Hotărârea nr. 708/2009

privind aprobarea Regulamentului pentru instituirea taxei speciale pentru ordinea publica.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentului pentru instituirea taxei speciale pentru ordinea publică.

Analizând raportul de specialitate nr.88.099 din 27 august 2009, întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, aprobarea Regulamentului pentru instituirea taxei speciale pentru ordinea publică,

Având în vedere prevederile art.282 alin.1 din Legea nr.571/2003,Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, Titlul IX, privind impozitele și taxele locale,

Hotărârea Guvernului României nr.44/2004, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003,

Art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr.99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață aprobată prin Legea nr.650/2002,

Hotărârea Guvernului nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OG nr.99/2000,

Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002,

Hotărârea Consiliului Local nr.366/2009, privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de instituire a taxelor specială și a domeniilor în care se pot institui,

Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.4 lit.c), și art 45 alin.(2) lit.c, din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se aprobă Regulamentul pentru instituirea taxei speciale pentru ordinea publică, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - DIRECȚIA ECONOMICĂ,

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor,

 • - Poliția Comunitară Oradea,

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

 • - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 august 2009

Nr.708.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru

Anexa La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.708 din 31.08.2009

REGULAMENT

privind instituirea taxei speciale pentru ordine publică

Prezentul regulament este întocmit în baza:

 • ■  art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

 • ■  Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal

 • ■  Hotărârii de Guvern nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003.

 • ■  Hotărârea Consiliului Local nr. 366/2009 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de instituire a taxelor speciale și a domeniilor în care se pot institui

 • ■  Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață

 • ■  Legea nr. 650/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piața

 • ■  Hotărârea nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață

 • ■  Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic a contravențiilor

 • ■  Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

 • ■  Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice

I. Scopul adoptării prezentului regulament

Funcționarea localurilor pe timp de noapte are numeroase efecte nocive:

 • ■  în cazul localurilor neizolate fonic se aduc prejudicii vecinilor din zonele rezervate locuințelor colective sau individuale,

 • ■  zgomotul foarte mare provocat de muzică sau clienți, din zona perimetrală barurilor,

 • ■  eventualele scandaluri provocate de clienții localurilor,

 • ■  distrugerea de către unii clienți a mobilierului urban, bănci, coșuri de gunoi, lampadare și corpuri de iluminat public,

 • ■  deșeuri suplimentare pe străzile limitrofe: pungi, sticle, pet-uri, hârtii pentru ambalaje

În vederea combaterii acestor efecte nocive se fac o seamă de eforturi și cheltuieli suplimentare, respectiv:

 • ■  personal ocupat cu verificarea și rezolvarea sesizărilor cetățenilor

 • ■  sume importante alocate pentru înlocuirea mobilierul distrus

 • ■  plăți suplimentare către operatorul de salubrizare pentru curățarea, transportul și depozitarea deșeurilor

 • ■  sume importante alocate pentru cheltuielile legate de logistică și forțele de ordine suplimentare în zonele respective: polițiști, jandarmi, poliția comunitară

II. Mecanism de instituire a taxei speciale pentru ordine publică

Art. 1 Fiecare agent economic își stabilește programul de funcționare, cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuitatea unor activități comerciale sau de prestări servicii, în funcție de necesitățile consumatorului.

Art.2 Intervalul de taxare care sta la baza stabilirii taxei speciale pentru ordine publica este următorul:

 • - duminica, luni, marți, miercuri, joi, in intervalul orar 23,00 - 6,00

 • - vineri, sâmbăta in intervalul orar 24,00 - 6,00

Art. 3 Desfășurarea activităților de alimentație publică clasificate conform codului CAEN în clasa 5610 - restaurante și clasa 5630 - baruri și alte activități de servire a băuturilor, pe teritoriul municipiului Oradea de către agenții economici, persoane fizice sau juridice, în spații proprietate privată sau de stat in intervalul de taxare prevăzut la art.2, se va face pe baza unei declarații de funcționare vizata anual de către Primăria Municipiului Oradea a achitării taxei speciale instituita prin prezentul regulament.

Art.4 Taxa specială de ordine publică se datorează si de către unitățile care comercializează băuturi alcoolice in intervalul de taxare.

Art.5 Pentru funcționarea unităților de la art. 3 si 4 in intervalul de taxare se instituie o taxa specială de ordine publică care se va calcula in funcție de numărul de ore din declarația de funcționare. Numărul orelor taxabile este dat de numărul de ore de funcționare din ziua cu cel mai lung program de funcționare.

