Hotărârea nr. 706/2009

privind aprobarea “Normelor de conduita ale personalului RA OTL si ale publicului calator in mijloacele de transport in comun”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea “Normelor de conduită ale personalului RA OTL și ale publicului călător în mijloacele de transport în comun”

Analizând raportul de specialitate nr.88019/27.08.2009, întocmit de Direcția Economică -Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea “Normelor de conduita ale personalului RA OTL si ale publicului călător în mijloacele de transport în comun”

In conformitate cu Contractul de Concesiune a activității de transport public local aprobat prin HCL 925/2006, încheiat între Municipiul Oradea și Regia Autonoma Oradea Transport Local,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

Ținând seama de dispozițiile art. 45 alin.2 din Legea 92/2007 serviciilor de transport public local,

În conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, modificată și completată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 36 alin. (2) lit. a, lit. d, alin. 3 lit. c si alin.6 lit. a, pct. 14, precum și art. 45, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Normele de conduită ale personalului RA OTL și ale publicului călător în mijloacele de transport în comun” conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă cuantumului amenzilor contravenționale pentru nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de transport în comun, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile Cap.III, VIII -art. 24 lit. C din Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 346/2000, cu modificările ulterioare.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Regia Autonomă Oradea Transport Local.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunica cu :

  • - Direcția Economică,

  • - Regia Autonoma Oradea Transport Local,

  • - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor,

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

    Delorean Ion Iulius


Oradea, 31 august 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.706.

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”

Formatted: Left: 0.79", Right:

0.39", Top: 0.39", Bottom: 0.39"

Deleted: 1

Formatted: Right

Deleted: 1

Biroul exploatare.

Deleted: 2669 /11.03.2009

Formatted: Font: 14 pt

Deleted:   .

Formatted: Right, Indent: Left:

0.5", First line: 0.5"

Formatted: Font: 14 pt

Deleted: Nr.       /

Formatted: Centered

Formatted: Centered, Indent: Left:

0.5", First line: 0.5"

Formatted: Indent: First line: 0.5"


NORME DE CONDUITĂ


ALE PERSONALULUI O.T.L. - R.A. ȘI ALE PUBLICULUI CĂLĂTOR ÎN MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN


Anexa nr x-e    I

Ta. Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.706 din 31 august 2009  \

* X\ V-J

* 1 \

ART. 1.

Urcarea și coborârea călătorilor se va face numai în stații. Se interzice călătorilor:

_______-să urce, să coboare, să țină deschise ori să forțeze deschiderea ușilor în timpul mersului autovehiculului;

______-să călătorească pe scări sau pe părțile exterioare ale caroseriei unui autovehicul;

-să arunce din autovehicul orice fel de obiecte sau substanțe;

-să deranjeze conducătorii autovehiculelor în timpul exercitării funcțiunii;

-să călătorească în cabina de conducere când aceasta este separată de interiorul autovehiculului.

ART. 2.

^Formatted: Font: 8 pt


ART. 3,.


Călătorii sunt obligați:

-să-și procure cu anticipație legitimația de călătorie pe liniile de transport în comun

cu autotaxare;

-să-și valideze biletul de călătorie imediat după urcare în mijlocul de transport;

-să prezinte legitimația de călătorie la solicitarea organului de control și a legitimației de identitate la solicitarea acestuia;

- să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul O.T.L.-R.A. și cu ceilalți călători;                                                                                    /

______Este interzisă- călătoria fără legitimație _ de_ călătorie _ valabilă, călătorii _ găsiți _ în_V neregulă sunt obligați să prezinte actul de identitate la cererea organului de control.         ■

VL.

n' ' \\ *'''

l'l \ ■ A 4

. A ll

A A A lA

A I A A A A A A

Formatted: Indent: First line: 0.5"


/ Formatted: Indent: Left: 0"

■ Deleted: 1

1

PROCES - VERBALI

Incheiat in urma selecției cererilor de angajare in funcțiua de controlor de bilete^ <#>Comisia formată din

Formatted: Font: 14 pt, Not Bold

Formatted: Font: 14 pt, Not Bold

Formatted: Font: Not Bold

Deleted: <#>

Deleted: <#>ing. Elena Balog - Sef birou exploatare, sing. Augustin Ciure -coordonatorul activității de control bilete, maria popovici - inspector resurse umane, 1

Considerând referatul nr. 2495/09.03.2009 a Biroului exploatare prin care se aprobă angajarea a 4 persoane la activitatea de control a legitimațiilor de călătorie, a procedat la selecția cererilor de angajare în funcția de controlor de bilete depuse și înregistrate la regie în anul 2009.1 Conform situației centralizatoare întocmite de biroul RUSA au fost analizate 17 cereri de angajare .1

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: Bold


A *--------;---------------------.-----.----------------------------------------

În autovehiculele O.T.L.-R.A., se interzice:                                          -

______a) - transportarea de mărfuri și de bunuri; bagajele persoanelor sunt admise numai dacă nu depășesc volumul a două locuri, pentru acestea călătorul fiind obligat să dețină legitimații de călătorie. Pentru bagajele cu volum mic, care se țin în mână, nu se percepe taxă.

