Hotărârea nr. 711/2009

privind aprobarea pretului de vinzare rezultat din negocierea directa a terenului identificat nr. cadastral 2704 inscris in CF 1685 Oradea, in suprafata de 9 mp situat in Oradea, str. Mestesugarilor nr. 71, in favoarea d-nei Ardelean (Moga) Mihaela Floren

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului identificat nr. cadastral 2704 înscris în Cf 1685 Oradea, în suprafața de 9 mp situat în Oradea, str. Meșteșugarilor nr. 71, în favoarea d-nei Ardelean (Moga) Mihaela Florentina

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 54369 din 23.07.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului identificat nr. cadastral 2704 înscris în CF 1685 Oradea, în suprafața de 9 mp situat în Oradea, str. Meșteșugarilor nr. 71, în favoarea d-nei Ardelean (Moga) Mihaela Florentina,

În temeiul Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.758/2005,

Văzând proiectul de hotărâre și raportul de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. 2 lit. b, c, d, alin. 4 lit.a, alin. 5 lit. b și art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă prețul de vânzare în sumă de 585 EURO plus TVA pentru întreaga suprafață, (respectiv 65 euro/mp, plus T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 53.477 din 09.07.2009, pentru terenul situat în Oradea, str. Meșteșugarilor nr. 71, având nr. cadastral 2704 înscris în CF 1685 Oradea, în suprafață de 9 mp, în favoarea d-nei Ardelean (Moga) Mihaela Florentina.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Administrația Imobiliara Oradea;

  • - Serviciul Terenuri;

  • - Serviciul Achiziții - Valorificări Active;

  • - Ardelean (Moga) Mihaela Florentina, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 august 2009

Nr.711


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila