Hotărârea nr. 704/2009

privind aprobarea rectificarii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009 Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 87870 din 26.08.2009 prin care

Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009,

Luând în considerare:

- Hotărârea Consiliului Local nr.289/09.04.2009 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2009,

În conformitate cu prevederile art. 19 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin. 2 lit.b, alin.4 lit.a și ale art. 45 alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2009, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii conform anexei nr.7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aferente fondurilor nerambursabile, conform anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă cotizația municipiului Oradea pentru anul 2009 la CS FC Bihor Oradea, în sumă de 2.536.730 lei

Art.5. Se aprobă cotizația municipiului Oradea pentru anul 2009 la Asociația Municipiilor din România în sumă de 61.985 lei.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Administrația Imobiliară Oradea,

  • -  Administrația Socială Comunitară Oradea,

  • -  Direcția de Evidență a Persoanelor Oradea,

  • -  Poliția Comunitară Oradea,

  • -  Instituția Prefectului Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 august 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Nr. 704

Ionel Vila

MUNICIPIUL ORADEAAnexa nr. 1
SITUATIE RECTIFICARE VENITURI BUGET LOCAL PENTRU ANUL 2009
SPECIFICATE2009 anual - rectificat2009 EXECUTIE 10.08.2009+/- 2009PROPUSDIFERENTE
Taxe judiciare de timbru0"846,389""1,600,000""1,600,000"
Alte imp. si taxe pe proprietate (tx af activ urbanism)"7,000,000""1,981,827"28%"4,000,000""-3,000,000"
Imp.pe mijloace de transport pf"5,000,000""3,612,268"72%"5,500,000""500,000"
Contrib parinti sau sustinatori legali pentru sustinerea copiilor in crese"200,000""195,296"98%"350,000""150,000"
"Alte venituri (tx ocupare loc public, parcari, etc.)""6,125,000""2,340,759"38%"5,960,000""-165,000"
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat"27,540,000""2,201,515"8%"16,200,000""-11,340,000"
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL"-12,255,000"
"Oradea, 31 august 2009"
--------------------------------------------------------------------------------
PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEAAnexa nr. 2
SITUATIE RECTIFICARE CHELTUIELI OPERATIONALE BUGET LOCAL PENTRU ANUL 2009
Nr. crt.SpecificatiePlan rectificat 2009PROPUS 2009+/-
AINSTITUTII PUBLICE"-4,691,000 "
Cheltuieli de personal"-3,311,000 "
Primaria Municipiului Oradea"10,600,000""9,800,000""-800,000 "
AIO"4,400,000""4,240,000""-160,000 "
ASCO"2,130,000""2,090,000""-40,000 "
Centrul de urgenta MMFES"40,000""39,000""-1,000 "
Caminul de batrani "320,000""305,000""-15,000 "
Cresa Oradea"1,540,000""1,520,000""-20,000 "
Evidenta Populatiei"1,550,000""1,470,000""-80,000 "
Politia Comunitara"4,000,000""1,805,000""-2,195,000 "
Bunuri si servicii"-1,380,000 "
Politia Comunitara"3,035,400""1,655,400""-1,380,000 "
BINVATAMANT"3,200,000 "
bunuri si servicii - utilitati"14,410,000""17,610,000""3,200,000 "
DSport+cultura"750,000 "
CS FC Bihor Oradea"2,036,730""2,536,730""500,000 "
Intretinere baze sportive - AIO"1,627,750""1,777,750""150,000 "
Intretinere Cetatea Oradea+Orasel"1,013,250""1,113,250""100,000 "
FServicii publice"536,730 "
Salubritate"13,000,000""12,000,000""-1,000,000 "
Iluminat"4,500,000""4,600,000""100,000 "
Spatii verzi"3,016,770""3,453,500""436,730 "
Reparatii drumuri"23,000,000""24,000,000""1,000,000 "
GAsistenta sociala"-468,000 "
"Ajut, indemn, etc""4,612,000""4,160,000""-452,000 "
Transferuri privind contributia de sanatate pt.persoanele beneficiare de ajutor social"46,000""40,000""-6,000 "
Chelt.materiale"550,000""490,000""-60,000 "
Utilitati Cresa"146,000""196,000""50,000 "
HDatoria publica"-300,000 "
Dobanzi"12,000,000""11,700,000""-300,000 "
JAltele"-27,730 "
Cotizatie ZMO"1,133,410""1,105,680""-27,730 "
TOTAL CHELTUIELI DE FUNCTIONARE"-1,000,000 "
DIMINUARI"-5,536,730 "
salarii"-3,311,000 "
ch function institutii"-1,380,000 "
asist soc"-518,000 "
dat publica"-300,000 "
contrib ZMO"-27,730 "
MAJORARI"4,536,730 "
utilitati scoli+cresa"3,250,000 "
utilitati baze sp+orasel"250,000 "
FC Bihor"500,000 "
servicii publice"536,730 "
"Oradea, 31 august 2009"
--------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIULUI ORADEAAnexa nr. 3
SITUATIA RECTIFICARII OBIECTIVELOR DE INVESTII BUGET LOCAL 2009
SPECIFICATIEBuget localPropuneriDiferente
ADMINISTRATIV"-310,480"
Rampa persoane cu handicap"45,000"0"-45,000"
