Hotărârea nr. 698/2009

privind aprobarea unor masuri si a Planului Urbanistic Zonal – Zona de promovare a turismului prin valorificarea patrimoniului natural si urban in municipiul Oradea - Statiunea turistica de interes local CRISIUS

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri și a Planului Urbanistic Zonal - Zona de promovare a turismului prin valorificarea patrimoniului natural și urban în municipiul Oradea - Stațiunea turistică de interes local CRISIUS

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 88241 din 31 august 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea unor măsuri și a Planului Urbanistic Zonal - Zona de promovare a turismului prin valorificarea patrimoniului natural și urban în municipiul Oradea - Stațiunea turistică de interes local CRISIUS, elaborat la solicitarea Direcției de Dezvoltare din cadru Primăriei municipiului Oradea, în baza certificatului de urbanism nr.2528/18.08.2009, având ca scop obținerea unui plan director și de control care să asigure dezvoltarea urbanistică și economică a zonei prin promovarea funcțiunii de agrement turistic, respectiv identificarea acelor caracteristici ale zonei studiate care să ducă la îndeplinirea cerințelor minime necesare pentru atestarea ca stațiune turistică de interes local, așa cum sunt ele stabilite prin Hotărârea nr. 852 din 13 august 2008 a Guvernului României.

Zona studiată se află în intravilanul municipiului Oradea fiind constituită dintr-o parte importantă a zonei centrale, râul Crișul Repede, zona de agrement Parcul Brătianu, Ștrandul Municipal, până la uzina de apă nr.3. Mai precis zona studiată se află în arealul cuprins între străzile Graurilor, intersecția cu Făcliei, strada Făcliei până la intersecția cu Camil Petrescu, malul drept al Crișului Repede în aval de intersecția străzii Făcliei cu Camil Petrescu, Pod CFR, Calea Clujului până la intersecția cu str. Constantin Dobrogeanu Gherea, str. Griviței până la intersecția cu Piața Independenței, Piața Independenței până la intersecția cu Piața 1 Decembrie, Piața 1 Decembrie, str. General Traian Moșoiu până în Piața Unirii, Piața Unirii, Piața Ferdinand, Calea Republicii până la intersecția cu str. Louis Pasteur, str. Louis Pasteur până la intersecția cu str. Vago Iosif, str. Gheorghe Doja până la intersecția cu str. Graurilor.

Conform regulamentului zonării funcționale al municipiului Oradea, zona de studiu cuprinde ca funcționale R1a, R3a, R3b, C5b, C6, I - locuințe, galerii comerciale, spații de distracție, birouri, hoteluri, funcțiuni legate de recreere lângă cursuri de apă.

Analizând punctual criteriile ce stau la baza obținerii statutului de stațiune turistică cuprinse în anexa 4 aferentă HG nr. 852 din 13 august 2008 , zona studiată îndeplinește următoarele criterii.

Aria studiată se află într-o zonă pitorească din punct de vedere natural, ea fiind încadrată de lunca Crișului Repede și de dealurile de Vest. Această zonă este dublată areal de o parte a Centrului istoric iar din întreg ansamblul său lipsesc factorii poluanți de mediu, caracterul funcțional fiind cel de rezidență și agrement. Climatul zonal este unul moderat, de cruțare, ideal pentru turismul de cură. În zona Parcului Brătianu și a Ștrandului Municipal există foraj de apă termală care este folosit în alimentarea ștrandului. Apa geotermală extrasă are caracteristici curative relevate de studii făcute de către colectivul de experți ai Centrului Național de Cercetări Geotermale al Universității din Oradea. Apele termale pot fi folosite în cura pentru următoarele boli:(afecțiuni reumatismale inflamatorii, afecțiuni reumatismale degenerative, afecțiuni reumatismale abarticulare, afecțiuni post-traumatice, afecțiuni neurologice periferice, afecțiuni neurologice centrale, afecțiuni ginecologice, afecțiuni asociate) .

Arealul avut în atenție se află în zona de protecție ecologică, cea mai mare parte din el fiind propus ca sit NATURA 2000 (Lunca Crișului Repede), o altă parte este zonă de protecție fitosanitară a Uzinei de Apă.

