Hotărârea nr. 703/2009

privind aprobarea Regulamentului pentru instituirea taxei de salubrizare pentru persoanele fizice din municipiul Oradea care nu au incheiate in acest sens contracte cu operatorii de salubrizare licentiati

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentului pentru instituirea taxei de salubrizare pentru persoanele fizice din municipiul Oradea care nu au încheiate în acest sens contracte cu operatorii de salubrizare licențiați

Analizând raportul de specialitate nr.87.912 din 27 august 2009, întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, aprobarea Regulamentului pentru instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice din municipiul Oradea care nu au încheiate în acest sens contracte cu operatorii de salubrizare licențiați,

Având în vedere prevederile art.282 alin.1 din Legea nr.571/2003,Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, Titlul IX, privind impozitele și taxele locale

Art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.d), alin.6 lit.a), pct.14 și art 45 alin.(2) lit.c, din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se aprobă Regulamentul pentru instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice din municipiul Oradea care nu au încheiate în acest sens contracte cu operatorii de salubrizare licențiați, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2010.

Art.3 S.C. RER ECOLOGIC SERVICE SA ORADEA, pe cheltuială proprie, va lua măsuri pentru înștiințarea populației prin afișe și contacte persoanele, despre prevederile prezentei hotărâri și operatorii licențiați de a efectua activități de salubrizare la persoanele fizice.

Art.4 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - DIRECȚIA ECONOMICĂ,

  • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor,

  • - SC RER ECOLOGIC SERVICE SA ORADEA,

- Instituția Prefectului Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius


Oradea, 31 august 2009

Nr.703.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.703 din 31 august 2009

REGULAMENT

PENTRU INSTITUIREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PENTRU PERSOANELE FIZICE DIN MUNICIPIUL ORADEA CARE NU AU INCHEIATE ÎN ACEST SENS CONTRACTE CU OPERATORII DE SALUBRIZARE LICENTIATI

  • 1. DISPOZIȚII GENERALE:

În conformitate cu prevederile art.282 alin.1 din Legea nr.571/2003,Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, Titlul IX, privind impozitele și taxele locale , se instituie taxă specială pentru servicii publice de salubrizare, colectare, transport, depozitare și procesare a deșeurilor menajere, începând cu data de 01.01.2010 .

Taxa se datorează de către persoanele fizice de pe raza municipiului Oradea, care nu au încheiate contracte în acest sens cu operatorii de salubrizare din municipiul Oradea.

Obligația de plată a acestei taxe revine :

*> Persoanelor fizice care locuiesc (membri de familie, rude, chiriași, flotanți) pe raza municipiului Oradea .

*> Taxa se datorează pentru persoanele fizice care locuiesc minimum 30 de zile calendaristice în municipiul Oradea. Taxa se dă la scădere pentru persoanele fizice care lipsesc din municipiului Oradea minimum 30 de zile calendaristice consecutive. Acest lucru va fi justificat prin acte doveditoare, înscrisuri.

  • 2. MODUL DE DEPUNERE A DECLARAȚIILOR DE IMPUNERE ȘI CALCULUL TAXEI DE SALUBRIZARE:

Pentru persoanele fizice, taxa se calculează în funcție de numărul de persoane, pe baza declarației de impunere a proprietarului imobilului , sau a unui alt membru major al familiei și din oficiu ca urmare a controalelor efectuate de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Oradea, modelul declarației fiind cel anexat.

Declarațiile privind taxa specială de salubrizare, vor putea fi depuse prin posta, personal sau prin alte modalități la Direcția Economică, din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Declarațiile pentru anul 2010 pot fi depuse începând cu luna noiembrie 2009.

Cuantumul taxei speciale de salubrizare este de 14 lei / luna pentru fiecare persoană fizică.

Taxa specială de salubrizare se datorează anual, cu termene de plată în 2 rate egale astfel: 31 martie,30 septembrie.