Echipamente spalat autoturisme"5,000""3,000""-2,000"
Lucrari de reab si reconstr podul primariei "250,000"0"-250,000"
Aparate de numarat bancnote"13,480"0"-13,480"
URBANISM"-747,500"
Dezv unui suport de baze geospatiale pt eficientizare capacit adm a PMO-Proiect fd Europene"27,500"0"-27,500"
"Refacere PUG Mun Oradea, Regulam local de urbanism, Strategia de dezv a mun""200,000""10,000""-190,000"
PUD si PUZ- URI"500,000""300,000""-200,000"
Sist informational specific dom imobiliar-edilitar si banci de date urbane"350,000""120,000""-230,000"
Dotari GIS soft Map2Net"200,000""100,000""-100,000"
INFORMATICA"-220,000"
" Echipamente tehnice de calcul : servere, calculatoare, imprimante, monitoare, surse neintreruptibile, scanere, staţie foto""150,000""100,000""-50,000"
"Optimizare retea intranet PMO (inel fibra optica, switch-uri, router-e, echipamente retea, servere backup, storage, etc)""250,000""80,000""-170,000"
DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR"-3,500"
Achizitie licente program informatic"2,000"0"-2,000"
Program soft arhiva"6,500"0"-6,500"
program informatic privind programarea casatoriilor pe inetrnet"5,000""5,000"
ASCO"-270,000"
Lucrari de amenajare Centru social de urgenta pentru persoane fara adapost-Str. Digului nr.6 Oradea"686,000""416,000""-270,000"
POLITIA COMUNITARA ORADEA"-255,600"
Achizitie camere video"24,300""10,000""-14,300"
Achizitie autoturism Dacia Logan "567,350""517,100""-50,250"
Achizitie Microbus "152,000""150,900""-1,100"
Achizitie scutere"47,300""33,700""-13,600"
Dotare sala de sport"10,000"0"-10,000"
"Mobilier ,rafturi metalice arhiva ,magazie,mat ilicite,vestiare,""15,150"0"-15,150"
Imprimanta A3 de retea color"5,000"0"-5,000"
Xerox"5,000"0"-5,000"
Seif cu cifru"4,000"0"-4,000"
proiector"8,900"0"-8,900"
Server retea interna camera de supravegheat"120,000"0"-120,000"
Statie fixa +antena"3,300"0"-3,300"
Centrala telefonie"5,000"0"-5,000"
COMPANIA DE APA"-2,980,000"
"Reabilitare reţea de apă pe str. Meşteşugarilor, O. Densuşianu, Uzinelor, Podului, Oradea.""676,750""786,500""109,750"
"Reabilitarea reţelei de apă şi canalizare pluvială pe str. Cazaban, Oradea""350,500""100,000""-250,500"
"Reabilitare retele de apa si canal str. Bumbacului (parţial str. Morii), Oradea""890,000"0"-890,000"
"Reabilitare retele de apa str. Morii, Oradea""297,000""225,000""-72,000"
"Reabilitare retele de apa, canal menajer şi pluvial str. Vaporului, Oradea""667,800""200,000""-467,800"
Amenajarea şi recompartimentarea corpului A la Staţia de epurare"712,650""325,000""-387,650"
reabilitare retele apa str. Onestilor"655,190""717,800""62,610"
"Asigurare utilităţi Parc industrial, Oradea""1,084,410"0"-1,084,410"
OTL"-459,150"
Automatizare macaze"800,000""340,850""-459,150"
ELECTROCENTRALE"-1,998,000"
Reabilitare retea secundara de termoficare de pe str. I. Maniu din municipiul Oradea"2,000,000""2,000""-1,998,000"
DIRECTIA TEHNICA"-2,223,360"
ILUMINAT"400,000"0"-400,000"
Modernizare si extindere ilminat public in MO"400,000"0"-400,000"
PARCURI – SPAŢII VERZI - SALUBRITATE"-745,980"
Reamenajare loc de joaca in parcul 1 Decembrie"70,000""54,020""-15,980"
Amenajare zone verzi in cvartale de locuit"200,000"0"-200,000"
Amenajare alei si zone verzi mal Cris(tronson pod Dacia-pod CFR"100,000"0"-100,000"
Amenajare parcari in Mun.Oradea"1,000,000""770,000""-230,000"
Inchidere Halda de Deseuri Oradea (executie)"213,000""13,000""-200,000"
"DRUMURI ,PODURI""-185,380"
Asigurare utilitati tehnico-edilitare si sistematizare pe verticala aferenta constructiilor de locuinte str.Branului"185,380"0"-185,380"
ALTE OBIECTIVE"-892,000"
Reabilitare termică blocuri tip condominiu- execuţie"2,209,000""1,317,000""-892,000"
ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA - Anexa nr. 3.1"-1,746,560"
Obiective de investitii detaliate in anexa 3.1."26,091,820""24,345,260""-1,746,560"
APLICATII FINANTARI EUROPENE"-40,850"
Documentatii tehnico-economice
"Infrastructură parc industrial ”Elaborarea SF și PT necesar pentru construirea unei Stații de Transformare a energiei electrice, și a rețelei de distribuție din interiorul Parcului Industrial EuroBussines Oradea” situat pe Calea Borșului""244,000""245,000""1,000"
"Servicii de cadastru și topografie necesare pentru modernizarea magistralelor de energie termică, M1 și M3, punctelor termice și rețelelor secundare de alimentare cu energie termică și pentru unele lucrări""284,000""285,000""1,000"
Realizare SF și PT proiect Revitalizarea Cetăţii Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic. Cetatea Oradea complex cultural turistic european - etapa I"289,000"0"-289,000"
