Hotărârea nr. 70/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Construire spãlãtorie auto P si spaþiu dotãri propuse (bar si birou) P+M, str. Padiºului nr. 27 si 27/A, nr. cad. 20182 si 20183 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire spălătorie auto P si spațiu dotări propuse (bar si birou) P+M, str. Padișului nr. 27 si 27/A, nr. cad. 20182 si 20183 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 100164 din data de 23.01.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Construire spălătorie auto P si spațiu dotări propuse (bar si birou) P+M, str. Padișului nr. 27 si 27/A, nr. cad. 20182 si 20183 - Oradea,

Văzând documentația depusa cu nr. de înregistrare 100164/05.01.2009, de către SC TOTAL FOREPERT SRL reprezentata prin d-l Szentgyorgyi Jozsef si întocmita de către SC Terezia Faust SRL- arh. Cretu Nicolae,

Ținând seama de Avizul prealabil de oportunitate nr. 16/07.01.2009 al Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acorda avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Construire spălătorie auto P si spațiu dotări propuse (bar si birou) P+M, str. Padișului nr. 27 si 27/A, nr. cad. 20182 si 20183 - Oradea, in condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 16/07.01.2009:

 • - Zona reglementata prin PUZ: terenurile situate la frontul străzii Padișului, de la intersecția acesteia cu strada Vlădeasa si pana la intersecția cu str. O.Goga;

 • - Categoria funcționala solicitata: se propune construirea a doua clădiri, o clădire in regim de inaltime P cu destinația spălătorie auto si o a doua clădire P+M cu destinația bar si birou, pe terenul identificat cu nr. cad. 20183 si respectiv amenajarea unei parcări aferente funcțiunii pe terenul identificat cu nr. cad. 20182 si păstrarea construcției P+E existente (cu destinația locuința familiala). Cele doua parcele, identificate cu nr. cad. 20182 si 20183, vor constitui o incinta comuna;

 • - Reglementari obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -   corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente in zona

 • -    racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apa, energie electrica si canalizare;

 • -   regim maxim de inaltime propus: S+P+M;

 • -   asigurarea locurilor de parcare si a spatiilor verzi conform HGR 525/1996;

 • -    asigurarea locurilor de parcare aferente funcțiunii in incinta : minim 1 loc de parcare/boxa spălătorie;

 • -    asigurarea accesului (intrarea/iesirea) autovehiculelor in/din incinta cu fata;

 • -    aviz Direcția Tehnica - Comisia de Circulație din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • -    aviz Inspectoratul Județean de Politie - Serviciul Politiei Rutiere;

 • -    se va obține acordul legalizat notarial al vecinilor direct afectați;

 • -   Indici / coeficienți urbanistici normați pe zona, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea si propuși:

 • -   Pentru locuințe familiale: POT maxim = 50%-35%, CUT maxim = 0,72.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -   Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, SC TOTAL FOREPERT SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius Oradea, 29 ianuarie 2009                                                          CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 70                                                                             SECRETAR

Ionel Vila