Există drum rutier modernizat ce are legătură directă cu drumul european E60 și intermediar cu drumul european E79.

Există mijloace de transport în comun ce fac legătura atât între gara centrală a orașului și zona studiată, cât și între aceasta din urmă și autogară. Dinspre gară se poate folosi ca mijloc de transport tramvaiul (Stația Gara Mare - Stația Dacia-Continental), sau autobuzul - stația Dacia - Continental - Aleea Emanuil Gojdu - Piața 1 Decembrie - Centrul Civic - Aleea Ștrandului - Codrilor - Făcliei.

Zona propusă se pliază peste o parte a centrului financiar bancar al municipiului, fiind prezente mai multe sedii sau filiale de bănci, precum și case de schimb valutar independente. În acest areal sunt numeroase agenții de turism, inclusiv agenția de voiaj CFR și TAROM.

Zona dispune de asistență medicală permanentă și mijloc de transport pentru urgențe (Staționarul nr.2, spitalul clinic de urgențe, sediul Ambulanței Bihor și punct de prim ajutor la Bazinul Olimpic), precum și numeroase puncte farmaceutice.

În zona studiată există locuri de promenadă amenajate si iluminate ( Pietonal Republicii amenajat și iluminat public și arhitectural, Piața Ferdinand, Piața Unirii, Parcul 1 Decembrie, Parcul Libertății, Parcul I.C. Brătianu, malul Crișului Repede).

Întreaga zonă este racordată la rețeaua publică de alimentare cu apă. Cea mai mare parte din rețea este recent modernizată. Întreaga zonă beneficiază de canalizare pluvială și menajeră. O parte de rețea este nouă, cea de pe aleea Ștrandului și zona Făcliei. Întreaga zonă de interes este conectată la rețeaua electrică.

Există deasemenea un foraj de exploatare apă geotermală în Parcul I.C. Brătianu.

Pe zona de interes sunt mai multe unități de cazare, în special hoteluri de 3 și 4 stele. Acestea ar fi: Hotel „Dacia” Continental, Hotel Terra, Hotel Calipso (în construcție), Centrul hotelier, de agrement și Centrul de afaceri al SC MACIO SRL, Hotel Elite, Hotel Scorilo, Hotel Atrium, Hotel Parc, Hotel „Vulturul Negrul” și Robinson Country Club. De asemenea, aici sunt localizate și Ștrandul Municipal, Bazinul Olimpic, Baza Sportivă Crișul, Baza Sportivă Dinamo. Posibilități de agrement nautic, respectiv pescuit sunt prezente pe malurile Crișului Repede.

Momentan unitățile de cazare situate în zonă dispun de aproximativ 385 de locuri de cazare, cifră care va crește odată cu finalizarea investițiilor în curs de realizare și cele care vor demara în viitorul apropiat.

Din punct de vedere a dotărilor pentru servicii de revigorare și pentru relaxare în aer liber, zona dispune de 5 săli de fittness și terenuri sportive atât în Ștrandul Municipal și a Baza Sportiva „Dinamo”, cât și în Parcul Brătianu și Șanțul Cetății Oradea. Aici se pot practica sporturi precum mini fotbal, tenis cu piciorul, badminton, tenis, baschet, bikking și skateboarding

În Parcul 1 Decembrie și Parcul Brătianu există terenuri de joacă special amenajate pentru copiii de toate vârstele care corespund

standardelor europene de securitate în exploatare.

În zona de interes sunt amenajate 3 parcuri: Parcul 1 Decembrie, Parcul I.C. Brătianu, Parcul Dendrologic „Șanțul Cetății” și este

în curs de reamenajare Parcul „Dealul Ciuperca”

In viitorul apropiat, în urma reabilitării, modernizării și extinderii Ștrandului municipal se va amenaja Complexul Welness Termal NIMPHHEA.

Anual se organizează evenimente turistice, culturale, sportive: Serbările Cetății Oradea, Toamna Orădeană, „Carnavalul Florilor” (un eveniment cultural anual și transfrontalier).

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere prevederile art.2, art.3 și art.4 din Hotărârea Guvernului României nr. 852 din 13 august 2008 modificată și completată de Hotărârea Guvernului nr. 848 din 22 iulie 2009.