"Elaborarea SF + PT + DDE Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Oradea""135,000""136,000""1,000"
Proiectare Reabilitare centru de Cazare Temporară nr. 3 str. Atelierelor"25,000""25,000"
Proiectare Reabilitare Centru Scleroză Multiplă str. Buzăului 2B"67,500""68,500""1,000"
Reabilitare şi modernizare Asociaţia DOWN"67,500""68,500""1,000"
"SPF Centru social multifunctional Candeo, str. I Maniu, 20""15,500""16,500""1,000"
"SPF Centru social multifunctional Dignitas, str. E Murgu, 9""15,500""16,500""1,000"
Complexul wellnness termal Nymphaea"192,400""193,400""1,000"
PUZ Strand Municipal si Statiunea Turistica Oradea"60,000""60,000"
elab DTE pt managementul deseurilor"161,000""261,000""100,000"
Elaborare DTE Sinagoga Neologa si introducerea ei in circuitul turistic"200,000""200,000"
Elaborare DTE Reabilitare si Modernizare centru de ingrijire a copiilor siituat in P-ta 1Decembrie nr.9"95,200""95,200"
Elaborare DTE Centru de cercetare de Medicina de Inalta Performanta-Spital Mun. G. Curteanu"250,000""250,000"
Intocmire documentatie ridicare topografica pt Lic Greco-Catolic si studiu de istoria artei+studiu parament"34,200""34,200"
Intocmire documentatie ridicare topografica pt E. Murgu nr.9 si Iuliu Maniu nr.20"2,500""2,500"
Intocmire documentatie ridicare topografica pt Centru de cazare Temporara nr.1"1,000""1,000"
Intocmire documentatie ridicare topografica pt Centru de cazare Temporara nr.2"1,000""1,000"
Intocmire documentatie ridicare topografica pt Lic Aurel Lazar850850
Elaborare SF E. Murgu nr.9"95,200""95,200"
Elaborare SF I.Maniu nr.20"95,200""95,200"
Elaborare SPF Infiintare Centru de cersetori-str Gutenberg nr.8"15,000""15,000"
Elaborare SPF Centru de reintegrare sociala a persoanelor in dificultate str I Bogdan"15,000""15,000"
Elborare DTE Infiintare Centru de Cercetare Biotehnic"250,000""250,000"
Cofinantati proiecte
Modernizarea Grădinii Zoologice"1,310,000""310,000""-1,000,000"
TOTAL GENERAL"-11,255,000"
"Oradea, 31 august 2009"
--------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIULUI ORADEAAnexa nr. 4
SITUATIA RECTIFICARII VENITURILOR SI CHELTUIELILOR DIN AFARA BUGETULUI LOCAL 2009
SPECIFICATIEPrevederiPropuneriDiferente
VENITURI"230,000"
BS - Finantare MMGA - Amenajare parc dendrologic in Santul Cetatii Oradea"933,000""1,163,000""230,000"
CHELTUIELI"230,000"
ADMINISTRATIV"11,000"
Leasing autoturism Laguna"14,000""15,000""1,000"
"Aport capital Instit.Regional de Cercetare, Educatie si Transfer Tehnologic""10,000""10,000"
DIRECTIA TEHNICA"219,000"
PARCURI – SPAŢII VERZI - SALUBRITATE"230,000"
Amenajare parc dendrologic in Santul Cetatii"1,100,000""1,330,000""230,000"
"DRUMURI ,PODURI""-11,000"
Asigurare utilitati tehnico-edilitare si sistematizare pe verticala aferenta constructiilor de locuinte str.Branului"114,620"0"-114,620"
Amenajare parcari in Mun.Oradea"203,620""203,620"
Modernizare str. Universitatii"100,000"0"-100,000"
"Oradea, 31 august 2009"
--------------------------------------------------------------------------------
PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEAAnexa nr. 5
SITUATIA RECTIFICARII OBIECTIVELOR DE INVESTII CREDITE BANCARE 2009
SPECIFICATIECredite bancarePropuneriDiferente
OTL"60,310,000""66,500,000""6,190,000"
Aport la capitalul regiei (in vederea achiz tramvaie+autobuze)"60,310,000""66,500,000""6,190,000"
DIRECTIA TEHNICA"41,073,000""33,170,600""-7,902,400"
"DRUMURI ,PODURI""41,073,000""33,170,600""-7,902,400"
Modernizare str.Clujului"2,441,000""2,800,000""359,000"
Modernizare str. Izvorului"906,000""905,000""-1,000"
Acces drum de centura zona Bumbacului"3,634,000""3,750,000""116,000"
Modernizare str.Aurel Vlaicu"137,000""98,000""-39,000"
Modernizare str.Dornei"1,225,000""1,325,400""100,400"
Modernizare str.Zambilelor"425,000"0"-425,000"
Pod peste paraul Peta zona Velenta Bumbacului"535,000""635,000""100,000"
Asigurare utilitati tehnico-edilitare si sistematizare pe verticala aferenta constructiilor de locuinte str.Branului"700,000"0"-700,000"
Pod nou peste Paraul Peta intre str. Armatei Romane si str. Universitatii"300,000""300,000"0
Pasaj superior peste CF str.T.Nes (pr+exec.)"400,000""100,000""-300,000"
Amenajare parcari in Mun.Oradea"1,000,000""2,100,000""1,100,000"
Modernizare str. Cornului"490,000""330,000""-160,000"
Reabilitare str. Muzeului"808,500""420,000""-388,500"
Modernizare str.Principatele Unite (tronson pod S. Ede – pod Decebal)"500,000""100,000""-400,000"
Reabilitare str. Matei Corvin (DN 19 – intravilan mun.)"3,600,000""3,600,000"0
Modernizare strazi corelat cu programul CAO pe BERD"2,701,500""2,701,500"0
Reabilitare pod P-ta Unirii "800,000""50,000""-750,000"