______b) - transportarea de materiale inflamabile sau explozibile ca: butelii de aragaz, butelii pentru oxigen, bidoane cu benzină sau petrol, bidoane cu carbid, pelicule cinematografice nembalate în cutii metalice duble, obiecte voluminoase din sticlă și materiale cu acțiune caustico-corosivă;

______c) - transportarea materialelor care ar putea produce neajunsuri celorlalți călători prin mirosul emanat, prin riscul de a murdări;

______d) - transportarea de animale și păsări vii;

_______e) - cerșitul;

_______f) - lipirea de afișe în interiorul sau exteriorul autovehiculului; afișajul se va face numai de către personalul desemnat și în conformitate cu dispozițiile în vigoare;


______g) - comercializarea oricăror mărfuri sau obiecte;

______h) - murdărirea și degradarea autovehiculului, manipularea aparatelor

autovehiculului;

______i) - sprijinirea de geamuri pentru asigurarea stabilității în timpul mersului;

______j) - fumatul în autovehicul;

______k) - călătoria în stare de ebrietate;

______l) - împiedicarea de către călători a închiderii sau deschiderii ușilor;

______m) - ocuparea locurilor rezervate pentru femei gravide, copii mici, invalizi și bătrâni

în cazul în care în autovehicul au urcat astfel de călători.                                         _________________________

a---------------------------------------------------------------------------------- ' "I Formatted: Font: 8 pt

ART. 4.

Biletul de călătorie validat dă dreptul la o singură călătorie fără întrerupere pe- -' jFormatted: Indent: First line: 0-5" ] traseul fixat autovehiculului pentru cursa respectivă. În cazul în care autovehiculul nu-și _________________________

mai poate continua cursa, biletul de călătorie rămâne valabil, pentru mijlocul de transport , - j Deleted: ă                 j

următor.

Sunt scutiți de plata taxelor de călătorie copiii care nu au împlinit vârsta de 5 ani. Legitimațiile de călătorie sunt netransmisibile.

Formatted: Font: 8 pt

Abonamentele de călătorie însoțite de tichet nu vor putea fi folosite decât în-- - - - £Formatted: in^nt:First iine: 0.5" perioada pentru care au fost eliberate, pasagerul având dreptul la călătorii în număr nelimitat pe liniile pentru care a fost cumpărat abonamentul.

Călătorii sunt obligați să prezinte abonamentul și tichetul la solicitarea organelor de control ale O.T.L.-R.A.


ART. 5.


ART. 6.


-   ^Formatted: Font: 8 pt             j

Pagubele pricinuite de călători, constatate de organele O.T.L.-R.A. sau organele- - - ~ jFormatted: Indent: First line: 0.5" ] poliției, vor fi suportate de cei care le-au produs.

______Călătorii contravenienți, care prin faptele lor provoacă imobilizarea autovehiculelor

de transport în comun, sunt obligați să plătească despăgubiri calculate în raport cu durata

de staționare a autovehiculului, din vina lor, pe baza tarifului legal.

______Călătorii care produc pagube O.T.L.-R.A. sunt obligați să se legitimeze, la

solicitarea salariaților unității sau organelor de control.                                             ___________________________

Formatted: Font: 8 pt


ART. 7..________________

Formatted: Font: Bold


Formatted: Font: 8 pt

Deleted: Page of 4 / Norme de conduita personal OTL si calatori mai 09Norme de conduita personal OTL si calatori mai 09.docRegulament de calatorie si control 2009.doc


O.T.L.-R.A. este obligată:

______- să pună în circulație autovehicule în stare tehnică corespunzătoare, curate, dezinfectate, ventilate pe timp călduros;

______- să asigure autovehiculelor un aspect interior și exterior corespunzător, conform dispozițiilor legale;

______- să pună în circulație autovehicule prevăzute cu numărul vagonului, numărul liniei pe care circulă, în 3 locuri vizibile (în față, lateral și în spate), care să cuprindă stația inițială, stația finală, precum și numerele de înmatriculare eliberate de Consiliul local;

______- să ridice de pe traseu autovehiculele defecte și să retragă tramvaiele defecte la depou;

_______- să înlocuiască stâlpii, rețelele și celelalte dotări avariate sau cu aspect necorespunzător, în cel mai scurt timp posibil;

______- să întrețină în stare corespunzătoare toate instalațiile din dotare, din punct de vedere funcțional și estetic; să curețe stâlpii de afișele amplasate ilegal.