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Zona de promovare a turismului prin valorificarea patrimoniului natural și urban în municipiul Oradea - Stațiunea turistică de interes local CRISIUS, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • - Se propune declararea zonei centrale a municipiului Oradea încadrată de lunca Crișului Repede și de Dealurile de Vest, situată în arealul cuprins între străzile Graurilor, intersecția cu str. Făcliei, strada Făcliei până la intersecția cu str.Camil Petrescu, malul drept al Crișului Repede în aval de intersecția străzii Făcliei cu Camil Petrescu, Pod CFR, Calea Clujului până la intersecția cu str. Constantin Dobrogeanu Gherea, str Griviței până la intersecția cu Piața Independenței, Piața Independenței până la intersecția cu Piața 1 Decembrie, Piața 1 Decembrie, str. General Traian Moșoiu până în Piața Unirii, Piața Unirii, Piața Ferdinand, Calea Republicii până la intersecția cu str. Louis Pasteur, str. Louis Pasteur până la intersecția cu str. Vago Iosif, str. Gheorghe Doja până la intersecția cu str. Graurilor, ca stațiune turistică de interes local;

 • - Se propun următoarele zone de turism:

(1) zona turismului cultural (istoric, de patrimoniu, arhitectural, religios) - zona centrului istoric;

 • - intervenții propuse: renovări, restaurări, reparații clădiri

(2) zona turismului de agrement:

 • - zona de agrement Crișul Repede;

 • - intervenții propuse: amenajări peisagistice, dotări nautice, întreținerea malurilor și albiei râului;

 • - zona de agrement welness, balnear, sport, cazare - Parcul Brătianu, Ștrandul Municipal (Complexul Welness Termal NIMPHHEA), zona Silvaș și uzina de apă nr. 3;

 • - intervenții propuse: construire obiective pentru tratament cu apă geotermală, welnes, sport, cazare ( hoteluri sat de vacanță)

 • - zona de agrement recreere, promenadă - zona parcurilor, malurile Crișului Repede, zona Ciuperca;

 • - intervenții propuse: extindere traseelor pietonale și a pistelor de biciclete, crearea unor terase belvedere, platforme picnic; Indici urbanistici: - POTmaxim = 75%, CUTmaxim = 2,5 - pentru zona de locuit și funcțiuni complementare;

- POTmaxim = 60%, CUTmaxim = 2,5 - pentru zona de servicii ;

Art.2. Se aprobă ca zona delimitată prin PUZ potrivit art.1 din prezenta hotărâre să fie declarată Stațiune turistică de interes local cu denumirea „Crisius” prin Hotărârea Guvernului României potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art.3. Se aprobă documentația care a fost elaborată în conformitate cu prevederile art.4 din HGR 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Direcția Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea se încredințează cu întocmirea și depunerea tuturor documentațiilor la Ministerul Turismului pentru obținerea atestării stațiunii turistice de interes local CRISIUS Oradea prin hotărâre a Guvernului României.

Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Direcția Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  Oradea, 31 august 2009

  Nr.698.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”

Anexă la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.698 din 31 august 2009


FISA

stațiunii turistice de interes local


Declar pe propria răspundere ca îndeplinim criteriile de atestare obligatorii si suplimentare mai sus prezentate.


+----+

|Nr. |

|crt.|


Criterii obligatorii de atestare a stațiunii turistice


+-----------+

| Criterii |   Sunt

|obligatorii|indeplinite|

|          |  Da/Nu


+----+


| Cadrul natural, factori naturali de cura si calitatea mediului

+----+--------------------------------------------------------------------------------------

| 1. |Amplasarea intr-un cadru natural fara factori poluanti

+----+--------------------------------------------------------------------------------------


+-----------+

|x

+-----------+


2. |Existenta studiilor si documentelor care atesta prezenta si valoarea factorilor naturali de |cura (ape minerale, namol, lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de vedere |calitativ si cantitativ


x|

| DA


+----+-------------------------------------------------------------------------------------------+

| 3. |Constituirea perimetrelor de protectie ecologica, hidrogeologica si sanitara a factorilor |naturali de cura, in conformitate cu legislatia in vigoare, dupa caz +