Reabilitare DN 79 (intravilan mun. Oradea)"3,000,000""3,000,000"0
Amenajare giratie p-ta Nucetului"600,000"0"-600,000"
Modernizare str. Adevarului(tronson I) "3,000,000""3,000,000"0
Modernizare str. Gh.Doja (tronson I)"3,000,000""3,000,000"0
Reabilitare DN 76 (tronson intravilan)"1,500,000""1,800,000""300,000"
Modernizare str.V.Parvan"970,000"0"-970,000"
Modernizare str.Onestilor"5,500,000""555,700""-4,944,300"
Modernizare strazi prin POR 2.1 EXECUTIE 19 STRAZI - Anexa nr. 3.2."2,500,000""2,500,000"0
Asigurare utilitati si sistematizare pe verticala a constructiilor de locuinte blocuri ANL-CALEA Santandrei (pr.+exec)"400,000""100,000""-300,000"
TOTAL GENERAL"101,383,000""99,670,600""-1,712,400"
"Oradea, 31 august 2009"
--------------------------------------------------------------------------------
Administratia Imobiliara OradeaAnexa nr. 6
SITUATIE RECTIFICARE OBIECTIVE DE INVESTITII ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI IMOBILIAR PE ANUL 2009
Nr. Crt. Denumirea obiectivului COD Plan Aprobat 2009Plan propus 2009plan nou BLFurnizor ContractBuget localFd rulmentBuget de stat"PLATI 2009 - Total, din care:"Buget localFd rulmentBuget de stat"Rest 2009 - Total, din care:"Buget localFd rulmentBuget de statDiferente
TOTAL GENERAL "26,091,820.00""24,345,260.00""22,392,080.00""1,820,010.00""2,278,360.00""7,913,918.40""5,548,466.97""1,415,451.43""950,000.00""18,576,531.60""16,843,613.03""404,558.57""1,328,360.00""-1,746,560.00"
Nr. Crt. Cap. 65.02 - Invatamant COD "14,125,590.00""11,606,430.00""11,807,650.00""1,267,940.00""1,050,000.00""4,972,368.65""2,758,689.46""1,263,679.19""950,000.00""9,153,221.35""9,048,960.54""4,260.81""100,000.00""-2,519,160.00"
1GRADINITA NR. 5 - PT+EXEC inst. Incalzire71.01.30"29,000.00"0.000.00"29,000.00"0.00"29,000.00""29,000.00"0.000.00"-29,000.00"
2GRADINITA NR. 15 -instl incalzire cu CT pe gaz GPL71.01.300.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1"GRADINITA NR. 20 - amenaj int tamplarie, usi si ferestre"71.01.30"140,000.00""133,000.00""133,000.00"Deniflor49395/19.05.09 53642/10.07.09"140,000.00""132,389.65"132389.65"7,610.35""7,610.35"0.000.00"-7,000.00"
2GRADINITA NR. 22 acoperis sala mese instalatii electrice71.03610.00610.00610.00610.00605.98605.984.024.020.000.00
8GRADINITA NR. 25 RK faţade şi uşi interioare71.03"156,000.00""222,000.00""139,900.00"Siles Exim6057/18.10.07"73,900.00""82,100.00""132,988.57""50,912.54""82,076.03""23,011.43""22,987.46"23.970.00"66,000.00"
4GRADINITA NR. 27- (PT) amenajare mansarda71.01.30"46,000.00"0.000.00Colona Proiect8947/28.11.07"46,000.00"0.00"46,000.00""46,000.00"0.000.00"-46,000.00"
10GRADINITA NR.28 tâmplărie + faţadă71.01.30"421,400.00""462,400.00""447,100.00"Eurociv5243/08.10.07"406,100.00""15,300.00""15,298.82""15,298.82""406,101.18""406,100.00"1.180.00"41,000.00"
11GRADINITA NR. 30 amenajare mansarda71.01.30"34,500.00""34,500.00"0.00Colona Proiect8946/28.11.07"34,500.00""34,402.04""34,402.04"97.960.0097.960.00
3GRADINITA NR. 30 - asfaltare71.01.30"10,000.00""10,000.00""10,000.00"Drumuri Orasenesti"10,000.00"0.00"10,000.00""10,000.00"0.000.00
7GRADINITA NR. 34 - (PT) RK instalatie incalzire + pardosea71.03"37,500.00""37,130.00""37,130.00"Proiect Bihor61551/30-06-08"37,500.00""37,128.00"37128372.00372.000.000.00-370.00
4GRADINITA NR. 35 - refacere hidroizolatie71.03"50,000.00""40,000.00""40,000.00""50,000.00"0.00"50,000.00""50,000.00"0.000.00"-10,000.00"
17"GRADINITA NR. 45 amenaj. int.,tâmpl. inst.electr.,faţade"71.01.30"208,180.00""208,180.00""40,000.00"Dragoflor79575/30.03.07"40,000.00""168,180.00"0.00"168,596.96"417.00"168,179.96""39,583.04""39,583.00"0.040.00
5GRADINITA NR. 46 - PT+EXEC Rk corp cladire pers cu handicap + extindere71.01.30"350,000.00""325,000.00""325,000.00"Abed Nego46962/15.04.09 53645/10.07.09"350,000.00""274,262.22"274262.22"75,737.78""75,737.78"0.000.00"-25,000.00"
9GRADINITA NR. 46 - amenajare bloc alimentar71.01.30"146,860.00""133,580.00""133,580.00"Deniflor49397/19.05.09 51008/09.06.09"146,860.00""133,575.56"133575.56"13,284.44""13,284.44"0.000.00"-13,280.00"
GRADINITA NR. 46 - Acoperis + fatada (PT)71.01.300.00"10,000.00""10,000.00""10,000.00"
10GRADINITA NR. 47+26 - PT cladire noua str. L. Pasteur 8871.01.010.000.000.00Sellm45374/20.03.090.000.000.000.000.000.00
6GRADINITA NR. 47+26 cladire noua str. L. Pasteur 8871.01.01"1,200,000.00""156,030.00""156,030.00""1,200,000.00"900.00900"1,199,100.00""1,199,100.00"0.000.00"-1,043,970.00"
19GRADINITA NR. 49 reabilitare spalatorie71.01.01"12,500.00""12,500.00""12,400.00"Simola2947/24.08.07 10608/3/19.12.07"12,400.00"100.00"6,097.00""6,044.00"53.00"6,403.00""6,356.00"47.000.00
