Hotărârea nr. 714/2009

pentru aprobarea unor masuri privind organizarea activitatilor la Arena Antonio Alexe din Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea activităților la Arena Antonio Alexe din Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.56251 din 26.08.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea unor măsuri privind organizarea activităților la Arena „Antonio Alexe” din Oradea,

Având în vedere prevederile Legii nr.571/2003 a Codului Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, titlul VI-Taxa pe valoarea adăugată,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin.2 lit. b, c, d, alin. 4 lit.a, alin.5 lit.a, alin.6 lit. a) pct.6 și art. 45 alin.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă transferul organizării activității Arenei “Antonio Alexe” situată în Oradea, str.Cazaban, nr.3, de la Administrația Imobiliară Oradea-instituție publică de interes local în subordinea Consiliului Local Oradea la Clubul Sportiv Municipal Oradea.

Art.2 În urma transferului organizării activității Clubul Sportiv Municipal are următoarele competențe, drepturi și atribuții:

 • a) de a organiza întreaga activitate în cadrul Arenei “Antonio Alexe”, conform Regulamentului de organizare și funcționare care va fi aprobat de Consiliul Local Oradea ;

 • b) de a beneficia de servicii prestate de Administrația Imobiliară Oradea, după cum urmează:

 • - asigurarea utilităților la sală: apă, canal, salubrizare, încălzire, iluminat interior și exterior;

 • - asigurarea consumabilelor necesare pentru crearea unor condiții corespunzătoare de desfășurare a activităților: materiale antialunecare de curățat pardoseala , materiale de curățenie;

 • - asigurarea serviciilor de pază prin intermediul personalului propriu sau prin agenți economici specializați

Art.3 Administrația Imobiliară Oradea va asigura serviciile menționate la art.2, lit.b) în limita fondurilor alocate de la bugetul local cu această destinație și în limita resurselor tehnice și de personal de care dispune.

Art.4 Dreptul de administrator al Administrației Imobiliare Oradea se limitează doar la obligația de a asigura serviciile prevăzute la articolul 2 , lit.b) iar Clubul Sportiv Municipal va avea calitatea de client unic .

Art.5 În situația în care aplicarea prevederilor legale cu privire la taxa pe valoarea adăugată impune regularizări/ajustări ale taxei deduse pentru execuția lucrărilor de construire/reparații/modernizări sau pentru serviciile realizate în favoarea Clubului Sportiv Municipal de către Administrația Imobiliară Oradea, în urma cărora Administrația Imobiliară Oradea datorează taxa pe valoare adăugată bugetului de stat aceasta va fi suportată din bugetul Municipiului Oradea, deoarece Administrația Imobiliară Oradea este instituție publică finanțată integral de la bugetul local.

Art.6 Pentru serviciile de care beneficiază, Clubul Sportiv Municipal datorează Administrației Imobiliare Oradea suma de 1.000 lei/lună la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată.

Art.7 Măsurile de organizare a activității la Arena “Antonio Alexe”, prevăzute la art. 1-6 intră în vigoare la data de 01.09.2009 și sunt valabile până la data de 31.12.2009, dată la care Consiliul Local Oradea va reanaliza modul de organizare a activității de către Clubul Sportiv Municipal și va aproba noi măsuri de organizare.

Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Clubul Sportiv Municipal Oradea.

Art.9 Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -     Administrația Imobiliară Oradea

 • -     Clubul Sportiv Municipal Oradea

 • -      Instituția Prefectului - Județul Bihor

 • -      Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  Oradea, 31 august 2009

  Nr.714.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”