DA |

-----+


Accesul si drumurile spre/in statiune


+----+-----------------------------------------------------------------------------------

| 4. |Drum rutier modernizat si marcat cu semne de circulatie

+----+-----------------------------------------------------------------------------------

| 5. |Transport in comun intre statiunea turistica si gara sau autogara care o deserveste

+----+

|

+----+

| 6. |Punct de prim ajutor si mijloc de transport pentru urgente medicale

+----+-------------------------------------------------------------------

| 7. |Punct farmaceutic

+----+-------------------------------------------------------------------

| 8. |Amenajarea si iluminarea locurilor de promenada

+----+-------------------------------------------------------------------


Utilitati urban - edilitare


DA


-----+

DA |

-----+


DA


DA


DA


| 9. |Apa curenta

+----+-----------

|10. |Canalizare

+----+-----------


+

+

+

|

x

| DA |

+--

x

--+--

DA

-+

|+--

--|+--

-|+


+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

|

+

11.

|Energie electrica

|

x

-|+-

DA

Structuri de primire turistice si de agrement

-1-2-.

|Numar minim de locuri in structuri de primire turistice clasificate, din care minimum |clasificate la categoriile 3-5 stele/flori, cu exceptia campingurilor

30%

||

100

||

13.

|Localitatile sau partile de localitati de pe litoral trebuie sa dispuna de plaja amenajata |posturi de salvare acvatica-salvamar si posturi de prim ajutor.

||

x

||

DA

14.

|Localitatile montane trebuie sa dispuna de servicii de salvare montana-salvamont

++|--

x

--++|--

DA

-1-5-.

|Amenajari si dotari pentru relaxare in aer liber si plimbari (drumuri pietonale, locuri de |promenada)

||

x

||

DA

16.

|Terenuri de joaca pentru copii

|+-

x

-|+-

DA

Informare si promovare turistica

17.

|Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare si informare tiparite |suport electronic sau web site

pe

||

x

||

DA

18.

|Realizarea de materiale de promovare a statiunii turistice si a zonei

++|--

x

--|++--

DA

Nr. crt

| Criterii suplimentare de atestare a statiunii turistice

||

Punctaj acordat

Punctaj indeplinit

1.

|Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanele de dormit, trebuie sa |opreasca in gara care deserveste statiunea turistica.

||

10

||

DA

2.

|Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara

++|--

10

----|++

DA

--3-.

|Spatii comerciale si pentru activitati de prestari de servicii: banca, schimb valutar, |agentie de turism

||

10

||

DA

4.

|Sali de spectacole si de conferinte cu o capacitate totala egala cu minimum 40% din |numarul locurilor existente in statiune

||

30

||

DA

5.

|Asistenta medicala balneara, dupa caz, acreditata conform normelor legale in vigoare

++|--

20

----|++

-----------

6.

|Dotari tehnice pentru exploatarea, protectia si utilizarea resurselor minerale terapeutice

-+-------------------------------------------------------------------------------------------

+-

20

--+

DA

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

|

+

10

DA

+

| 7. |Amenajari si dotari pentru servicii de revigorare in spatii construite, sali pentru

|intretinere (fitness)

+------------+

| 5 puncte | | pentru | | fiecare, |

| maximum 30 |


DA


+----+--------------------

| 8. |Parc amenajat

de puncte

+----+-----------------------------------------------------------------------

| 9. |Trasee turistice montane omologate, marcate si afisate, daca este cazul


+------------+

| 5 puncte | | pentru | | fiecare, | | maximum 30 | | de puncte | +------------+


+----+--------------------------------------------------------------------------

|10. |Baza pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, daca este cazul +----+

|11. |Amenajari si dotari pentru practicarea sporturilor (agrement nautic, tenis, fotbal etc.)

+----+-------------------------------------------------------------------------------------------+

|12. |Localitatile sau partile de localitati care dispun de conditii pentru practicarea schiului | 10 puncte

| |trebuie sa aiba amenajate cel putin o partie de schi omologata si mijloacele de transport |  pentru

| |pe cablu corespunzatoare.                                                                   | fiecare,

| |                                                                                        | maximum 50

| |                                                                                        | de puncte

+----+-------------------------------------------------------------------------------------------+

|13. |Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu caracter de repetabilitate pe | 10 puncte

| |baza de calendar                                                                        |  pentru

| |                                                                                        | fiecare,

| |                                                                                        | maximum 30

| |                                                                                        | de puncte


30


15


-----+

DA |

-----+

DA |

-----+


DA


+

+

+

+

14.

