Hotărârea nr. 702/2009

pentru modificarea Hotaririi Consiliului local al municipiului Oradea nr.873/2005 privind zonarea fiscala a teritoriului municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.873/2005 privind zonarea fiscală a teritoriului municipiului Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.87.197 din 26 august 2009, întocmit de către Direcția economică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.873/2005, privind zonarea fiscală a teritoriului municipiului Oradea,

Având în vedere:

 • -  Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.731/2005, privind aprobarea indicatorilor de zonare fiscală și a principiilor de evaluare a acestora,

 • -  Art.247 lit.b din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal și Hotărârea Guvernului României nr.44/2004, privind aprobarea Normelor de aplicare a Codului Fiscal,

 • -  Investițiile realizate în anii 2008-2009 în infrastructura și utilitățile din municipiul Oradea, rețele de apă, canal și gaze,

În baza art. 36 alin. (2) lit.b, alin.4 lit.c art. 45 alin. (2) lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.873/2005, privind zonarea fiscală a teritoriului municipiului Oradea, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.01.2009.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  Instituția Prefectului Județului Bihor,

 • •  Monitorul Oficial al Județului Bihor

 • •  Direcția Economică,

 • •   Instituția Arhitectului șef.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  Oradea, 31 august 2009

  Nr.702.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.702 din 31.08.2009

Nr.

Crt.

Denumire stradă

Utilități noi introduse

2008-2009

Zona actuală

2009

Zonă propusă ptr.2010

1.

Podgoria

nr.2-14

1-13/A

- covor asfaltic

D

C

2.

Aurel Covaci

nr.2-Sf

1-Sf

- apă și canalizare menajeră

D

C

3.

Aurel Vlaicu

nr.2-Sf

1- Sf

- covor asfaltic și Canalizare pluvială

C

B

4.

Cireșilor

nr.2-Sf

1- Sf

- apă și canalizare menajeră

D

C

5.

Depozitului

nr.2-Sf

1- Sf

- canalizare menajeră și pluvială

D

C

6.

Efrem Beniamin nr.2-Sf

1- Sf

- apă și canalizare menajeră

D

C

7.

Calea Sîntandrei nr.2-Sf

1- Sf

- apă și rețea gaze

D

C

8.

Gheorghe Asachi nr.2-Sf

1- Sf

- apă , canalizare menajeră și pluvială, covor asfaltic

C

A

9.

Johan Strauss

nr.2-Sf

1- Sf

- gaze naturale

C

B

10.

Petru Hristofor nr.2-Sf

1- Sf

- apă și canalizare menajeră

D

C

11.

Alex.cel Bun

nr.2-Sf

1- Sf

- covor asfaltic și canalizare pluvială

C

A

12.

Universității

nr.2-Sf

1- Sf

- apă și canalizare pluvială

C

B

13.

Ursului

nr.2-Sf

1- Sf

- apă , canalizare menajeră și pluvială

C

B

14.

Valerian Zaharia nr.2-Sf

1- Sf

- apă și canalizare menajeră

D

C

15.

Velența

nr.2-Sf

1- Sf

- canalizare menajeră

C

B

16.

Viilor

nr.2-Sf

1- Sf

- gaze naturale

D

C

Oradea, 31 august 2009