12GRADINITA NR. 52 - RK ferestre si usi71.03"107,000.00""107,000.00""107,000.00"Deniflor49409/19.05.09"107,000.00""105,954.25"105954.25"1,045.75""1,045.75"0.000.00
7GRADINITA NR. 54 - amenajare bloc alim+amenaj interioare71.03"152,000.00""82,000.00""82,000.00"Corbesti Prescom46970/15.04.09"152,000.00""48,791.31"48791.31"103,208.69""103,208.69"0.000.00"-70,000.00"
8GRADINITA NR. 54 - vopsitorii cu vopsea de protectie la hidroizolatie71.03"40,000.00"0.000.00"40,000.00"0.00"40,000.00""40,000.00"0.000.00"-40,000.00"
22 GRADINITA NR. 54 instalaţie încălzire71.03"36,500.00""36,500.00"0.00Elcont4665/26.09.07 71918/29.11.080.00"36,500.00""36,224.34""36,224.34"275.660.00275.660.00
9GRADINITA NR. 55 RK 71.03"500,000.00""320,000.00""320,000.00"Deniflor46850/13.04.09 54045/17.07.09"500,000.00""147,699.46"147699.46"352,300.54""352,300.54"0.000.00"-180,000.00"
GRADINITA cu program prelungit Liszt Ferencz proiectare + exec. Cladire noua71.01.01"700,000.00""18,150.00"0.00Arcadia Engineering53391/21.02.08"681,850.00""18,150.00""18,150.00""18,150.00""681,850.00""681,850.00"0.000.00"-681,850.00"
10"SC GEN 2 Al Roman - (PT) RK instalatie incalzire cladire principala, zugraveli"71.030.000.000.000.000.000.000.000.000.00
11"SC GEN 2 Al Roman - RK instalatie incalzire cladire principala, zugraveli"71.03"250,000.00""80,000.00""80,000.00""250,000.00"0.00"250,000.00""250,000.00"0.000.00"-170,000.00"
25SC GEN 4 O Doamna RK faţadă corp B71.03"90,000.00""62,550.00""62,550.00"Deniflor59615/30.05.08"90,000.00""62,544.92""62,544.92""27,455.08""27,455.08"0.000.00"-27,450.00"
12SC GEN 7 L.Suciu - instalatie paratrasnet71.03"50,000.00""50,000.00""50,000.00""50,000.00"0.00"50,000.00""50,000.00"0.000.00
SC GEN 8 N.Bălcescu RK ferestre71.01.30"31,000.00""31,000.00"0.00Deniflor"31,000.00""30,744.59""30,744.59"255.410.00255.410.00
17SC GEN 10 Decebal - inlocuit ferestre si usi de intrare la cladirea centrala si din P-ta Cazarmii 71.03"176,000.00""176,000.00""176,000.00"Deniflor49394/19.05.09"176,000.00""174,382.65"174382.65"1,617.35""1,617.35"0.000.00
SC GEN 11 - RK incalzire 71.03"49,000.00""49,000.00"0.00Proiect Bihor61549/30.06.08"49,000.00""48,689.00""48,689.00"311.000.00311.000.00
19SC GEN 12 Avram Iancu - Documentatie tehnico-economica reabilitare scoala71.03"100,000.00""100,000.00""100,000.00"Proiect Bihor61554/30.06.08"100,000.00""5,232.93"5232.93"94,767.07""94,767.07"0.000.00
13SC GEN 12 Avram Iancu - imprejmuire71.03"150,000.00""150,000.00""150,000.00""150,000.00"0.00"150,000.00""150,000.00"0.000.00
35SC GEN 14 Dacia Vestiare71.01.30"120,850.00""120,100.00""93,250.00"Clas Construct7106/02.11.07 70890/11.11.08"94,000.00""26,850.00""120,099.21""93,249.21""26,850.00"750.79750.790.000.00-750.00
36SC GEN 16 amenajare bloc alimentar + coridoare71.03"143,000.00""140,160.00""140,160.00"Eurociv + Clas Construct71298/14.11.2008 7622/12.11.07"143,000.00"0.00"137,712.81""137,712.81""5,287.19""5,287.19"0.000.00"-2,840.00"
22"SC GEN 18 O. Goga - (PT) inst electrice+amenajari interioare(usi,pardoseli pe holuri,zugraveli)"71.030.000.000.000.000.000.000.000.000.00
14"SC GEN 18 O. Goga - inst electrice+amenajari interioare(usi,pardoseli pe holuri,zugraveli)"71.03"250,000.00""250,000.00""250,000.00"Proiect Bihor Constuctorul Salard & Ritmoteh61550/30.06.08 54050/17.07.09"250,000.00""64,498.00"64498"185,502.00""185,502.00"0.000.00
23SC GEN ANDREI MURESAN - RK fatada+tamplarie scoala71.03"398,000.00""398,000.00""398,000.00"Deniflor49396/19.05.09"398,000.00""303,109.02"303109.02"94,890.98""94,890.98"0.000.00
24LICEUL O. GHIBU - (PT) RK scoala 71.03 "362,500.00""362,500.00""362,500.00"Spiricom53270/20.02.08 56395/07.04.08"362,500.00"720.12720.12"361,779.88""361,779.88"0.000.00
42LICEUL PEDAGOGIC I.Vulcan - RK inst.el.şi amenaj. interioare71.03"100,000.00""181,000.00""181,000.00"Yo & Co Santier ARC4656/29.09.07 8446/3/21.11.07 55768/18.08.09"100,000.00"0.00"40,933.60""40,933.60""59,066.40""59,066.40"0.000.00"81,000.00"
43Sc. Normala I. Vulcan - RK sarpanta si invelitoare din tigla71.03"1,140.00""1,140.00""1,140.00""1,140.00""1,134.94""1,134.94"5.065.060.000.00
43"COL NAT E GOJDU rep.cap. subsol, rep.cap. faţadă princ"71.03"64,210.00"0.000.00Madefina Comprest112462 /13.07.06"64,210.00"0.00"64,210.00""64,210.00"0.000.00"-64,210.00"
44COL NAT E GOJDU faţadă71.03"1,454,000.00""1,174,000.00""1,128,750.00"Constructorul Salard7618/12.11.2007"1,408,750.00""45,250.00""212,071.22""169,821.36""42,249.86""1,241,928.78""1,238,928.64""3,000.14"0.00"-280,000.00"
