Hotărârea nr. 717/2009

privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere pentru locuinta de interventie intre Administratia Imobiliara Oradea si Colegiul National „Iosif Vulcan”, situata in Oradea, str. Milcovului, nr. 34, bl. D 79, ap. 51

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere pentru locuință de intervenție între Administrația Imobiliară Oradea și Colegiul Național „Iosif Vulcan”, situată în Oradea, str. Milcovului, nr. 34, bl. D 79, ap. 51

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56.259 din 26.08.2009, întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, Serviciul Planificare Investiții Imobile, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea încheierii unui contract de închiriere pentru locuință de intervenție între Administrația Imobiliară Oradea și Colegiul Național „Iosif Vulcan” Oradea situată în Oradea, str. Milcovului, nr. 34, bl. D 79, ap. 51,

Ținând seama de prevederile, Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările si completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin (2), lit. c), alin.5 lit.b și ale art. 45 alin 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă încheierea unui contract de închiriere pentru locuință de intervenție între Administrația Imobiliară Oradea și Colegiul Național „Iosif Vulcan” Oradea situată în Oradea, str. Milcovului, nr. 34, bl. D 79, ap. 51, cu următoarele condiții:

- durata de închiriere a contractului este de 1 (unu) an, de la data încheierii acestuia;

 • - plata chiriei și a utilităților vor fi suportate de către Colegiul Național „Iosif Vulcan” Oradea;

 • - la locuința mai sus menționată, se vor face o serie de reparații curente în regie proprie, suportate de către Administrația Imobiliară Oradea, urmând a se preda goală, în condițiile legii;

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - județul Bihor

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Planificare Investiții Imobile și Biroul Administrare Venituri

 • - Colegiul Național „Iosif Vulcan” Oradea, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  Oradea, 31 august 2009

  Nr.717.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru