Hotărârea nr. 693/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amenajare platforma balastata, Calea Borsului nr. 22/D, nr. topo. 4143/12 si 4143/49 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amenajare platformă balastată, Calea Borșului nr. 22/D, nr. topo. 4143/12 și 4143/49 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 66713 din 24 august 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amenajare platformă balastată, Calea Borșului nr. 22/D, nr. topo. 4143/12 și 4143/49 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 1464/27.04.2009 la solicitarea societății SC AUTO BARA&CO SRL reprezentată de d-nul Bara Octavian, în vederea stabilirii condițiilor în care este posibilă amenajarea unei platforme balastate cu destinația parcare pe terenul identificat cu nr. topo 4143/49 și 4143/12, situat adiacent drumului de acces din șoseaua Borșului la stația de epurare, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor.

Terenul luat în studiu este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea vestică a municipiului, adiacent drumului de acces din șoseaua Borșului spre stația de epurare, într-o zonă a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea industrială, comercială și servicii. Terenurile învecinate sunt mobilate cu unități de depozitare și producție și unități comerciale și de servicii.

Vecinătățile amplasamentului sunt: drumul betonat de acces la stația de epurare a orașului, la limita nordică iar în partea de est se află terenul identificat cu nr. cad. 9222 pe care s-a aprobat prin HCL.1071/2008, PUD - Amplasare hală service auto, spălătorie și birouri, având ca beneficiar pe SC Bara &CO SRL

Regulamentul de zonare funcțională a municipiului Oradea, situează amplasamentul în zona de folosință comercială și servicii de tip C8 cu consum mare de teren de tip: servicii comerciale grele, producătoare de zgomot, depozite, prezentări de mașini.

Terenul pe care se dorește amenajarea platformei balastate, având o suprafață totală de 6754,0 mp se compune din parcela în suprafață de 218,0 mp ce provine din nr. topo. 4143/12 înscris în CF 3185 - Episcopia Bihor, aflat în proprietatea Administrației Imobiliare Oradea, respectiv parcela în suprafață de 6536 mp ce provine din nr. topo. 4143/49 înscris în CF nr. 3407 - Episcopia Bihor, ca bazin de retenție, aflat în proprietatea Companiei de Apa SA

Accesul pietonal și auto se face din șos. Borșului pe drumul lateral, existent ce deservește stația de epurare. Rețeaua edilitară este organizată la nivelul rețelelor de alimentare cu apă, canalizare și energie electrică.

Terenul este traversat subteran de rețea de canalizare menajeră și pluvială, aflate în administrarea SC Compania de Apa Oradea SA, care și-a dat acordul pentru amenajarea obiectivului propus în condițiile respectării mențiunilor din acordul 5471/25.03.2009.

Terenul studiat este traversat aerian de linia electrică LEA 110kV cu legături duble, cuprinzând și zona de protecție a liniei de înaltă tensiune.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Amenajare platformă balastată, Calea Borșului nr. 22/D, nr. topo. 4143/12 și 4143/49 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • - Concesionarea unei suprafețe de teren de 6754 mp compusă din parcela, în suprafață de 218,0 mp, ce provine din nr. topo. 4143/12 înscris în CF 3185 - Episcopia Bihor, aflat în proprietatea Administrației Imobiliare Oradea, respectiv parcela, în suprafață de 6536 mp, ce provine din nr. topo. 4143/49 înscris în CF nr. 3407 - Episcopia Bihor, aflat în proprietatea Companiei de Apa SA pentru amenajare platformă balastată.

  • - Platforma balastată este destinată amenajării unui spațiu de manevră și parcare autoturisme cu capacitatea de 63 de locuri de

parcare;

  • -  amplasarea zonelor de parcare pe platforma balastată se va face respectând condițiile impuse prin avizele SC Electrica SA .nr.71/2009 și C.A.O.nr.9629/2009.

  • - limita de implantare a gardului de împrejmuire a platformei: 5,5 m din axul drumului betonat care asigură accesul la stația de

epurare.

  • - Organizarea circulației în zonă: circulația auto și pietonală se desfășoară din Calea Borșului pe drumul betonat de acces la stația de epurare care în zona studiată are profil transversal de 8,5 m;

  • - Asigurarea utilităților: obiectivul propus nu necesită racordarea la rețelele de alimentare cu apă, respectiv energie electrică. Este necesară amenajarea unor rigole care să dirijeze apele meteorice spre canalele de colectare existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, SC AUTO BARA&CO SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 august 2009

Nr.693.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”