45COL NAT E GOJDU amenajari interioare71.03"2,501,000.00""2,501,000.00""1,784,600.00"Euras55098/18.03.08 71687/20.11.08"1,784,600.00""316,400.00""400,000.00""1,096,280.09""479,915.65""316,364.44""300,000.00""1,404,719.91""1,304,684.35"35.56"100,000.00"
46COL TEHNIC M VITEAZUL RK inst.electr.şi amenaj.inter.71.03"801,000.00""601,000.00""149,400.00"Deniflor5244/08.10.07 10732/3/20.12.07"349,400.00""251,600.00""200,000.00""591,422.28""139,831.03""251,591.25""200,000.00""209,577.72""209,568.97"8.750.00"-200,000.00"
47COL TEHNIC M VITEAZUL RK cantina71.03"137,900.00""137,900.00""86,500.00"Emilia Com10837/27.12.07"86,500.00""51,400.00""110,450.44""59,050.61""51,399.83""27,449.56""27,449.39"0.170.00
17COL TEHNIC M VITEAZUL - canalizare exterioara 71.03 "100,000.00""100,000.00""100,000.00"" 100,000.00 "0.00"100,000.00""100,000.00"0.000.00
COL TEHNIC M VITEAZUL - Camin microgars cazare sportivi (PT) 71.01.30 0.00"10,000.00""10,000.00""10,000.00"
COL TEHNIC T. VUIA - invelitoare tabla 71.01.30 0.00"79,000.00""79,000.00"Chintoflor60979/19.06.08"79,000.00"
50"LICEUL DE ARTA faţadă,utilităţi,tâmplărie"71.03"790,000.00""910,000.00""538,390.00"Elcont7538/09.11.07 59052/21.05.08"418,390.00""121,610.00""250,000.00""433,293.49""61,688.04""121,605.45""250,000.00""356,706.51""356,701.96"4.550.00"120,000.00"
32LICEUL DE ARTA rep.cap.si amenajari interioare 71.03 "450,000.00""684,000.00""684,000.00"Utilitas Elcont + Arcons67125/22.09.08 73722/19.12.08" 450,000.00 ""24,784.60"24784.6"425,215.40""425,215.40"0.000.00"234,000.00"
52GR SC TRANSILVANIA RK tâmplărie71.03"20,000.00""20,000.00"0.00Deniflor79274/1/02.05.07 6594/26.10.07"20,000.00""19,800.58""19,800.58"199.420.00199.420.00
33LIC TEORETIC L BLAGA înloc.tâmpl. şi rep.faţadă et.II 71.03 "25,500.00""25,500.00""25,500.00"Ghenau Trade" 25,500.00 "0.00"25,500.00""25,500.00"0.000.00
35CONSTRUIRE CAMPUS SCOLAR 71.01.01 "10,000.00""10,000.00""10,000.00"Sagetator Selina42643/16.02.09 69697/28.10.08 40080/06.01.09" 10,000.00 "0.00"10,000.00""10,000.00"0.000.00
15LICEUL TEORETIC F. SCHILLER -gr. sanitare 71.03 "250,000.00""80,000.00""80,000.00"" 250,000.00 "0.00"250,000.00""250,000.00"0.000.00"-170,000.00"
16LIC A LAZAR - PT amenaj. Sala sport + retele exterioare + asfaltare + 2% contributie 71.01.30 "308,440.00"0.000.00" 308,440.00 "0.00"308,440.00""308,440.00"0.000.00"-308,440.00"
Lic. A. Lazăr - bloc alimentar 71.01.30 0.00"210,000.00""210,000.00"Siles Exim"210,000.00"
56GR SC A SAGUNA ateliere str.Brâncoveanu71.03"564,000.00""564,000.00""364,000.00"Eurociv87403/05.04.07 9012/3/28.11.07"364,000.00""200,000.00""201,400.00""1,400.00""200,000.00""362,600.00""362,600.00"0.000.00
Nr. Crt. Cap. 66.02 - Sanatate COD "2,697,260.00""2,554,340.00""2,400,900.00""2,543,820.00""153,440.00"0.00"624,931.76""473,159.52""151,772.24"0.00"2,072,328.24""2,070,660.48""1,667.76"0.00"-142,920.00"
1SPITALUL DE COPII RK hidroizolaţie corp spital 71.03 "348,500.00""438,500.00""438,500.00"Santier ARC115124/28.06.07" 348,500.00 "0.00"348,500.00""348,500.00"0.000.00"90,000.00"
2SPITALUL DE COPII RK grupuri sanitare 71.03 "553,000.00""253,000.00""253,000.00"Selina6586/25.10.07" 553,000.00 "0.00"553,000.00""553,000.00"0.000.00"-300,000.00"
3SPITALUL DE COPII Reabilit si moderniz corp policlinica - ambulatoriu corp B 71.03"20,000.00""20,000.00""18,360.00"Local Consult5836/16.10.07" 18,360.00 "" 1,640.00 ""5,345.30""5,345.30""14,654.70""13,014.70""1,640.00"0.00
4SPITAL CLINIC NEUROLOGIE SI PSIHIATRIE RK pavilion II 71.03 "545,500.00""545,500.00""545,500.00"Eurociv106350/20.06.07 10287/3/14.12.07" 545,500.00 "0.00"545,500.00""545,500.00"0.000.00
5SPITAL CLINIC NEUROLOGIE SI PSIHIATRIE RK gr.sanitare 71.03 "19,300.00"0.000.00" 19,300.00 "0.00"19,300.00""19,300.00"0.000.00"-19,300.00"
6SPITAL PNEUMOFTIZIOLOGIE instalaţie de oxigen 71.01.30 "135,620.00"0.000.00Tehnoplus Service5122/09.10.07 9360/2/30.11.07" 135,620.00 "0.00"135,620.00""135,620.00"0.000.00"-135,620.00"
7SPITAL OBSTETRICA SI GINECOLOGIE instalatii gaze medicale 71.01.30 "350,000.00""562,000.00""562,000.00"Tehnoplus Service72190/27.11.08 45820/27.03.09" 350,000.00 "0.00"350,000.00""350,000.00"0.000.00"212,000.00"
8SPITAL OBSTETRICA SI GINECOLOGIE RK corp A 71.03 "50,500.00""50,500.00""50,500.00"Deniflor173874/18.01.07" 50,500.00 ""50,000.00""50,000.00"500.00500.000.000.00
9SPITAL OBSTETRICA SI GINECOLOGIE amenaj intrari principale + retea hidranti 71.01.30 "90,000.00""10,000.00""10,000.00"Deniflor110099/05.06.07 8899/3/27.11.07" 90,000.00 "0.00"90,000.00""90,000.00"0.000.00"-80,000.00"
10SPITAL OBSTETRICA SI GINECOLOGIE RK corp B 71.03 "303,080.00""393,080.00""393,080.00"Madefina Comprest173875/18.01.07 9011/3/28.11.07" 303,080.00 ""302,650.00""302,650.00"430.00430.000.000.00"90,000.00"
