Hotărârea nr. 700/2009

privind numirea persoanei care va tine Registrul de evidenta al datoriei publice locale si Registrul de evidenta a garantiilor locale si abrogarea Hotaririi Consiliului local al municipiului Oradea nr. 334/2002.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind numirea persoanei care va ține Registrul de evidență al datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale și abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 334/2002.

Analizând raportul de specialitate nr. 82295/11.08.2009 întocmit de Direcția Economică -Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care s-a propus :

  • -  numirea dnei Nadia Haș, Șef Serviciu Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune -Compartiment PPP, datorie publică, rating municipiu, pentru a conduce Registrul de evidență al datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale

  • -  numirea dnei Leontina Bica, consilier în cadrul Serviciului Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune - Compartiment PPP, datorie publică, rating municipiu, ca locțiitor al dnei Nadia Haș.

  • -  abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 334/2002 privind numirea persoanei care va ține Registrul de evidență al datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale,

  • -  Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

și ținând cont de prevederile:

- Cap.I, pct. 9 din Normele metodologice pentru înregistrarea si raportarea datoriei publice, aprobate prin ORDIN nr. 1.059/2008, al Ministerului Economiei și Finanțelor,

- Art. 36 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. b și art.45 alin.1 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Dna Nadia Haș, Șef Serviciu Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune -Compartiment PPP, datorie publică, rating municipiu, se împuternicește a conduce Registrul de evidență al datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale.

Art.2 Dna Leontina Bica, consilier în cadrul Serviciului Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune-Compartiment PPP, datorie publică, rating municipiu, se numește ca locțiitor al dnei Nadia Haș.

Art.3 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.334/2002 privind numirea persoanei care va ține Registrul de evidență al datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale.

Art.4 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează persoanele împuternicite a conduce Registrul de evidență a garanțiilor locale.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunica cu :

  • -  Direcția Economică

  • -  Dna Nadia Haș,

  • -  Dna Leontina Bica

- Dna Scheiner Clara

- Instituția Prefectului Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius


Oradea, 31 august 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.700.

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”