Hotărârea nr. 694/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire cladire de locuit cu trei apartamente P+2E, str. Mioritei nr. 21, nr. cad. 154634 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire clădire de locuit cu trei apartamente P+2E, str. Mioriței nr. 21, nr. cad. 154634 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 84135 din 24 august 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire clădire de locuit cu trei apartamente P+2E, str. Mioriței nr. 21, nr. cad. 154634 - Oradea, elaborata la comanda beneficiarilor Harsanyi Laszlo, Harsanyi Elisabeta și Tatar luliu reprezentați de Schmidt Eva-Ibolya, în baza certificatului de urbanism 1364/13.04.2009, proiect întocmit de arh. Makar Ibolya, în scopul determinării condițiilor de amplasare și funcțiunile pentru care se permite autorizarea de construire, stabilirea regimului de aliniere și de înălțime, condițiile de desfășurare a circulației și servirea edilitară în zona străzii Mioriței, respectiv condițiile de amplasare a unei clădiri de locuit cu trei apartamente pe parcela situată în strada Mioriței nr. 21, nr. cad. 18645-Oradea.

Teritoriul luat în studiu este situat în intravilanul localității, în partea centrală a zonei istorice a municipiului, delimitat de str. Gheorghe Lazar, Mihai Eminescu, Treboniu Laurian, Nicolae Jiga, în special ambele flancuri ale str. Mioriței pe tronsonul str. Gh. Lazar - str. Treboniu Laurian. Strada Mioriței împarte în două zona studiată, fiind orientată pe aceeași direcție cu str. M. Eminescu si N. Jiga.Zona are un caracter preponderent rezidențial cu funcțiuni complementare, instituțiile, dotările comerciale și serviciile fiind concentrate pe străzile N. Jiga si M. Eminescu; str. Mioriței având caracter exclusiv rezidențial.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială R5, care se referă la zone rezidențiale cu densitate mare. In interiorul zonei sunt permise, în condițiile specifice, facilități care deservesc rezidenții.

Parcela care a generat prezentul PUZ, identificată cu nr. cad. 154634 (nr. cad. vechi18645), în suprafață de 166mp este înscrisă în CF 154634-Oradea, ca fiind proprietatea beneficiarilor: Harsany Laszlo, Harsanyi Elisabeta și Tatar Iuliu. In temeiul convenției sinalagmatice de schimb nr. 3173/4.09.2008, încheiată între proprietarii parcelei și Schmidt Katalin -Tunde, precum și a procurii speciale autentificată cu nr. 1287/5.09.2008 acordată de Schmidt Katalin - Tunde numitei Schmidt Eva -Ibolya, respectiv a procurei autentificată cu nr. 255/21.02.2009 acordată de proprietarii parcelei numitei Schmidt Eva -Ibolya, toate actele și avizele necesare autorizării construirii locuinței colective de pe parcela cu nr. cad. 18645 au fost emise pe numele Schmidt Eva -Ibolya.

Legătura cu celelalte zone ale orașului și circulația auto și pietonală în zonă este asigurată de străzile M. Eminescu, N. Jiga, Gh. Lazar, Treboniu Laurian și Mioriței.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este reprezentată de rețele de alimentare cu apă, energie electrică, telefonie și canalizare cu posibilitate de racordare la acestea.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Construire clădire de locuit cu trei apartamente, în regim de înălțime P+2E, str. Mioriței nr. 21, nr. cad. 154634 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre: Se propune:

- amplasarea unei construcții cu destinația locuință colectivă cu trei apartamente pe parcela situată pe str. Mioriței,

nr.21, nr. cad. 154634, conform planșei 4/U - Reglementări urbanistice” din proiectul nr.26/2008 întocmit de arh.

Makar Iulia :

 • - regim de înălțime: P+2E

 • - limita de implantare: minim 0,90m, respectând alinierea clădirii de pe lotul adiacent vestic;

 • - retrageri laterale: 3,64m fata de mejdia dreapta și pe mejdia stânga;

- retragere spate: minim 1,0m;

- POTmaxim propus = 52,50% CUTmaxim propus = 1,5;

 • - zona delimitata de străzile: Gheorghe Lazar, Mihai Eminescu, Treboniu Laurian, Nicolae Jiga își păstrează caracterul de zonă rezidențială de tip R5; - se admit reconversii în privința utilizării, de tipul: sedii de firmă, servicii de proiectare, consultanță și alte servicii profesionale, servicii sociale, ateliere manufacturiere și comerț cu amănuntul, pe parcelele cu acces din străzile N.Jiga, Treboniu Laurian și M. Eminescu;

 • - clădirile vor respecta alinierea la frontul străzii;

 • - regim de înălțime: max. P+3;

- POT m ax.55% CUT max.1,5

Organizarea circulației: Circulația carosabilă și pietonală în zonă se desfășoară pe străzile Gheorghe Lazar, Mihai Eminescu, Treboniu Laurian, Nicolae Jiga și Mioriței, străzi cu profil transversal bine definit în relație cu construcțiile existente. Pe fiecare parcelă se va asigura un acces carosabil de min.3,5m pentru intervenții de urgență;

 • - accesul la parcela cu nr. cad. 154634 se asigură din str. Mioriței;

 • - se vor amenaja în incinta parcelei spații de parcare aferente funcțiunii propuse conform HGR nr.525/1996; Asigurarea utilităților: se va face prin racordarea la rețelele edilitare existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, Laszlo, Harsanyi Elisabeta și Tatar Iuliu, prin grija Biroului Avizări Planuri

Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 august 2009

Nr.694.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila