Hotărârea nr. 716/2009

privind stabilirea unor masuri pentru proprietatea imobiliara situata in Oradea, str. Moscovei, nr. 1-3, unde isi desfasoara activitatea Gradinita de Copii nr. 13 „Orsolya”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind stabilirea unor măsuri pentru proprietatea imobiliară situată în Oradea, str. Moscovei, nr. 1-3, unde își desfășoară activitatea Grădinița de Copii nr. 13 „Orsolya”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56235/25.08.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea, Serviciul Planificări Investiții Imobile, propune stabilirea unor măsuri pentru proprietatea imobiliară situată în Oradea, str. Moscovei, nr. 1-3, unde își desfășoară activitatea Grădinița de Copii nr. 13 „Orsolya”,

Imobilul situat în Oradea, str. Moscovei, nr.1-3, este deținut în proprietate de către UNIO ROMANA ORDINIS S.

URSUALE,

Având in vedere Protocolul de predare primire nr. 9500/2002, încheiat in baza OUG nr.83/1999 si a Hotărârii Consiliului Local nr.317/2002, s-a aprobat închirierea imobilului situat la adresa menționată, unde își desfășoară activitatea Grădinița de Copii nr.13 -„Orsolya” și Liceul Teoretic „Ady Endre”, pe o perioadă de 10 ani, respectiv de la data de 01.07.2002 și până la data de 01.07.2012,

Ținând cont de adresa întocmită de către Grădinița de copii nr.13 -„Orsolya”, înregistrata sub nr. 52175/2009, prin care aceasta ne semnalează problemele cu care se confruntă datorita lipsei de spatii, in sensul ca sunt subdimensionati ca spațiu, trebuind astfel sa organizeze grupele de copii in doua schimburi, precum si sa închirieze alte spatii in afara clădirii,

Ținând seama de imposibilitatea asigurării de către Administrația Imobiliară Oradea a unor spații adecvate funcționării unităților de învățământ.

Luând în considerare adresa înregistrata sub nr. 56248/26.08.2009 prin care conducerea UNIO ROMANA ORDINIS S. URSUALE ne comunica faptul ca sunt de acord sa ne închirieze un spațiu care are direct legătura cu aripa de clădire a grădiniței, având suprafața utila de 52,36 mp, spațiu care ar putea asigura desfășurarea in bune condiții a activității grădiniței.

Având in vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.138/2000 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar și ale Normelor Metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr.138/2000,

Luând în seama prevederile Legii învățământului nr. 84/1995 cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza dispozițiilor art. 36 alin.2 lit. b), d), alin.4 lit. a, alin.6 lit.a, pct.1, art. 45 alin.2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă extinderea spațiului închiriat, aferent Grădiniței nr.13 „Orsolya”, cu suprafața de 52,36 mp, ajungându-se astfel la o suprafața totala închiriata de 426,49 mp ( 374,13 mp - suprafața din contractul de închiriere și 52,36 mp - extindere).

Art.2. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de închiriere înregistrat sub nr.26/06.07.2002, in vederea reglementarii suprafețelor închiriate, începând cu data de 01.09.2009

Art.3. Modificarea suprafețelor închiriate prevăzute la art.1 se va face condiționat de menținerea tarifelor de închiriere - in conformitate cu HGR nr.343/2007 - respectiv 2 lei/mp/ pentru suprafața construita desfășurata, ținând cont de rangul I al localității Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

 • •   Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Planificare Investiții Imobile, Biroul Administrare Venituri

 • •  UNIO ROMANA ORDINIS S. URSUALE, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • •   Grădinița de Copii nr. 13 „Orsolya”, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  Oradea, 31 august 2009

  Nr.716.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”