Hotărârea nr. 71/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Amenajare service auto si locuinþa familiala in construcþie P+M existenta, str. Apelor nr. 3, nr. cad. 3354 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Amenajare service auto si locuința familiala in construcție P+M existenta, str. Apelor nr. 3, nr. cad. 3354 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 203361 din data de 23.01.2009, întocmit de că tre

Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Amenajare service auto si locuința familiala in construcție P+M existenta, str. Apelor nr. 3, nr. cad. 3354 - Oradea,

Văzând documentația depusa cu nr. de înregistrare 203361/15.12.2008, de către d-l Baricz Alexandru Gabriel si întocmita de către arh. SC Armonis Comtur SRL - arh. Dorin Letea,

Ținând seama de Avizul prealabil de oportunitate nr. 1840/16.12.2008 al Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acorda avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Amenajare service auto si locuința familiala in construcție P+M existenta, str. Apelor nr. 3, nr. cad. 3354 - Oradea, in condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 1840/16.12.2008:

 • - Zona reglementata prin PUZ: terenurile situate la frontul străzii Apelor, de la intersecția străzilor Matei Corvin cu str. Crivatului si pana la intersecția străzii Prislopului cu str. Apelor;

 • - Categoria funcționala solicitata: se propune schimbare destinației din locuința in service auto pe zona de parter a unei construcții existente si păstrarea funcțiunii de locuit pe zona mansardei pe terenul identificat cu nr. cadastral 3354;

 • - Reglementari obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -   corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente in zona

 • -   racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apa, energie electrica si canalizare;

 • -   păstrarea regimului de inaltime P+M existent;

 • -   asigurarea locurilor de parcare si a spatiilor verzi conform HGR 525/1996;

 • -   se va obține acordul legalizat notarial al vecinilor direct afectați;

 • -   Indici / coeficienți urbanistici normați pe zona, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea si propuși:

 • -   Pentru locuințe familiale: POT maxim = 35%, CUT maxim = 0,50.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -   Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, d-l Baricz Alexandru Gabriel, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 ianuarie 2009                                                 CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 71                                                                   SECRETAR

Ionel Vila