Hotărârea nr. 689/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea Planului Urbanistic Zonal – Construire spalatorie auto, str. Henric Ibsen, nr. 54 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire spălătorie auto, str. Henric Ibsen, nr. 54 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 73125 din data de 15 iulie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire spălătorie auto, str. Henric Ibsen, nr. 54 - Oradea.

Luând în considerare documentația depusă cu numărul de înregistrare. 73125 din data de 15 iulie 2009, de către domnul Paul Petru Gheorghe Octavian și intocmită de către SC Arh Vision SRL, prin arh.Letea Dorin,

Văzând Avizul prealabil de oportunitate nr. 824 din data de 15 iulie 2009, al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Construire spălăie auto, str. Henric Ibsen, nr. 54- Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 824/15.07.2009.

 • -  Zona reglementată prin PUZ : portiunea din str. Henric Ibsen cuprinsă între intersecția acesteia cu strazile Buzăului respectiv Cornițelului;

 • - Categoria funcțională solicitată: se propune construirea unei spălătorii auto pe terenul identificat cu nr. cad.18972 îinscris in C.F. nr. 156931- Oradea;

 • - Reglementari obligatorii sau dotari de interes public necesare functiunii propuse:

 • - regim de înaltime propus: maxim: P

 • - corelare cu documentațiile de urbanism (PUD-uri/PUZ-uri) existente în zona cu respectarea legislației în vigoare (Legea350/2001(r)siHGRnr.525/1996);

 • - racordarea la rețelele edilitare existente în zonă;

 • - asigurarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform H.G.R. nr. 525/1996;

 • - asigurarea, în incintă, a minim 1loc de parcare/ boxă;

 • - asigurarea accesului autovehicolelor în/din incinta cu fața;

 • - acord legalizat vecini direct afectați;

 • - Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea si propuși:

POTmaximpropus-40,0% CUT maximpropus-0,4

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, domnul Paul Petru Gheorghe Octavian, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius Oradea, 31 august2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Nr.689

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”