Hotărârea nr. 690/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru construire locuinte, str. Macului, nr.cad.17005, 17007, 17001 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru construire locuințe, str. Macului, nr.cad.17005, 17007, 17001 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 76689/2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru construire locuințe, str. Macului, nr.cad.17005, 17007, 17001 - Oradea.

Luând în considerare documentația depusă cu numărul de înregistrare 63796 din data de 22 iunie 2009, de către SC CRI & GI SRL și SC ECOBYO SRL și întocmită de către arh. Radu Foriș,

Văzând Avizul prealabil de oportunitate nr. 672 din data de 17 iunie 2009, al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - extindere intravilan pentru construire locuințe, str. Macului, nr.cad.17005, 17007, 17001 - Oradea , în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 672/17.06.2009.

 • - Zona reglementată prin PUZ : pe amplasamentul studiat în corelare cu PUD-uri/ PUZ-uri de zonă aprobate cu respectarea legislației în vigoare (Legea 350/2001(r) si HGRnr.525/1996).

 • - Categoria funcțională solicitată: se propune extinderea intravilanului pentru construire de locuințe;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • - regim de înălțime propus: maxim S+P+E+M;

 • - corelare cu documentații de urbanism (PUD-uri/PUZ-uri) existente în zonă;

 • - se vor prelua traseele străzilor (existente si propuse) și se va studia posibilitatea dezvoltării rețelelor stradale;

 • - racordarea la rețelele edilitare existente în zonă;

 • - asigurarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform HGR nr. 525/1996;

 • - beneficiarii vor prezenta un angajament, în formă autentică, prin care aceștia se obligă să realizeze extinderea utilităților (drumuri balastate, rețea electrică, rețea de apă) pe cheltuiala proprie;

 • - Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

POT maxim propus - 35%

CUT maxim propus -1,10.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, SC CRI & GI SRL și SC ECOBYO SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius Oradea, 31 august2009 Nr. 690 Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila