Achizitionarea constructiilor reprezentand garaje realizate cu respectarea prevederilor Legii 50/1991, republicată privind executarea lucrărilor de construcții, situate pe terenurile proprietatea municipiului /statului roman concesionate persoanelor fizice/juridice de catre Municipiul Oradea se face prin acordul partilor, respectiv Consiliul Local si titularul dreptului de concesiune.

Pretul achizitiei va fi stabilit prin negociere directa.

Art.4. Procedura se aplică, pentru cumpararea constructiilor reprezentand garaje realizate cu respectarea prevederilor Legii 50/1991, de catre constructori de buna credinta, pe terenurile proprietate publică sau privată a municipiului Oradea / Statului Român in vederea realizarii unor lucrari de interes public local.

Cap.II. DECLARAREA LUCRĂRI CA FIIND DE INTERES PUBLIC LOCAL

Art.5. Declararea lucrarilor ca fiind de interes public local va fi aprobata prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Oradea in termen de 30 de zile de la data adoptarii prezentei proceduri.

Art.6. Institutia Arhitectului Sef intocmeste documentatia de urbanism si impreuna cu Administratia Imobiliara Oradea identifica proprietarii garajelor ce urmeaza a fi afectati de lucrarile de interes public local.

Art.7. Institutia Arhitectului Sef initieaza Raportul de Specialitate si Proiectul de Hotarare privind declararea lucrarii ca fiind de interes public local

Art.8. Directia tehnica intocmeste Studiul de fezabilitate pentru lucrarea de interes public local propuse si stabileste sursele de finantare pentru realizarea investitiei (inclusiv cheltuielile necesitate de achizitionarea garajelor)

Cap.III. NOTIFICAREA PROPRIETARILOR

Art. 9 Dupa declararea lucrarii ca fiind de interes public local, Serviciul Terenuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea va proceda la notificarea proprietarilor de garaje, facandu-le cunoscuta intentia achizitionarii garajelor in vederea efectuarii lucrariilor de interes public local pe terenul concesionat. Totodata prin Notificare va solicita proprietarilor vizati sa asigure accesul evaluatorului in imobil

Cap.IV. EVALUAREA CONSTRUCTIILOR SI STABILIREA PRETULUI

Art. 10 In cazul in care proprietarii garajelor sunt de acord cu vanzarea acestora se va proceda la intocmirea rapoartelor de evaluare a constructiilor.

Art.11 La propunerea Primarului Municipiului Oradea, Consiliul Local al Municipiului Oradea va numi Comisia de Negociere care va fi alcatuita din 7 membri.

Art.12 Dupa evaluarea constructiilor, Consiliul Local al Municipiului Oradea prin comisia de negociere stabilita in conditiile art. 11, va face proprietarilor oferte în vederea stabilirii unui preț de cumpărare în limita sumelor alocate de finantarea achiziției în concordanță cu raportul de evaluare întocmit pentru fiecare garaj.

Art.13. Pretul stabilit in urma negocierii va avea caracter confindential;

Art.13.1 Consiliul Local al Municipiului Oradea va mandata Primarul Municipiului Oradea sa incheie contractele de vanzare-cumparare a garajelor realizate pe terenuri concesionate în condițiile stabilite prin procesele verbale de negociere.

Art.13.2 Contractele de vanzare a cumparare încheiate (în condițiile respectării condițiilor de confidențialitate stabilite prin art 13) și exercițiul financiar al investiției se vor prezenta Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Art. 14 In termen de 2 zile lucratoare de la data încheierii in forma autentica a contractelor de vanzare -cumpărare, Serviciul Terenuri din cadrul Administrație Imobiliare Oradea va solicita Institutiei Arhitectului Sef eliberarea autorizatiei de demolare a constructiilor.

Art. 15 In cazul in care Municipiul Oradea nu va reusii sa incheie contractele de vanzare -cumparare a garajelor, potrivit prezentei proceduri, Consiliul Local al Municipiului Oradea va demara procedura de expropriere pentru cauza de utilitate publica in conditiile Legii nr. 33/1994.

Oradea, 31 august 2009