ART. 8.                                                                      ____________________

Conducătorii auto și vatmanii de la O.T.L.-R.A., au următoarele obligații:                   Formatted: Indent: First line: 0-5" ]

_______a) - să respecte cu strictețe graficul de circulație, traseul și oprirea în stațiile stabilite;

b) - să oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor numai în stațiile desemnate ca atare;

______c) - să deschidă ușile numai după ce autovehiculul a fost oprit în stație;

______d) - să închidă ușile numai după ce pasagerii au coborât sau au urcat;

______e) - să nu pornească din stații, atunci când persoane în vârstă, femei cu copii mici, persoane cu dizabilități, femei gravide, sunt în apropierea autovehiculelor, având clar intenția de a urca;

______f) - să oprească autovehiculul la semnalul organelor de control a O.T.L.-R.A. sau a Poliției;

______g) - să repună în mișcare autovehiculul numai după ce a semnalizat intenția de plecare din stație și s-a asigurat în acest sens;

______h) - la retragerea din circulație, când autovehiculul este în perfectă stare de funcționare, să ia călători pe traseul pe care circulă până la garaj/depou;

______i) - să nu permită accesul în timpul mersului, nici unei persoane străine în cabina de conducere.

Formatted: Font; 8 pt

Controlorii de bilete au următoarele obligații:                                               Formatted: Indent; First line; 0-5"

______a) - să oblige cerșetorii depistați în autovehicul să coboare din mijlocul de transport

în comun;

______b) - să se poarte cuviincios și potrivit codului bunelor maniere cu toți pasagerii din

mijloacele de transport în comun.                                                             ________________________


ART. 9.


ART. 10.


— - - ^Formatted: Font: 8 pt             j

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se va face conform Hotărârii- - - - j Formatted: indent;First line; 0.5" ] Consiliului Local al Municipiului Oradea

Dacă agentul constatator face parte din organele de control ale O.T.L.-R.A., contravenția se poate sancționa pe loc prin biletul de taxare în mijlocul de transport sau agentul constatator constată contravenția printr-un proces verbal, stabilind și sancțiunea. În cazul în care contravenientul care a circulat fără legitimație valabilă în mijlocul de transport achită pe loc agentului constatator aparținând personalului O.T.L.-R.A. contravaloarea unui bilet cu taxare în mijlocul de transport, nu se mai încheie proces verbal și orice urmărire încetează.                                                                _________________________

-----^Formatted: Font; 8 pt             ]

Formatted: Indent; First line; 0.5"


ART. 11.

Contravențiilor le sunt aplicabile prevederile Ordonanței nr. 2/2001.                •

______Procesul verbal de constatare a contravenției se va înmâna sau se va comunica în copie contravenientului de către organul de control care a aplicat sancțiunea, iar în cazul în care nu se achită amenda și despăgubirea în termen de 15 zile de la comunicare, se va proceda la executarea silită.

______Contravenientul poate achita în termen de 48 de ore de la data înmânării sau comunicării procesului verbal de constatare a contravenției, jumătate din minimul amenzii. ______Împotriva procesului verbal de constatare a contravenției se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, însoțită de copia procesului verbal de constatare a contravenției. Soluționarea acestor plângeri se va face de

Deleted: Page of 4 / Norme de conduita personal OTL si calatori mai 09Norme de conduita personal OTL si calatori mai 09.docRegulament de calatorie si control 2009.doc


către Judecătoria Oradea. Plângerea introdusă în termen suspendă executarea.                  ________________________

Formatted: Font: 8 pt

ART. 12.

Minimul și maximul amenzii se reduce la jumătate pentru contravenienții minori------[ Formatted: indent;First line; 0.5" J

care nu au împlinit vârsta de 14 ani.                                                           ________________________

Formatted: Font; 8 pt

ART. 13.

O.T.L.-R.A. va afișa în interiorul autovehiculelor, la loc vizibil, prezentele Norme--" j Formatted: Indent; First line; 0.5" ] privind comportamentul personalului O.T.L.-R.A. și a publicului călător.                       ________________________

Formatted: Font; 8 pt

ART. 14.

