Hotărârea nr. 69/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Extindere intravilan si parcelare teren pentru construire locuinþe familiale si colective cu zone de servicii complementare/dotari de cartier (spatii comerciale si funcþiuni complementare

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Extindere intravilan si parcelare teren pentru construire locuințe familiale si colective cu zone de servicii complementare/dotari de cartier (spatii comerciale si funcțiuni complementare de tip grădinița, creșa, locuri de joaca pentru copii, spatii verzi, parcări aferente), zona Oncea, nr. cad. 13220, 13325, 13408, 13687, 14542, 3390/2, 3391/2, 3391/1, 3392/2, 3390/1, 3392/1 si 3389/2 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 101836 din data de 23.01.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Extindere intravilan si parcelare teren pentru construire locuințe familiale si colective cu zone de servicii complementare/dotari de cartier (spatii comerciale si funcțiuni complementare de tip grădinița, creșa, locuri de joaca pentru copii, spatii verzi, parcări aferente), zona Oncea, nr. cad. 13220, 13325, 13408, 13687, 14542, 3390/2, 3391/2, 3391/1, 3392/2, 3390/1, 3392/1 si 3389/2 -Oradea,

Văzând documentația depusa cu nr. de înregistrare 101836/20.01.2009, de către SC Club Bravo Imobiliare SRL, SC Club Bravo SRL, d-l Nica Adrian, Lupea Mihai, Dumitrescu Robert, Trinc Cristina si Govor Consuela si întocmita de către arh. Muth Octavian,

Având în vedere Avizul prealabil de oportunitate nr. 63/21.01.2009 al Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Extindere intravilan si parcelare teren pentru construire locuințe familiale si colective cu zone de servicii complementare/dotari de cartier (spatii comerciale si funcțiuni complementare de tip grădinița, creșa, locuri de joaca pentru copii, spatii verzi, parcări aferente), zona Oncea, nr. cad. 13220, 13325, 13408, 13687, 14542, 3390/2, 3391/2, 3391/1, 3392/2, 3390/1, 3392/1 si 3389/2 - Oradea, in condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 63/21.01.2009:

 • - Zona reglementata prin PUZ: zona cuprinsa in hașura din plansa 01/A aferenta proiectului prezentat, întocmit de către arh. Muth Octavian, in corelare cu PUD-uri / PUZ-uri de zona aprobate, de la limita incintei Cartierului Soarelui, groapa de argila si pana la drumul serpentina de acces către sat Paleu;

 • - Categoria funcționala solicitata: se propune extinderea intravilanului pentru parcelare teren in vederea construirii de locuințe familiale si colective cu zone de servicii complementare/dotari de cartier (spatii comerciale si funcțiuni complementare de tip grădinița, creșa, locuri de joaca pentru copii, spatii verzi, parcări aferente);

 • - Reglementari obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -   corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente in zona

 • -   spatii de parcare conform HG 525/1996;

 • -    regim de înălțime propus:

-S+P+3E+M pentru locuințe colective, cu Hmax streasina-12,0m, Hmax coama-14,0m;

-S+P+E+M pentru locuințele familiale individuale;

 • -    studierea accesului la rețeaua stradala;

 • -    racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apa, energie electrica si canalizare;

 • -    asigurarea locurilor de parcare, a spatiilor verzi si a dotărilor de cartier conform HGR 525/1996;

 • -   mobilarea zonei destinate locuințelor colective cu respectarea HGR 525/1996 si OMS 527/1996;

 • -    marcarea pe planșe a limitelor de implantare a construcțiilor;

 • -    se va corela propunerea cu rețeaua stradala existenta, reglementându-se atât traseul cat si profilurile drumurilor (existente si propuse);

 • -    se vor marca traseele de circulații majore, la nivel de circulație;

 • -    pentru fundamentare PUZ se va elabora Studiu de risc, întocmit si vizat de către verificator atestat (A f), ce va constitui parte integranta a documentației ce se va propune.

 • -    Indici / coeficienți urbanistici normați pe zona, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea si propuși:

 • -   Pentru locuințe familiale: POTmaxim = 35%, CUT maxim = 0,60;

 • -   Pentru locuințe colective: POT maxim = 50%, CUT maxim = 2,70.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -   Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, SC Club Bravo Imobiliare SRL, SC Club Bravo SRL, d-l Nica Adrian, Lupea Mihai, Dumitrescu Robert, Trinc Cristina si Govor Consuela, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius Oradea, 29 ianuarie 2009                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 69                                                                       SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” de voturi pentru.                                                                     Ionel Vila