Hotărârea nr. 691/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru parcelare teren si amplasare locuinte individuale, str. Soarelui - str. Branului, nr. cad. 155363 ÷ 155376, 155311 ÷ 155335, 20943 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru parcelare teren și amplasare locuințe

individuale, str. Soarelui - str. Branului, nr. cad. 155363 * 155376,155311 * 155335,20943 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 62692 din 21 august 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru parcelare teren și amplasare locuințe individuale, str. Soarelui -str. Branului, nr. cad. 155363 * 155376, 155311 * 155335, 20943 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor SC SIRACSIM SRL, SC WST IMOBILIARE, SC SIFEH SRL, în baza certificatului de urbanism nr.1 196/25.03.2009, având ca scop extinderea limitei intravilanului în vederea integrării ansamblului de locuințe individuale în zona preponderent arabilă aflată în continuă dezvoltare, în vederea reglementării accesului la terenul beneficiarilor, situat pe str. Soarelui - str. Branului, stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul luat în studiu este parțial în intravilan și parțial în extravilanul municipiului Oradea, adiacent străzii Soarelui la limita estică și adiacent str. Branului la limita vestică.

Conform Regulamentului zonării funcționale al municipiului Oradea, terenul situat în intravilan corespunde zonei R1a -locuințe izolate unifamiliale iar perimetrul cuprins în extravilan este constituit din terenuri arabile, zona aflandu-se într-o continuă dezvoltare.

Terenul în suprafață totală de S = 20764,0mp, s-a identificat cu nr.cad.155311 înscris în CF nr.155311-Oradea, cu nr.cad.155312 înscris în CF nr.155312-Oradea, cu nr.cad.155313 înscris în CF nr.155313-Oradea, cu nr.cad.155314 înscris în CFnr.155314-Oradea, cunr.cad.155315înscrisînCFnr.155315-Oradea, cu nr.cad. 1 5531 6 înscris în CF nr. 1 5531 6-Oradea, cu nr.cad.155317 înscrisîn CF nr.155317-Oradea, cu nr.cad.155318înscrisîn CF nr.155318-Oradea, cu nr.cad.155319înscris în CF nr.155319-Oradea, cu nr.cad.155320 înscrisîn CF nr.155320-Oradea, cu nr.cad.155321 înscris în CF nr.155321-Oradea, cu nr.cad.155322înscrisîn CF nr.155322-Oradea, cu nr.cad.155323înscrisîn CF nr.155323-Oradea, cu nr.cad.155324înscris înCFnr.155324-Oradea,cunr.cad.155325înscrisînCFnr.155325-Oradea,cunr.cad.155326înscrisînCFnr.155326-Oradea, cu nr.cad.155327 înscrisîn CF nr.155327-Oradea, cu nr.cad.155328înscrisîn CF nr.155328-Oradea, cu nr.cad.155329înscris în CF nr.155329-Oradea, cu nr.cad.155330 înscrisîn CF nr.155330-Oradea, cu nr.cad.155331 înscris în CF nr. 155331-Oradea, cu nr.cad.155332înscrisîn CF nr.155332-Oradea, cu nr.cad.155333înscrisîn CF nr.155333-Oradea, cu nr.cad.155334înscris în CF nr. 1 55334-Oradea, cu nr.cad.155335 înscris în CF nr.155335-Oradea în favoarea beneficiarei SC SIRACSIM SRL , cu drept de privilegiu imobiliar pentru Bede Ecaterina; nr.155364, nr.155367, nr.155370, nr.155373, nr.155376 în favoarea beneficiarei SC WST IMOBILIARE SRL, cu drept de privilegiu imobiliar pentru Bede Ecaterina și nr.cad.20943 înscris în CF nr.95015-Oradea, în favoarea beneficiarei SC SIFEH SRL, ca teren parțial intravilan parțial extravilan.


nr.cad.155365 înscris în nr.cad.155368 înscris în nr.cad.155371 înscris în nr.cad.155374 înscris în


CF

CF

CF

CF


nr.155365,

nr.155368,

nr.155371,

nr.155374,


nr.cad.155363 înscris în

nr.cad.155366

nr.cad.155369

nr.cad.155372

nr.cad.155375 înscris în


înscris în înscris în înscris în


CF CF CF CF CF


nr.155363,

nr.155366,

nr.155369,

nr.155372,

nr.155375,


nr.cad.155364 înscris în nr.cad.155367 înscris în nr.cad.155370 înscris în nr.cad.155373 înscris în nr.cad.155376 înscris în


CF

CF

CF

CF

CF


Legătura zonei cu municipiul se realizează pe str. Soarelui și prelungirea str. Branului.

