Hotărârea nr. 707/2009

privind aprobarea unor masuri privind activitatea unitatilor de invatamint preuniversitar de stat - gradinite din Municipiul Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea unor măsuri privind activitatea unităților de învățământ preuniversitar de stat - grădinițe din Municipiul Oradea.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 85529 din 20.08.2009 prin care Direcția Economică propune aprobarea unor măsuri privind activitatea unităților de învățământ preuniversitar de stat-grădinițe din Municipiul Oradea.

Luând în considerare:

  • - cap II din Legea nr. 84/1995 - Legea învățământului, actualizată,

  • - Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.883/29.11.2007 privind majorarea cuantumului alocației de hrană privind consumurile colective în grădinițele cu program prelungit și săptămânal,

  • - art. 3 și 4 din Hotărârea de Guvern nr.360/1991, privind organizarea activității creșelor și grădinițelor și stabilirea contribuției părinților la întreținerea copiilor din aceste unități,

  • - Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.b), lit.d), alin.4 lit.a) alin.6 lit.a) pct.1 și ale art.45 alin.2 lit.a) din Legea nr.215 /2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă alocația de hrană la 6 lei/zi/copil pentru copiii din grădinițele cu program prelungit, dar nu mai puțin de 90 lei/lună (corespunzător a 15 zile).

Art.2 Înscrierea copiilor la unitățile de învățământ preșcolar se va face după achitarea în avans a cuantumului alocației de hrană stabilită pentru o lună.

În cazul renunțării la înscrierea copilului la grădiniță, suma achitată în avans nu se restituie.

Art.3 În cazul în care pe parcursul unui semestru, cu excepția perioadelor de vacanță, numărul cumulat de absențe nemotivate al unui copil școlarizat depășește 2/3 din perioada de studiu, la sfârșitul semestrului locul se vacantează.

Art.4 Se abrogă prevederile art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.883/2007, privind majorarea cuantumului alocației de hrană privind consumurile colective în grădinițele cu program prelungit și săptămânal,

Art.5 Unitățile de învățământ preșcolar vor comunica Serviciului Buget din cadrul Primăriei până la 1 octombrie a fiecărui an, situația copiilor înscriși.

Forma situației va fi stabilită de conducerea primăriei, urmând să fie luate măsuri în cazul în care se constată copii înscriși la două grădinițe.

Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și conducerea grădinițelor din Municipiul Oradea.

Art.7.Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Direcția Economică,

  • -   Grădinițele de copii din Municipiul Oradea, prin grija Direcției Economice,

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   se publică pe site-ul www.oradea.ro și în Monitorul Oficial al Județului Bihor,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Oradea, 31 august 2009

Nr. 707

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”