III. Modul de calcul a taxei speciale pentru ordine publică

Art. 6 Taxa orara pentru unitățile prevăzute la art.3, va fi stabilită în funcție de suprafața destinată exclusiv deservirii clienților (săli de consumație):

 • ■  <100mp. - 3.000 lei/oră/an

 • ■  >100mp. - 5.000 lei/oră/an

Exemplu de calcul al nivelului maxim al taxei

 • ■  3.000 lei/oră/an x 7 ore = 21.000 lei/an (intervalul orar 23,00-6,00 )

 • ■  5.000 lei/oră/an x 7 ore = 35.000 lei/an (intervalul orar 23,00-6,00 )

Art. 7 Taxa orara pentru unitățile prevăzute la art.4, va fi stabilită în funcție de suprafața de vânzare:

 • ■  <100mp. - 3.000 lei/oră/an

 • ■  >100mp. - 5.000 lei/oră/an

Art. 8 Taxa va fi calculată în lei/oră/an pe baza unei declarații de funcționare depusa de contribuabili pana la data 31 ianuarie a anului in curs

Art. 9 Localurile aflate în afara zonei de locuit nu se taxează.

Zona de locuit pentru taxa de ordine publica se stabilește prin Dispoziția Primarului in termen de 60 de zile de la aprobarea prezentului regulament.

Art. 10 Taxa se datorează inclusiv de hotelurile care au restaurante sau cluburi non - stop.

Exemplul 1:

 • -  Un local are următorul orar de funcționare:

Luni - Joi, Duminică: 08.00 - 01.00

Vineri - Sâmbătă: 08.00 - 06.00

 • -  Suprafața destinată exclusiv deservirii clienților (săli de consumație)estede150mp.

Mod de calcul:

 • -  Nr. maxim de ore care depășesc ora 24.00 sunt 6 ore.(V-S)

 • -  Având suprafața destinată exclusiv deservirii clienților de 150 mp. se va calcula taxa la 5.000 lei/oră/an

6 ore x 5.000 lei/oră/an = 30.000 lei/an

Exemplul 2:

 • -  Un local are următorul orar de funcționare:

Luni - Joi: 08.00 - 23.00

Vineri - Duminică: 08.00 - 04.00

 • -  Suprafața destinată exclusiv deservirii clienților (săli de consumație) este de 100 mp.

Mod de calcul:

 • -  Nr. maxim de ore care depășesc ora 23.00 sunt 5 ore.

 • -  Având suprafața destinată exclusiv deservirii clienților de 100 mp. se va calcula taxa la 3.000 lei/oră/an

5 ore x 3.000 lei/oră/an = 15.000 lei/an

Art. 11 Declarația de funcționare se va viza anual până la data de 31 ianuarie a anului în curs de către Serviciul Impunere Persoane Juridice din cadrul Primăriei Oradea .

 • (1) . Odată cu vizarea declarației de funcționare se va calcula și taxa specială de ordine publică și se va debita în evidențele fiscale. Modelul declarației de funcționare va fi elaborat in termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului regulament si va fi publicat pe site-ul Primăriei Oradea .

 • (2) . Pentru calculul corect a taxei se va prezenta schița (releveul) unității, de unde să reiasă exact zona destinată exclusiv deservirii clienților (săli de consumație).

Art. 12 Taxa specială de ordine publică se va plăti anual în 2 rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv. Pentru neachitarea la termenul scadent a obligațiilor de plata se datorează după acest termen majorări de întârziere in cuantum de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua imediat următoare termenului scadent si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv .

Art. 13 Declarația de funcționare va fi valabila până la modificări care intervin în activitatea societății comerciale, respectiv schimbarea obiectului de activitate, modificarea orarului de funcționare, schimbarea locației, a suprafețelor destinate exclusiv deservirii clienților (săli de consumație).

Art. 14 Orarul de funcționare va fi in conformitate cu declarația de funcționare si se va afișa în mod obligatoriu la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, comerciantul asigurând respectarea acestuia.

III.    Destinațiile taxei speciale de ordine publică

Art. 15 Taxa specială se constituie într-un fond cu următoarele destinații:

 • ■  finanțarea cheltuielilor pentru dotările cu mobilier stradal

 • ■  finanțarea cheltuielilor cu acțiunile de salubrizare pentru curățarea, transportul si depozitarea deșeurilor

 • ■  finanțarea cheltuielilor cu asigurarea forței de ordine publică și a cheltuielilor legate de logistică

 • ■  finanțarea cheltuielilor cu asigurarea iluminatului public,

IV.    Sancțiuni

Art. 16 In cazul înregistrării unor obligații de plata restante la plata taxei speciale nu se va proceda la vizarea anuala a declarației de funcționare pana la achitarea integrala a restantelor .

Art. 17 Constituie contravenții următoarelor fapte și se sancționează după cum urmează:

 • a)   Nevizarea declarației de funcționare de către Primăria Municipiului Oradea - amendă cuprinsă între: 1.600 lei - 2.500 lei.

 • b)   Neafișarea la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior a orarului de funcționare -amendă cuprinsă între: 200 lei - 2.000 lei.

 • c)   Nerespectarea declarației respectiv a orarului de funcționare stabilit - amendă cuprinsă între: 1.500 lei - 2.500 lei.

Contravențiilor menționate la art. 8 le sunt aplicabile dispozițiile stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor.

Art. 18 Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2010.

Oradea, 31 august 2009