-+---------------------------------

|Centre de informare si promovare |exclusiv centrul

turistica,

cu

personal permanent care sa deserveasca

---+-

30

--+--

DA

15.

|Asigurarea legaturii permanente o |functiuni de cazare si centrul de

n-line dintre informare si

structurile de primire turistica cu promovare turistica

||

20

||

DA

16.

|Canalizare centralizata

------+|+--

50

----|++----

DA

17.

|Total

---|+-

Punctaj

--|+--

+

+

+

+

| minim | | necesar 90 | | de puncte | +------------+

Oradea, 31 august 2009

CRITERII MINIME

pentru atestarea stațiunilor turistice

Nr. Stațiuni Stațiuni

crt. Criteriul turistice LOCAL

 • I. Cadrul natural, factorii naturali de cură și

calitatea mediului

 • 1. Amplasarea într-un cadru natural pitoresc, fără factori poluanți

Zona delimitată în cadrul municipiului Oradea pentru acre depune documentația de obținere a statului de stațiune turistică de interes local se află într-o zonă pitorească din punct de vedere natural, ea fiind încadrată de lunca Crișului Repede și de dealurile de Vest. Această zonă este dublată areal de o parte a Centrului istoric a municipiului Oradea, însă din întreg ansamblul său lipsesc fatorii poluanți de mediu, industria nefiind prezentă în zonă, caracterul funcțional fiind cel de rezidență și agrement. Climatul zonal este unul moderat, de cruțare, ideal pentru turismul de cură. În zona Parcului Brătianu și a Ștrandului Municipal există foraj de apă termală care este folosit în alimentarea ștrandului. Apa geotermală extrasă are caraterisitici curative relevate de studii.

 • 2. Existența studiilor și documentelor care atestă prezența și valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol, gaze terapeutice, bioclimat, lacuri terapeutice, saline) din punct de vedere calitativ și cantitativ

Studiile au fost făcute de către colectivul de experți ai Centrului Național de Cercetări Geotermale al Universității din Oradea. Zăcământul geotermal din Oradea a fost identificat ăntre anii 1963-1964 și cercetat geologic și hidrodinamic între anii 1965-1988. În vederea elaborării acestor riguroase studii, specialiștii s-au folosit de cele 12 sondaje efectuate pe raza municipiului. Suprafața zăcământului este de aproximativ 110 kmp și se află aproape în totalitate în subsolul municipiului Oradea.

Acviferul hipertermal este cantonat ăn complexa rețea de fisuri dintre depunerile de calcar și dolomit triasic, pe la 2500 m adâncime, și se inseră amplului sistem hidro-geotermal cu alimentarea natural din zona Bazinului Aleșd-Borod și care se desarcă în aria izvoarelor termale de la Băile 1 Mai. Având o sursă comună de alimentare, acviferele de la Oradea, Băile 1 Mai și Băile Felix au acelleași caracteristici fizice și terapeutice. Astfel, apele termale pot fi folosite în cura pentru următoarele boli:

- Afectiuni reumatismale inflamatorii ( poliartrita reumadoida, spondiloza anchilozanta)

- Afectiuni reumatismale degenerative (spondiloza cervicala, dorsala si lombara, poliartroza)

- Afectiuni reumatismale abarticulare

- Afectiuni post-traumatice

- Afectiuni neurologice periferice

- Afectiuni neurologice centrale

- Afectiuni ginecologice

- Afectiuni asociate (boli de nutritie si metabolism, boli endocrine).

 • 3. Constituirea perimetrelor de protecție ecologică, hidrogeologică și sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitate cu legislația în vigoare

Arealul avut în atenție se află în zona de protecție ecologică, cea mai mare parte din el fiind propus ca sit NATURA 2000(Lunca Crișului Repede), o altă parte este zonă de protecție fitosanitară a Uzinei de Apă.

II. Accesul și drumurile spre/în stațiune

 • 4. Drum rutier modernizat

Există drum rutier modernizat ce are legătură directă cu drumul european 60 și intermediar cu drumul european 79.

