Hotărârea nr. 719/2009

privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 3 ani, a spatiului situat la subsolul imobilului situat in Oradea, str. Cuza Voda nr.22, inscris in CF nr.102 Oradea, in favoarea Directiei de Evidenta Persoanelor Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 3 ani, a spațiului situat la subsolul imobilului situat în

Oradea, str. Cuza Vodă nr.22, înscris în CF nr.102 Oradea, în favoarea Direcției de Evidența Persoanelor

Oradea

Analizând raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, înregistrat sub nr. 56157 din 25.08.2009, prin care se propune darea în folosință gratuită pe o perioadă de 3 ani, a spațiului situat la subsolul imobilului situat în Oradea, str. Cuza Vodă nr.22, înscris în CF nr.102-Oradea, în favoarea Direcției de Evidența Persoanelor Oradea.

Având în vedere Procesul Verbal nr.43821/2009, prin care Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe și spații cu altă destinație, propune darea în folosință gratuită a spațiului situat la subsolul imobilului din Oradea, str. Cuza Vodă nr.22, înscris în CF nr. 102 Oradea, către Direcția de Evidența Persoanelor Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin.(5) și art. 45 alin.(3), art.124 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită pe o perioadă de 3 ani, a spațiului situat la subsolul imobilului din Oradea, str. Cuza Vodă nr.22, înscris în CF nr. 102 - Oradea, având o suprafață utilă totală de 63,06 mp, în favoarea Direcției de Evidența Persoanelor Oradea.

Art.2. Pentru spațiul dat în folosință gratuită, menționat la Art. 1, se va încheia un contract de comodat începând cu data de 01.09.2009, care va cuprinde în principal următoarele clauze:

  • - părțile contractului

  • - obiectul contractului

- durata contractului

  • - drepturi și obligații ale părților

  • - alte clauze de natură să conducă la o bună exploatare a imobilului

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire se încredințează: Administrația Imobiliara Oradea și Direcția de Evidența Persoanelor Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - județul Bihor

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Planificare Investiții Imobile și Compartimentul Verificare Consumuri

  • - Direcția de Evidența Persoanelor Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 august 2009

Nr.719.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila