Hotărârea nr. 699/2009

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea in domeniul privat al Municipiului Oradea al unor mijloace fixe in vederea scoaterii din functiune

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului

Oradea al unor mijloace fixe în vederea scoaterii din funcțiune

Analizând raportul de specialitate nr.80.934 din data de 06.08.2009, întocmit de Direcția Economică -Serviciu Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea trecerea mijloacelor fixe din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea în valoare de 255.660,65 lei în vederea scoaterii din funcțiune și a casării fără valorificare,

Având în vedere:

  • •  Procesul verbal de inventariere a patrimoniului Municipiului Oradea pe anul 2008 nr. 106985 din 23.02.2009,

  • •   Dispoziția Primarului nr. 4066 din 05.08.2009 privind aprobarea propunerilor comisiei centrale de inventariere prezentate în procesul verbal de inventariere a patrimoniului Municipiului Oradea pe anul 2008 nr.106985din 23.02.2009

În conformitate cu:

  • •  Art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

  • •  Art. 2 din OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor din domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin. 2 lit c) și art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a mijloacelor fixe în valoare de 255.660,65 lei, evidențiate în următoarele locuri de folosință:

  • a) La locul de folosință „Gospodărie Comunală” - mijloacele fixe în valoare de 156.518,96 lei conform anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • b) La locul de folosință „SC Luxten Lighting CO. SA” - mijloacele fixe în valoare de 8.531,19 lei conform anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • c)  La locul de folosință „Cantina de ajutor social” - mijloacele fixe în valoare de 90.610,50 lei conform anexei nr. 3 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea fără valorificarea activelor menționate la art. 1 din prezenta hotărâre

Art.3 După scoaterea din funcțiune și casarea activelor fixe, atât Municipiul Oradea cât și SC Luxten Lighting CO. SA își vor actualiza corespunzător evidențele contabile/extracontabile.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Luxten Lighting Co. SA.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

o

o

o

Direcția Economică,

SC Luxten Lighting Co. SA, Instituția Prefectului Județului Bihor

Oradea, 31 august 2009

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

Nr.699.

SECRETAR

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”

Ionel Vila

Primaria Municipiului OradeaAnexa nr.1
Subcomisia de inventariere nr.4la HCL nr.699/31.08.2009
Nr.103059 din 28.01.2009
TABEL NOMINAL - cu mijloacele fixe din domeniul public al Municipiului Oradea propuse pentru casare
in urma inventarierii pe anul 2008
Loc de folosinta Gospodarie Comunala
Nr.crt.Denumirea mijlocului fixNr. InventarCantit.P.U.Valoare Cauze
1"Pod peste paraul Pasteur - beton armat, acces Disco Tropicana"1024871"10,744.08""10,744.08"intubare
2Aparat de joaca 1 Decembrie 6000561"13,049.21""13,049.21""Uzate, au fost demontate"
3Platforma cu topogan6011011"5,580.00""5,580.00""Uzate, au fost demontate"
4"Joc pentru copii ,,Eurobalansoar''"6011021"6,840.00""6,840.00""Uzate, au fost demontate"
5Ansamblu joaca copii6011071"20,434.45""20,434.45""Uzate, au fost demontate"
6Topogan spirala6011481"1,605.39""1,605.39""Uzate, au fost demontate"
7Topogan spirala6011501"1,605.39""1,605.39""Uzate, au fost demontate"
8Topogan spirala6011511"1,605.39""1,605.39""Uzate, au fost demontate"
9Topogan spirala6011521"1,605.39""1,605.39""Uzate, au fost demontate"
10Topogan spirala6011531"1,605.39""1,605.39""Uzate, au fost demontate"
11Topogan spirala6011541"1,605.39""1,605.39""Uzate, au fost demontate"
12Balansoar6011771972.70972.70"Uzate, au fost demontate"
13Balansoar6011781972.70972.70"Uzate, au fost demontate"
14Rezervor beton SH 105 Calugareni1023871"14,112.34""14,112.34""Uzate, au fost demontate"
15Rezervor beton SH 121 Galilei1023961"17,518.77""17,518.77""Uzate, au fost demontate"
16Rezervor beton SH 512 Lapusului1024041"13,625.71""13,625.71""Uzate, au fost demontate"
17Rezervor beton SH 513 Cazaban1024051"13,625.71""13,625.71""Uzate, au fost demontate"
18Post Control Calea Clujului1010181"9,604.55""9,604.55"A fost demolat
19Vespasian subteran Parc Balcescu1010101"19,806.40""19,806.40"A fost demolat
Total "156,518.96""156,518.96"
Primaria Municipiului OradeaAnexa nr.2
NR.152 din 28.01.2009la HCL nr.699/31.08.2009
TABEL NOMINAL - cu mijloacele fixe din domeniul public al Municipiului Oradea propuse pentru casare
in urma inventarierii pe anul 2008
Loc de folosinta - SC Luxten Lighting Co S.A.
Nr.crt.Denumirea mijlocului fixNr. InventarCantit.P.U.ValoareObservatii
1Ghirlande color - brad6004161947.91947.91Distrus
2Ghirlande color - brad6004171947.91947.91Distrus
3Ghirlande color - brad6004181947.91947.91Distrus
4Ghirlande color - brad 30 m6004191947.91947.91Distrus
5Ghirlande color - brad 30 m6004201947.91947.91Distrus
6Ghirlande color - brad 30 m6004211947.91947.91Distrus
7Ghirlande color - brad 30 m6004221947.91947.91Distrus
8Ghirlande color - brad 30 m6004231947.91947.91Distrus
9Ghirlande color - brad 30 m6004241947.91947.91Distrus
TOTAL"8,531.19""8,531.19"
Primaria Municipiului OradeaAnexa nr.3
NR.194/31.12.2008la HCL nr.699/31.08.2009
TABEL NOMINAL - cu mijloacele fixe din domeniul public al Municipiului Oradea propuse pentru casare
in urma inventarierii pe anul 2008
Loc de folosinta - Cantina de ajutor social
Nr.crt.Denumirea mijlocului fixNr. InventarCantit.P.U.ValoareObservatii
1Adapost cotet pentru porci1011391"12,147.08""12,147.08"Distrus
2Cotet exterior1011401593.86593.86Distrus
3Grajd pentru cai1011411"9,717.66""9,717.66"Distrus
4Grajd pentru vite1011421"22,674.54""22,674.54"Distrus
5Locuinta in ferma10114313.703.70Distrus
6Maternitate porci1011441"30,316.94""30,316.94"Distrus
7Sopron inchis10114512.022.02Distrus
8Imprejmuire beton pentru scaldat1011781"10,797.40""10,797.40"Distrus
9Fantana beton1021601"1,118.07""1,118.07"Distrus
10Imprejmuire cotet porci 1021611"1,889.55""1,889.55"Distrus
11Imprejmuire gard vite1021621"1,349.68""1,349.68"Distrus
TOTAL"90,610.50""90,610.50"