 • 5. Transport în comun între stațiunea turistică și gara care o deservește

Există mijloace de transport în comun ce fac legătura atât între gara centrală a orașului și zona propusă, cât și între aceasta din urmă și autogară. Dinspre gară se pot folosi tramvaiele 1 N si 3 N (Stația Gara Mare - Stația Dacia-Continental), sau autobuzul 15 stația Dacia - Continental - Aleea Emanuil Gojdu -Piața 1 Decembrie - Centrul Civic - Aleea Ștrandului - Codrilor - Făcliei.

 • 6. Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanele de dormit, trebuie să oprească

în gara care deservește stațiunea turistică

Nu e cazul

III. Utilități urban-edilitare

 • 7. Spații comerciale și pentru activități de prestări de servicii: bancă, schimb valutar, agenție de turism , spații comerciale

Zona propusă se pliază și peste o parte a centrului financiar bancar al municipiului, astfel aici sunt prente mai multe sedii sau filiale de bănci cu ar fi: Banca Comercială Română (Piața Cetate), Bancpost (Piața Independenței), ING Bank (Str. Vasile Alecsandri), Banca Românească (Piața Independenței), Banca Carpatica Piața 1 Decembrie (), Banca Transilvania, Credit Europe Bank, Millenium Bank, OTP Bank (Piața Unirii), Sao Polo Bank(Piața Independenței), Banca Tiriac (piața Libertății). Toate aceste bancă au si case de schimb valutra, însă există și multiple case de schimb valutar independente. În cest areal sunt nu mai puțin de 9 agenții de turism sau tickiting, inclusiv agenția de voiaj CFR și Tarom.

Spațiile comerciale sunt suficiente în zonă și cuprind întreaga gama de produse comerciale, de la cele alimentarea până la de marochinărie, drogherie sau textile. Există și un mare centru comercial și anume „Magazinul Crișul”.

8. Săli de spectacole și de conferințe

Există mai multe mari săli de spectacole: Teatrul de Stat, Filarmonica, Casa de Cultură a Municipiului, Casa de Cultură a Sindicatelor. Sălile de conferinte sunt: Sala Casei de Cultură a Sindicatelor, Sala Mare a Primăriei „Traian Moșoiu”,”Grota Roșie” din Cetatea Oradea, cele de la hotelurile „Vulturul Negru”, Dacia-Continental, Elite, Silver, Atrium....

9. Asistență medicală permanentă și mijloc de transport pentru urgențe

Staționarul nr.2, spitalul clinic de urgențe se află în interiorul zonei propuse, ca de altfel și sediul Ambualnței Bihor.

10. Asistență medicală balneară, după caz, acreditată conform normelor legale în vigoare

Momentan nu este cazul, în urma investițiilor viitoare aceste facilități balneo vor fi onorate-

11. Punct de prim ajutor

Există punctul de prim ajutor de la Bazinul Olimpic.

12. Punct farmaceutic

Sunt 14 farmacii, din care 2 cu program non-stop(Farmacia 58 „Pe scări” str. Republicii și Farmacia Elixir, str. Tudor Vladimirescu).

13. Amenajarea și iluminarea locurilor de promenadă

Pietonal Republicii amenajat și iluminat public și arhitectural, Piața Ferdinand, Piața Unirii, Parcul 1 Decembrie, Parcul Libertății, Parcul I.C. Brătianu

14. Apă curentă

Întreaga zonă este racordată la rețeaua publică de alimentare cu apă. Cea mai mare parte din rețea este recent modernizată.

15. Canalizare

Întreaga zonă beneficială de canalizare pluvială și menajeră. O parte de rețea este nouă, cea de pe aleea Șrandului și zona Făcliei.

 • 16. Energie electrică

Întreaga zonă de interes este conectată la rețeau Electrica.