Rețele tehnico edilitare: zona este deservită de rețele de energie electrică, apă și canalizare pe str. Soarelui.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIULLOCALAL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru parcelare teren și amplasare locuințe individuale, str. Soarelui - str. Branului, nr. cad. . 155363 * 155376, 155311 * 155335, 20943 - Oradea, în vederea asigurării accesibilității la parcele, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -    Principala funcțiune propusă în zonă este cea de locuire. Destinația terenurilor va fi pentru parcele mobilate cu clădiri de locuit izolate și cuplate;

 • -   Loturi propuse -36 parcele din care 23 parcele destinate amplasării de locuințe familiale izolate; 12 parcele, destinate amplasării de locuințe cuplate și 1parcelă pentru două locuințe izolate;

Zonificarea funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

 • -   amplasarea construcțiilor se va realiza conform prevederilor din planșa 3/U-Reglementări din proiectul nr.02/2009 întocmit de arh. Cobe Aurel cu respectarea recomandărilor din Studiul de risc natural (SRN) nr.93/11.2008 întocmit de SC Geostud Vest SRL - verificator ing. Roman F.Florian;

 • -   suprafața minimă lot propus - 550,0mp;

-   frontlastradaminim -15,0m;

-   POT maxim -35,0%;

-   CUT maxim - 0,60;

 • -   regim de înălțime: D(S)+P=E(M), P+E+M;

 • -   limita de implantare gard: minim 6.0m din axul str. Soarelui și din drumul situat în prelungirea str. Branului (nr. topo 6341 și 6292) și respectiv minim 3.5m din axul aleilor carosabile private (de acces la parcelele propuse)

 • -   limita de implantare a construcției: minim 6.0m de la aliniamentul străzilor de acces;

-    retrageri laterale: cu respectare Cod civil;

-    retrageri spate: cu respectare Cod civil;

 • -    accesul la parcele se asigură din strada Soarelui și din drumul situat în prelungirea str. Branului pe alei carosabile private cu profil transversal de 7,0m conform planșei 3/U-Reglementări dinproiectulnr.02/2009întocmitdearh.CobeAurel;

 • -    parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire;

 • -   condiții specifice impuse pentru locuințe izolate: plantări arbori, 20% din suprafața lotului.

 • - având accesul existent constituit pe profilul străzii Soarelui, și drumul situat în prelungirea str. Branului neconforme din punct de vedere tehnic și urbanistic, proiectantul a luat în studiu posibilitatea extinderii și modernizării căilor de acces pentru a se transforma în artere principale cu prospect de minim 12,0 m și creare unor alei carosabile cu profil transversal de 7,0m din str. Soarelui respectiv din prelungirea str. Branului, care să asigure accesul la parcelele propuse.

 • - se propune lărgirea str. Soarelui si respectiv a drumului ( nr. topo 6341 si 6292) situat în prelungirea str. Branului la profil

transversal de 12,0m (6,0m pe partea beneficiarilor);

 • - strada Soarelui se va constitui din strada Soarelui existentă și terenul identificat cu nr.cad.155335.

-drumulsituatinprelungireastr.Branuluisevaconstituidindrumulexistentsiterenulidentificatcunr.cad.155376.

 • - terenul destinat lărgirii străzilor se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUZ, planșa U/4

 • - Circulația terenurilor și a ofertei de donație autentificate notarial.

 • - în urma acceptării donației și trecerii terenurilor în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea.

Echiparea tehnico-edilitară:

Inițiatorul PUZ-ului se obligă să realizeze extinderea utilităților (drumuri balastate, rețea electrică, rețea de apă) pe cheltuiala proprie, inclusiv pe străzile nou create, care au făcut obiectul primei etape de aprobare a PUZ-ului.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

- Beneficiarele Planului Urbanistic Zonal, SC SIRACSIM SRL, SC WST IMOBILIARE, SC SIFEH SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 august 2009

Nr.691.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”