Hotărârea nr. 688/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea Planului Urbanistic Zonal – Construire locuinta familiala, str. Capsunilor, nr.1R1, nr.cad.12905 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire locuință familială, str. Căpșunilor, nr.1R1, nr.cad.12905 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 70363 din 8 iulie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire locuință familială, str. Căpșunilor, nr.1R1, nr.cad.12905 -Oradea.

Luând în considerare documentația depusă cu numărul de înregistrare. 70363 din 8 iulie 2009, de către domnul Lup Dumitru Teofil și întocmita de arh.Makar Iulia,

Văzând Avizul prealabil de oportunitate nr. 794 din data de 15 iulie 2009, al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Construire locuință familială, str. Căpșunilor, nr.1R1, nr.cad.12905 - Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 794/15.07.2009.

 • - Zona reglementată prin PUZ : zona delimitată de str. Căpșunilor și terenurile reglementate prin documentațiile de urbanism (PUD-uri/PUZ-uri) de zona aprobată;

 • - Categoria funcțională solicitată: se propune construirea unei locuințe unifamiliale pe terenul identificat cu nr. cad.12905 înscris in CF. 154043- Oradea;

 • - Reglementari obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • - regim de înălțime propus: maxim: P+M

 • - corelare cu documentații de urbanism (PUD-uri/PUZ-uri) existente in zona cu respectarea legislației in vigoare (Legea 350/2001(r) si HGRnr.525/1996);

 • - racordarea pe viitor la rețelele edilitare existente in zona;

 • - preluarea traseelor străzilor (existente si propuse);

 • - studierea posibilității dezvoltării rețelelor stradale;

 • - clarificarea si reglementarea juridica a accesului la amplasament;

- asigurarea locurilor de parcare si a spatiilor verzi conform HGR 525/1996;

 • - Indici / coeficienți urbanistici normați pe zona, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea si propuși:

POT maxim propus - 35,0% CUT maxim propus - 0,6.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, domnul Lup Dumitru Teofil, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  Oradea, 31 august 2009

  Nr.688.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”