17. Dotări tehnice pentru exploatarea, protecția și utilizarea resurselor minerale terapeutice

Foraj de exploatare apă geotermală în Parcul I.C. Brătianu

 • IV. Structuri de primire turistice și agrement

Pe zona de interes sunt mai multe unități de cazare, în special hoteluri de 3 și 4 stele. Acestea ar fi: Hotel „Dacia” Continental, Hotel Terra, Hotel Caplipso(în construcție), Hotel Elite, Hotel Scorilo, Hotel Atrium, Hotel Parc, Hotel „Vulturul Negrul” și Robinson Country Club. De asemenea, aici sunt locate și Ștrandul Municipal, Bazinul Olimpic, Baza Sportivă Crișul, Baza Sportivă Dinamo. Posibilități de agrement nautic, respectiv pescuit sunt prezente pe malurile Crișului Repede.

18. Număr minim de locuri în structuri de primire turistice clasificate, fără campinguri

În unitățile de cazare sunt prezente nu mai puțin de 385 de locuri de cazare.

19. Amenajări și dotări pentru servicii de revigorare în spații construite, săli pentru întreținere

Sunt prezente 5 săli de fittnes.

20. Amenajări și dotări pentru relaxare în aer liber, inclusiv terenuri sportive

Terenurile sportive sunt prezente atât în cadrul Ștrandului Municipal și a Bazei Sportive „Dinamo”, cât și în Parcul Brațianu și Șanțul Cetății Oradea. Aici se pot practica sporturi precum mini fotbal, tenis cu piciorul, badminton, tenis, baschet, bikking si skateboarding

21. Terenuri de joacă pentru copii

Prezența terenurilor de joacă special amenajate pentru copii se face resimțită în Parcul 1 Decembrie, Parcul Brătianu, unde sunt prezente aparate de joaca pt copii de toate vârstele și acestea sunt amenajate conform standardelor europene de securitate în exploatare.

22. Parc amenajat

În zona de interes sunt amenajate 3 parcuri: Parcul 1 Decembrie, Parcul I.C. Brătianu, Parcul Dendrologic „Șanțul Cetății” și este în curs de reamenajare Parcul „Dealul Ciuperca”

23. Număr minim de trasee turistice montane marcate și afișate, dacă este cazul

Nu este cazul

24. Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, dacă este cazul

Momentan nu este cazul, în viitorul apropiat o parte a acestei cerințe va fi acoperită de baza tip SPA din Ștrandul Municipal în urma reabilitării, modernizării și extinderii acestuia

25. Amenajări și dotări pentru plimbări sau practicarea sporturilor nautice, dacă este cazul

Aleile din parcuri, pietonalul Republicii, respectiv cele spre locul de panorama Ciuperca satisfac aceasta cerinta. În cadrul Ștrandului Municipal este în curs de amenajare un ponton debarcader pentru hidrobiciclete, bărci și canoe.

26. Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu caracter de repetabilitate pe bază de calendar

Serbările Cetății Oradea în primul sfârșit de săptămână a lunii iulie, țin 3 zile și au ajuns la cea de a IX-a ediției. Toamna orădeană se desfășoară în lunile septembrie-octombrie, pe parcursul a 4 saptămâni, în fiecare an și a ajuns la cea de a XIX ediție. „Carnavalul Florilor” este un eveniment cultural anual și transfrontalier, el se desfășoară în fiecare lună august a fiecărui an.

 • 27. Centrul de Informare turistică, cu personal permanent care să deservească exclusiv centrul

Centrul de Informare turistică Oradea există în Cetatea Oradea și a fost rodul unei aplicații de proiect, Cetatea Oradea se află în prima etapă a unei profunde reabilitări și revitalizări pe POR, axa 5.1, și pe axa 1. b, amplele lucrări care se desfășoară în acest monument istoric, de arheologie, de construcții a făcut imperios necesară mutarea CIT-ului într-o nouă locație, care face obiectul unei aplicații de proiect pe POR, axa 1.b. Suportul pentru turisti este acordat astfel de Biroul Turism, Cultură, Regenerare Urbană din cadrul Primăriei Oradea, până la reabilitarea spațiului pentru CIT.

 • 26. Localitățile sau părțile de localități care dispun de condiții pentru practicarea schiului trebuie să aibă amenajată cel puțin o pârtie de schi omologată și mijloacele de transport pe cablu corespunzătoare

Nu este cazul.

27. Localitățile sau părțile de localități de pe litoral trebuie să dispună de plajă amenajată Nu este cazul

Oradea, 31 august 2009