Hotărârea nr. 7/2009

privind aprobarea participãrii ºi contribuþiei proprii a Municipiului Oradea în cadrul proiectului „Aventura, Odihna, Distracþie - Promovarea ofertei turistice a judeþelor Hajdu-Bihar / Bihor” care va fi depus în cadrul Programului de Cooperare Transfron

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea participării și contribuției proprii a Municipiului Oradea în cadrul proiectului „Aventura, Odihna, Distracție - Promovarea ofertei turistice a județelor Hajdu-Bihar / Bihor” care va fi depus în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013, Prioritatea 2 - Întărirea coeziunii sociale și economice în regiunea de graniță, Domeniul major de investiție 2.1. Sprijinirea cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor, acțiunea2.1.3. Dezvoltarea turismului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.101.784 din 20 ianuarie 2009, prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea parteneriatului și al contribuției proprii la proiectul „Aventura, Odihna, Distracție -Promovarea ofertei turistice a județelor Hajdu-Bihar / Bihor” care va fi depus în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013, Prioritatea 2 - Întărirea coeziunii sociale și economice în regiunea de graniță, Domeniul major de investiție 2.1. Sprijinirea cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor, acțiunea2.1.3. Dezvoltarea turismului

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013, Prioritatea 2 - Întărirea coeziunii sociale și economice în regiunea de graniță, Domeniul major de investiție 2.1. Sprijinirea cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor, acțiunea2.1.3. Dezvoltarea turismului,

În baza art. 36 alin. (2) lit.b și lit.e, alin.4 lit.a, alin.7 lit.a, art. 45 alin (2) lit.a și lit.f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Oradea la proiectul „Aventura, Odihna, Distracție - Promovarea ofertei turistice a județelor Hajdu-Bihar / Bihor” care va fi depus în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013, Prioritatea 2 - Întărirea coeziunii sociale și economice în regiunea de graniță, Domeniul major de investiție 2.1. Sprijinirea cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor, acțiunea2.1.3. Dezvoltarea turismului

Art.2. Se aprobă parteneriatul dintre Municipiul Oradea, Consiliul Județean Hajdu - Bihor și Consiliul Județean Bihor (partener asociat)

Art.3 Se aprobă cofinanțarea de 2%, respectiv 6000 de EURO aferentă bugetului destinat Municipiului Oradea în cadrul proiectului „Aventura, Odihna, Distracție - Promovarea ofertei turistice a județelor Hajdu-Bihar / Bihor”

Art.4Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică și Direcția Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea,

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - primarul municipiului Oradea

  • - Direcția Economică din cadrul municipiului Oradea

  • - Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

  • - se publică în Monitorul oficial al județului Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 22 ianuarie 2009 Nr.7.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu „unanimitate” de voturi pentru