Hotărârea nr. 713/2009

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru Administratia Imobiliara Oradea, incepind cu data de 01.09.2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Administrația Imobiliară Oradea,

începând cu data de 01.09.2009

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 55.746 din 18.08.2009 prin care instituția publică de interes local, Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea statului de funcții și a numărului de personal pentru Administrația Imobiliară Oradea, începând cu data de 01.09.2009,

Având în vedere:

 • •  prevederile art.99 și art.100 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată;

 • •  prevederile art. 58 și art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, actualizată;

 • •  prevederile H.G. nr.775/1998, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora, actualizată;

 • •  prevederile O.G. nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, actualizată prin Ordonanța nr. 9 din 30 ianuarie 2008.

 • •  prevederile O.G. nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale;

 • •  prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, actualizată.

 • •  prevederile Ordonanței de Urgență nr. 41 din 28 aprilie 2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

 • •  referatul nr. 55.711 din 17.08.2009 privind reorganizarea activității Biroului Administrare Venituri, Compartimentului Buget Ordonanțări și Compartimentului Verificare Consumuri;

 • •  referatul nr. 55.781 din 18.08.2009 privind reorganizarea activității Serviciului Financiar Contabil;

 • •  referatul nr. 55.779 din 18.08.2009 privind reorganizarea activității Serviciului Planificare Investiții Imobile precum și a preluării unui post personal contractual din cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea, datorită preluării activității desfășurate de acesta;

 • •  referatul nr. 55.992 din 21.08.2009 privind reorganizarea activității Biroului Matketing Cultural și Promovare Imagine Patrimoniu;

 • •  referatul nr. 55.910 din 20.08.2009 privind reorganizarea activității Compartimentului Unități de Învățământ și Sanitare și a Compartimentului Construcții și Baze Sportive;

 • •  referatul nr. 55.911 din 20.08.2009 privind reorganizarea activității Biroului Administrare Imobile;

 • •  referatul nr. 55.735 din 17.08.2009 privind reorganizarea activității Biroului Administrare Baze Sportive și de Agrement; Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Văzând avizul favorabil nr. 1904462/28 august 2009 acordat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici pentru funcțiile publice din cadrul Administrației Imobiliare Oradea,

În baza prevederilor art.36 alin. (2) litera ”a”, alin. (3) litera ”b” și ale art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă organigrama, statul de funcții și numărul de personal pentru Administrația Imobiliară Oradea, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2 Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică cu începere de la 01.09.2009;

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Resurse Umane - Salarizare din cadrul Administrației Imobiliare Oradea;

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu : o Administrația Imobiliară Oradea o Compartiment Resurse Umane - Salarizare - din cadrul Administrației Imobiliare Oradea o Instituția Prefectului Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 august 2009

Nr.713.

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.

"Anexa 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.713/31,08,2009"valabil la data de 01.09.2009
Legendă: personal contractualTCE
17014156
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA PRIMARdin care functii publice
961185
VICEPRIMAR
ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA - DIRECTOR EXECUTIV
1
DIRECTOR EXECUTIV ADJ. TEHNICDIRECTOR EXECUTIV ADJ. ECONOMICDIRECTOR EXECUTIV ADJ. IMOBILE
111
SERVICIUL TEHNICSERVICIUL FINANCIAR CONTABIL"S.URMARIRE CONTRACTE, EXEC.SILITA"SERVICIUL PARCARISERVICIUL TERENURISERV. ADMINISTRARE IMOBILE
11
111211
5468
BIROUL INTRETINERE
B.ADM.BAZE SPORTIVE SI AGREMENTBIROUL ADM. CAMINEBIROUL JURIDIC
111
12176
COMPARTIMENT CETATECOMP. CONSTRUCTIIC. SALA SPORTURILORC. STADIONC. BAZINEC. ORASELUL COPIILORC.CENTRE SOC.MULTIFUNCTIONALECOMP. CAMINEC.ACTIV.SOCIO-PEDAGOG.PT.COPIICOMPARTIMENT ÎNCASĂRICOMP. EVIDENTA MATERIALEC. ANALIZA PLANIFICARECOMP. BUGET ORDONANŢĂRICOMP. INFORMATICACOMP. ADMINISTRATIVCOMP. ACHIZITII PUBLICE COMP. DOC.PROPRIETATECOMP. CADASTRU COMP. ADM. MONUMENTECOMPARTIMENT LOCUINTE. COMPARTIMENT SPATII C.SANATATE SI SECURIT.IN MUNCACOMP. RELAŢII CU PUBLICULC.RESURSE UMANE-SALARIZARE
2864152362221323323277132
311
5
TCETCETCETCE
57453283257156613112
din care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publice
14212233204544113112
"Oradea, 31 august 2009"

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.713/31.08.2009
STAT DE FUNCŢII
şi număr de personal al Administraţiei Imobiliarea Oradea la data de 01.09.2009
"FUNCTII CONTRACTUALE - Legea nr.154/1998, actualizată; O.G.nr.10/2008"
Nr.crt.FuncţiaStudiiTreaptaNr.posturiConducereExecuţie
2 Consilier (şef birou)SIA22
3 Inspector sp.(şef birou)SIII11
4 Consilier SIA44
5 Consilier SI11
7 Inspector de specialitateSIII22
8 InspectorSSD IA11
9" Referent, inspector"MIA11
10" Referent, inspector"MI11
12 InspectorMIII44
13 AdministratorI22
14 MagazinerII11
15 IngrijitorI99
16 PortarI1212
17 MuncitorI1414
18 MuncitorII55
19 MuncitorIII44
20 MuncitorIV44
21 MuncitorVI11
22 MuncitorNEC33
23SoferI22
Total funcţii cu contract individual de muncă74371
"Oradea, 31.08.2009"

"Anexa 3 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 713/31,08,2009"ANEXA 3
STAT DE FUNCŢII
şi număr de personal Administraţiei Imobiliare Oradea
la data de 01.09.2009
"Funcţii publice – Legea 188/1999, (r 2) O.G.nr.6/2007(actualizata)"
Nr. crt.Funcţia publicăClasaGrad profesionalTreaptă de salarizareNumăr posturidin care:
ConducereExecuţie
1Consilier I superior1251015
2Consilier I superior233
3Consilier I superior333
4ConsilierI principal11010
5ConsilierI principal333
6ConsilierI asistent155
7ConsilierI asistent233
8ConsilierI asistent31010
9Consilier Idebutant11
10Consilier juridic I superior111
11Consilier juridicI asistent111
12Consilier juridicI asistent211
13Consilier juridicI asistent344
14Consilier juridicdebutant11
15Referent de specialitate II superior133
16ReferentIII superior11111
18ReferentIII superior31010
19ReferentIII principal111
20ReferentIII asistent111
Total funcţii publice 971186
Nr. crt.Funcţia publică de conducereNumăr posturi
1Director executiv1
2Director executiv adjunct3
3Şef serviciu6
3şef birou1
Total funcţii publice de conducere11
"Oradea, 31.08.2009"