Orice nemulțumire pricinuită de comportarea necorespunzătoare a personalului- -  j Formatted: Indent; First line; 0.5" ]

O.T.L.-R.A. precum și sesizările, reclamațiile sau sugestiile, vor fi aduse la cunoștința

regiei prin depunerea acestora la registratura de la sediul unității str. Atelierelor nr. 12.

Oradea, 31 august 2009

Formatted: Font; Times New

Roman, Not Bold

Deleted: DIRECTOR GENERAL

... ȘEF BIROURI

Ing. Istvan CSUZI . . . ing. Elena BALOG

Formatted: Font; Times New

Formatted: Justified, Indent; Left;

0.5", Firstline; 0.5", Line spacing; 1.5 lines

Formatted: Font; Times New

Formatted: Font; Times New

Deleted: Îr

ȘEF BIROUL

ing. Elena BALOG

Formatted: Font; 14 pt

Formatted: Font; 14 pt


Deleted: Page of 4 / Norme de conduita personal OTL si calatori mai 09Norme de conduita personal OTL si calatori mai 09.docRegulament de calatorie si control 2009.doc

La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.706 din 31 august 209

CUANTUMUL

AMENZILOR CONTRAVENȚIONALE PENTRU NERESPECTAREA REGULILOR DE

UTILIZARE A MIJLOACELELOR DE TRANSPORT ÎN COMUN

SE INTERZICE CALATORILOR

AMENZI

tf

<

să urce, să coboare, să țină deschise ori să forțeze deschiderea ușilor în timpul mersului autovehiculului;

250 - 500 lei

să călătorească pe scări sau pe părțile exterioare ale caroseriei unui autovehicul;

să arunce din autovehicul orice fel de obiecte sau substanțe;

să deranjeze conducătorii autovehiculelor în timpul exercitării funcțiunii;

să călătorească în cabina de conducere când aceasta este separată de interiorul autovehiculului;

C\l

tf

<

nevalidarea biletului de călătorie imediat după urcarea în mijlocul de transport în comun;

250 - 500 lei

neprezentarea legitimației de călătorie la solicitarea organului de control și a actului de identitate la solicitarea organului de control;

comportarea în mod necivilizat în raport cu personalul O.T.L.-R.A. și cu ceilalți călători;

se interzice călătoria fără legitimație de călătorie valabilă, călătorii găsiți în neregulă sunt obligați să prezinte actul de identitate la cererea organului de control.

co

<

transportarea de mărfuri și de bunuri; bagajele persoanelor sunt admise numai dacă nu depășesc volumul a două locuri si greutatea a 25 kg, pentru alte bagaje călătorul fiind obligat să dețină legitimație de călătorie.

250 - 500 lei

transportarea de materiale inflamabile sau explozibile ca: butelii de aragaz, butelii pentru oxigen, bidoane cu benzină sau petrol, bidoane cu carbid, pelicule cinematografice nembalate în cutii metalice duble, obiecte voluminoase din sticlă și materiale cu acțiune caustico-corosivă;

transportarea materialelor care ar putea produce neajunsuri celorlalți călători prin mirosul emanat, prin riscul de a murdări;

transportarea de animale și păsări vii;

cerșitul;

lipirea de afișe în interiorul sau exteriorul autovehiculului; afișajul se va face numai de către personalul desemnat și în conformitate cu dispozițiile în vigoare;

comercializarea oricăror mărfuri sau obiecte;

murdărirea și degradarea autovehiculului, manipularea aparatelor autovehiculului;

sprijinirea de geamuri pentru asigurarea stabilității în timpul mersului;

fumatul în autovehicul;

călătoria în stare de ebrietate;

250 - 500 lei

ocuparea locurilor rezervate pentru femei gravide, copii mici, invalizi și bătrâni în cazul în care în autovehicul au urcat astfel de călători;

^r

tf

<

Transmiterea legitimației de călătorie altei persoane și utilizarea legitimației de călătorie de către altă persoană decât titularul acesteia;

250 - 500 lei

Utilizarea unui bilet de călătorie validat de două ori

Art. 5

Călătoria cu abonamentul expirat;

250 - 500 lei

Copii până la vârsta de cinci ani inclusiv, călătoresc gratuit; Copii de la 5 la 7 ani călătoresc gratuit numai în baza abonamentului gratuit eliberat prin chioșcurile O.T.L.-R.A.

TARIFUL DE TAXARE ÎN MIJLOACELE DE TRANSPORT SE STABILEȘTE LA SUMA DE 25,00 LEI.