1CENTRUL DE TRANSFUZIE RK clădire71.03"281,000.00""281,000.00""129,200.00"Eurociv10111/13.12.07" 129,200.00 "" 151,800.00 ""266,179.67""114,407.43""151,772.24""14,820.33""14,792.57"27.760.00
1Dispensar policlinic cu plata - Amenajare lab. Radiologie71.01.30760.00760.00760.00 760.00 - 756.79756.790.003.213.210.000.00
" Cap. 67.02. - Cultura, recreere si religie ""4,058,500.00""4,425,560.00""4,425,560.00""4,058,500.00"0.000.00"218,182.97""218,182.97"0.000.00"3,840,317.03""3,840,317.03"0.000.00"367,060.00"
1Reabilitare Cetatea Oradea 71.01.30 "541,000.00""100,000.00""100,000.00"Muzeul Tarii Crisurilor42965/19.02.09"541,000.00"0.00"541,000.00""541,000.00"0.000.00"-441,000.00"
1Sala Sporturilor - acoperis 71.03 "900,000.00""1,707,560.00""1,707,560.00"Constructorul Salard Carpat ING Rono Urban49468/19.05.09"900,000.00""1,388.86""1,388.86""898,611.14""898,611.14"0.000.00"807,560.00"
2Dotari Stadion - tavalug si porti 71.01.02 "20,000.00""20,000.00""20,000.00""20,000.00"0.00"20,000.00""20,000.00"0.000.00
3Dotari aspirator bazine + motopompa 71.01.02 "37,500.00""37,500.00""37,500.00"Vest Sport51654/16.06.09"37,500.00"0.00"37,500.00""37,500.00"0.000.00
3Asfaltare alei Parc Olosig 71.01.30 "60,000.00""60,500.00""60,500.00"Drumuri Bihor "60,000.00""60,000.00""60,000.00"0.000.000.000.00500.00
3Reabilitare interior Tetrul de Stat Oradea 71.01.30 "2,000,000.00"0.000.00PRO ARH55121/06.08.09"2,000,000.00"0.00"2,000,000.00""2,000,000.00"0.000.00"-2,000,000.00"
Reabilitare interior Teatru de Stat Oradea - componente artistice71.01.300.00"1,850,000.00""1,850,000.00""1,850,000.00"
Reabilitare interior Teatru de Stat Oradea - rest lucrari interior + exterior71.01.300.00"150,000.00""150,000.00""150,000.00"
3Amenajare Teatru de vara in Cetate 71.01.30 "500,000.00""500,000.00""500,000.00"Constructorul Salard PFA Jakabffy Ladislau10731/20.12.07 73355/15.12.08"500,000.00""156,794.11""156,794.11""343,205.89""343,205.89"0.000.00
Cap. 68.02.11 - Cresa "8,000.00"0.000.00"8,000.00"0.000.000.000.000.000.00"8,000.00""8,000.00"0.000.00"-8,000.00"
1"CRESA SECTIA IX - Acoperiş, faţadă, amenaj. int. " 71.01.30 "8,000.00"0.000.00Deniflor129892/21.09.06"8,000.00"0.00"8,000.00""8,000.00"0.000.00"-8,000.00"
" Cap. 70.02.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "" 3,494,460.00 "" 4,050,920.00 ""4,050,920.00"" 3,494,460.00 " - - " 510,101.02 "" 510,101.02 " - - " 2,984,358.98 "" 2,984,358.98 " - - " 556,460.00 "
1Reabilitare imobil str. Republicii nr: 59 71.01.30 "501,000.00""505,010.00""505,010.00"Home Construct57756/05.05.08" 501,000.00 "0.00"501,000.00""501,000.00"0.000.00"4,010.00"
3Echipamente IT parc industrial transfrontralier (contributie AIO) 71.01.03 "31,600.00""40,600.00""40,600.00"CG & GC54171/21.07.09" 31,600.00 "0.00"31,600.00""31,600.00"0.000.00"9,000.00"
4SF Parc Industrial Transfrontalier Oradea - Oradea's Transfrontalier Industrial Park - OTIP (contributie AIO) 71.01.30 "101,200.00""169,100.00""169,100.00"Proiect Bihor53653/12.07.09" 101,200.00 "0.00"101,200.00""101,200.00"0.000.00"67,900.00"
1DOTARI ADMINISTRATIVE 71.01.03 "51,630.00""51,630.00""51,630.00"" 51,630.00 " - - "39,959.03""39,959.03"0.000.00"11,670.97""11,670.97"0.000.00
mobilier+aparatura"16,630.00""16,630.00""16,630.00"DEC46435/07.04.09" 16,630.00 ""16,620.73""16,620.73"9.279.270.000.00
tehnica de calcul"10,000.00""10,000.00""10,000.00"" 10,000.00 "0.00"10,000.00""10,000.00"0.000.00
extindere retea"25,000.00""25,000.00""25,000.00"" 25,000.00 ""23,338.30""23,338.30""1,661.70""1,661.70"0.000.00
2Extindere cladire P-ta Unirii nr. 1 71.01.01 "100,000.00""74,000.00""74,000.00"PRO ARH49993/26.05.09" 100,000.00 "220.00220.00"99,780.00""99,780.00"0.000.00"-26,000.00"
3Reabilitare Sinagoga 71.03 "250,000.00""100,000.00""100,000.00"" 250,000.00 "0.00"250,000.00""250,000.00"0.000.00"-150,000.00"
4Reabilitare Palatul Fuchsl 71.03 "250,000.00""100,000.00""100,000.00"" 250,000.00 "0.00"250,000.00""250,000.00"0.000.00"-150,000.00"
5Reabilitare Casa Darvas - La Roche 71.03 "250,000.00""100,000.00""100,000.00"" 250,000.00 "0.00"250,000.00""250,000.00"0.000.00"-150,000.00"
6Reabilitare Palatul Markovits - Miksa 71.03 "250,000.00""100,000.00""100,000.00"" 250,000.00 "0.00"250,000.00""250,000.00"0.000.00"-150,000.00"
7RK imobil Buzaului 2/A - Fundatia Sclerosis Multiplex 71.03 "100,000.00"0.000.00" 100,000.00 "0.00"100,000.00""100,000.00"0.000.00"-100,000.00"
8Demolare rezervoare de apa dezafectate 71.01.30 "60,000.00""60,000.00""60,000.00"" 60,000.00 "0.00"60,000.00""60,000.00"0.000.00
11Automatizare punct termic bloc ANL b-dul. Decebal 71.01.30 "42,500.00""42,500.00""42,500.00"CIAC46191/02.04.09" 42,500.00 ""42,411.58"42411.5888.4288.420.000.00
12PUZ + SF locuinte ANL str. O. Goga 71.01.01 "80,000.00""80,000.00""80,000.00"PRO ARH49901/25.05.09" 80,000.00 "0.00"80,000.00""80,000.00"0.000.00
14Servicii identificare si intabulare patrimoniu public si privat al MO 71.01.30 "200,000.00""180,000.00""180,000.00"" 200,000.00 "0.00"200,000.00""200,000.00"0.000.00"-20,000.00"
5SF parking str. Primariei 71.01.01 "335,000.00""335,000.00""335,000.00"Tehnoproiect71861/24.11.08" 335,000.00 ""334,137.72""334,137.72"862.28862.280.000.00
10Asfaltare parcare str. T. Vladimirescu 71.01.30 "167,000.00""183,500.00""183,500.00"Drumuri Bihor 46847/13.04.09" 167,000.00 "0.00"167,000.00""167,000.00"0.000.00"16,500.00"
13SF Parcare str. Tribunalului 71.01.01 "50,500.00""72,500.00""72,500.00"PRO ARH49992/26.05.09" 50,500.00 ""1,350.00"1350"49,150.00""49,150.00"0.000.00"22,000.00"
9Achizitie parcometre (10 buc) 71.01.03 "200,000.00""200,000.00""200,000.00"" 200,000.00 "0.00"200,000.00""200,000.00"0.000.00
15"Sistem de control automatic pentru verificarea autoturismelor parcate, intocmirea notelor de constatare, si captarea imaginilor de evidenta" 71.01.30 "25,000.00""25,000.00""25,000.00"" 25,000.00 "0.00"25,000.00""25,000.00"0.000.00
16Reabilitare Camin Moreni 71.01.30 "1,030.00""1,030.00""1,030.00"Eurociv126179/01.09.06" 1,030.00 ""1,022.69"1022.697.317.310.000.00
Licenţă program Mapsys 71.01.30 0.00"4,100.00""4,100.00""4,100.00"
Sistem automatizare parcări 71.01.30 0.00"224,000.00""224,000.00""224,000.00"
Achiziţie teren str. Câmpului 71.01.30 0.00"61,200.00""61,200.00""61,200.00"
Achizitie imobil gradinita ATCOM 71.01.01 0.00"430,000.00""430,000.00""430,000.00"
Achziotie pachet masuratori topografice GPS 71.01.02 0.00"148,750.00""148,750.00""148,750.00"
16Achizitie teren str. H. Ibsen 71.01.30 "32,000.00"0.000.00" 32,000.00 "0.00"32,000.00""32,000.00"0.000.00"-32,000.00"
16Sistem de supraveghere si dirijare Parcare str. T. Vladimirescu 71.01.30 "52,000.00""52,000.00""52,000.00"Beeldart54531/27.07.09" 52,000.00 "0.00"52,000.00""52,000.00"0.000.00
16Achizitie doua autospeciale ridicare auto - serv. Parcari 71.01.02 "273,000.00""600,000.00""600,000.00"" 273,000.00 "0.00"273,000.00""273,000.00"0.000.00"327,000.00"
Achizitie teren intersectia Calea Clujului cu str. Ogorului 71.01.30 "91,000.00""111,000.00""111,000.00"" 91,000.00 ""91,000.00"910000.000.00"20,000.00"
Nr. Crt. Cap. 80.02 - Actiuni General Economice COD "1,708,010.00""1,708,010.00""479,650.00""479,650.00"0.00"1,228,360.00""1,588,334.00""1,588,334.00"0.000.00"119,676.00""-1,108,684.00"0.00"1,228,360.00"0.00
1"Reabilitare Cetatea Oradea in vederea introducerii in circuit turistic:Cetatea Oradea Complex Cultural European etapa1,2"71.01.30"1,338,050.00""1,338,050.00""419,650.00"Proiect Bihor832/18.07.07"419,650.00""918,400.00""1,338,050.00""1,338,050.00"0.00"-918,400.00"0.00"918,400.00"
Lic Teologioc Reformat L. Zsuzsana - Reabilitare"184,980.00""184,980.00""30,000.00"Proiect Bihor61552/30.06.08"30,000.00""154,980.00""116,833.52""116,833.52""68,146.48""-86,833.52"0.00"154,980.00"
Lic Teologioc Romano Catolic S. Laszlo - Reabilitare"184,980.00""184,980.00""30,000.00"Proiect Bihor61553/30.06.08"30,000.00""154,980.00""133,450.48""133,450.48""51,529.52""-103,450.48"0.00"154,980.00"
"Oradea, 31 august 2009"0.00
" Cap. 70.08.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale ""398,630.00""325,000.00""-73,630.00"0.00"398,630.00"0.000.000.000.000.00"398,630.00"0.00"398,630.00"0.00"-73,630.00"
1SF Parc Industrial Transfrontalier Oradea - Oradea`s Transfrontalier Industrial Park - OTIP 71.01.30 " 398,630.00 "" 325,000.00 ""-73,630.00"" 398,630.00 " - "398,630.00"0.00"398,630.00"0.00" (73,630.00)"
#REF!
--------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIULUI ORADEAAnexa nr. 7
SITUATIA RECTIFICARII BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL
SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
lei
SPECIFICATIEPrevederiPropuneriDiferente
VENITURI"3,000""7,000""4,000"
Donatii si sponsorizari"3,000""7,000""4,000"
CHELTUIELI"3,000""7,000""4,000"
Alte obiecte de inventar"3,000""7,000""4,000"
"Oradea, 31 august 2009"
--------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIULUI ORADEAAnexa nr. 8
SITUATIA RECTIFICARII BUGETULUI FONDURILOR NERAMBURSABILE
lei
SPECIFICATIEPrevederiPropuneriDiferente
VENITURI0"107,600""107,600"
Donatii din strainatate0"107,600""107,600"
CHELTUIELI0"107,600""107,600"
Cheltuieli implementare proiect Parc Industrial OTIP0"107,600""107,600"
"Oradea, 31 august 2009"