Persoanele fizice care plătesc taxa de salubrizare cu anticipație până la data de 31 martie a anului, pentru tot anul în curs, vor beneficia de o bonificație de 5% . Termenul general de depunere a declarației este de 30 zile de la îndeplinirea condițiilor de datorare.

Pentru anul 2010 declarațiile se pot depune până la 31. 03. 2010.

Taxa se stabilește in funcție de nr. de persoane care domiciliază într-un imobil si aparțin unei familii.

Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul și plata majorărilor de întârziere precum și aplicarea măsurilor de urmărire și executare silită prevăzute de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Calculul taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice se face pe baza declarației de impunere a acestora și din oficiu ca urmare a controalelor efectuate de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Oradea.

Stabilirea, impunerea, încasarea, taxei speciale de salubrizare, precum și sancționarea abaterilor se va face de către serviciile de specialitate din cadrul Direcției economice a Primăriei municipiului Oradea, conform prevederilor legale în vigoare în materie de impozite și taxe locale.

La declarațiile de impunere, se vor putea face modificări în timpul anului prin declarații rectificative.

Nedepunerea declarațiilor,(declarațiilor rectificative) precum și depunerea acestora peste termen, constituie contravenție și se sancționează, conform prevederilor legale în materie de impozite și taxe locale.

Termenul de depunere a declarațiilor rectificative este de 30 zile de la data modificării numărului de persoane sau de la data încheierii contractului cu un operator de salubrizare.

Declarațiile de impunere vor cuprinde datele de identificare ale proprietarilor, precum și ale persoanelor care locuiesc la adresa acestora, și numărul de persoane.

În situația în care contribuabilii - persoane fizice dețin mai multe imobile în proprietate, vor depune o declarație pentru fiecare imobil cu numărul de persoane care locuiesc în acestea.

Pentru imobilele proprietatea persoanelor fizice care sunt închiriate altor persoane fizice, obligația de a declara și achita taxa revine proprietarului .

In cazul nedepunerii declarațiilor de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare, taxa se va stabili din oficiu.

După înregistrarea declarațiilor de impunere, organul fiscal va stabili prin decizie de impunere taxa specială de salubrizare datorată pe întregul an.

Plătitori ai taxei speciale de salubrizare sunt și chiriașii imobilelor aflate în proprietatea statului și care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubrizare licențiat.

Taxa se dă la scădere după depunerea declarației prin care se face dovada încheierii contractului cu operatorul licențiat, începând cu luna următoare datei acestuia.

Sumele provenite din taxa specială de salubrizare se vor utiliza exclusiv pentru finanțarea activității de salubrizare.

Sancțiunile contravenționale pentru depunerea cu întârziere sau nedepunerea declarației privind taxa de salubritate sunt cele prevăzute in Legea 571/2003-privind codul fiscal art. 294, contravenții prevăzute la impozitele si taxele locale, persoane fizice.

Oradea, 31 august 2009.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

ANEXA NR. 1


DIRECȚIA ECONOMICĂ

DECLARAȚIE

Privind taxa specială de salubrizare pentru persoanele fizice

Subsemnatul(a) _________________________________________________ CNP

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ ,domiciliat în loc____________________ str.

_________________________ nr. ____ bl. ______ sc. ____ ap. ____, proprietar al imobilului (membru al familiei) situat în Oradea, str. _________________________ nr. ____ bl. ______

sc. _____ap. _____, cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privitoare la declarațiile

nesincere date în fața autorităților de stat și publice, declar pe proprie răspundere, că în imobilul mai sus menționat locuiesc______1 persoane și că

dețin 2____ sau nu dețin ____ alte proprietăți în Oradea.

Totalul de _____persoane menționate mai sus este compus din:

Număr membrii familie _____

Număr chiriași _____

Alte persoane _____

Oradea,                                                    Semnătura

Data /    /....... ..............................

1

se va menționa numărul de persoane care locuiesc la adresa declarată.

2

pentru fiecare proprietate se va completa câte o declarație.