Hotărârea nr. 697/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Mansardare si modernizare brutarie, str. Aluminei, nr. 25-27, Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Mansardare și modernizare brutărie, str. Aluminei, nr. 25-27, Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 81132 din 27 august 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Mansardare și modernizare brutărie, str. Aluminei, nr. 25-27, Oradea, elaborat la comanda beneficiarei d-na Chisbora Dorina reprezentantă a SC DORBOB PROD SRL, în scopul determinării condițiilor de modernizare a clădirii actualei brutării și construirea unui corp de clădire cu destinația Casa scării, pe str. Aluminei,.

Teritoriul luat în considerare este situat în intravilanul localității, în zona de vest a orașului, în cartierul Rogerius, pe strada Aluminei. Amplasamentul studiat este delimitat de proprietăți private (locuințe, spații comerciale diverse), rezervate în trecut pentru dotări.

Terenul în suprafață totală de 1705,0 mp identificat cu nr. cad. 20991 înscris în CF nr.152094 - Oradea, nr.cad.10824 înscris în CF nr.152716 - Oradea și nr. cad. 4821/2 înscris în CF. nr. 155436 - Oradea, se află în proprietatea beneficiarei.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială R3a, destinată construcției de locuințe unifamiliale sau pentru două familii izolate sau/și cuplate.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservită de rețele de apă, canalizare și energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Mansardare și modernizare brutărie, str. Aluminei, nr.24-25 - Oradea cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Se propune:

  • - intrarea în legalitate pentru mansardare corp clădire P+1 cu destinația filtru personal, răcire pâine și laboratoare;

  • - construire clădire cu destinația casa scării în regim de înălțime S+P+E+M , conform PUD, planșa “3 - Plan reglementări urbanistice” din proiect nr.290/2009 întocmit de arh. Zarnescu Viorica.

  • - regim maxim de înălțime: S+P+E+M - pentru corpul de clădire cu destinația casa scării, respectiv P+E+M pentru corpul de clădire cu destinația filtru personal, răcire pâine și laboratoare;

  • - casa scării se va amplasa adiacent magazinului, lipită de silozul de făină și va avea lățimea egală cu lățimea silozului iar lungimea de maxim 5,0m;

  • - la frontul str. Aluminei se vor amenaja locuri de parcare în incintă aferente funcțiunii propuse;

  • - POT maxim propus = 59,70%

- CUT maxim propus = 1,23

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, SC DORBOB PROD SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius Oradea, 31 august 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.697.

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”