Hotărârea nr. 718/2009

privind stabilirea unor masuri pentru proprietatea imobiliara situata in Oradea, str. Louis Pasteur, nr. 44 unde isi desfasoara activitatea Gradinita de Copii nr. 47

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea unor măsuri pentru proprietatea imobiliară situată în Oradea, str. Louis Pasteur, nr. 44 unde își desfășoară activitatea Grădinița de Copii nr. 47

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56184/25.08.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea, Serviciul Planificări Investiții Imobile, propune unele măsuri pentru proprietatea imobiliară situată în Oradea, str. Louis Pasteur, nr. 44 unde își desfășoară activitatea Grădinița de Copii nr. 47,

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 695/28.08.2008 s-a aprobat prelungirea perioadei de închiriere, până la finele lunii iulie 2009, impunându-se prelungirea contractului de închiriere, încheiat intre Administrația Imobiliară Oradea și proprietarul imobilului din str. L. Pasteur 44, S.C. PERIND S.A. Oradea.

Ținând cont de adresa întocmită de S.C. PERIND SA prin care aceasta își manifestă acordul privind prelungirea duratei contractului de închiriere, pentru imobilul menționat anterior,

Luând în considerare Nota de Negociere înregistrata sub nr. 55815/19.08.2009 privind negocierea tarifelor de închiriere, în urma căreia s-au stabilit prețurile de 5,5 EURO/mp/luna fără TVA, pentru suprafața de 339 mp - suprafață construită clădire și 1,2 EURO/mp/luna, fără TVA, pentru suprafața de 1653 mp - teren, a imobilului situat în Oradea, str. Louis Pasteur, nr. 44, în care își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr. 47,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza dispozițiilor art. 36 alin.2 lit. b), d), alin.4 lit. a, alin.6 lit.a, pct.1, art. 45 alin.2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă prelungirea duratei contractului de inchiriere pentru o perioada de un an, a imobilului situat în Oradea, str. Louis Pasteur, nr. 44, în care își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr. 47, incepând cu data de 01.08.2009 și până la data de 31.07.2010.

Art.2 Se aprobă modificarea tarifelor de închiriere pentru imobilul situat în Oradea, str. Louis Pasteur, nr. 44, în care își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr. 47, după cum urmează:

  • - pentru suprafața construită clădire - 339 mp: 5,5 EURO/mp/luna fără TVA;

  • - pentru suprafața de teren - 1653 mp: 1,2 EURO/mp/luna, fara TVA;.

Art.3 Modificarea tarifelor de închiriere prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre se va face începând cu data de 01 august 2009.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului - județul Bihor

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -    Serviciul Planificare Investiții Imobile- Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Biroul Administrare Venituri - Administrația Imobiliară Oradea

  • -    S.C. Perind S.A. , prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 august 2009

Nr.718.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila