Hotărârea nr. 687/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa cu 2 apartamente D+P+M, str. Gheorghe Doja nr. 45/B, nr. cad. 801 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă cu 2 apartamente D+P+M, str. Gheorghe Doja nr. 45/B, nr.cad. 801 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 171577 din 27 iulie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 3214/04.08.2008 la solicitarea beneficiarei Pozsonyi Edina si Pozsonyi Erik, in vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case familiale cu 2 apartamente pe parcela situată pe str. Gheorghe Doja nr. 45/B, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare.

Terenul luat în considerare, este situat în intravilanul localității, în partea de nord-est, în zona colinară situată pe strada Gheorghe Doja. Parcela studiată se învecinează cu terenuri proprietăți private.

În prezent construcțiile existente în zona sunt locuințe în general cu regim mic și mediu de înălțime, fiind atât locuințe familiale cât și locuințe colective.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr. 49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială R1a cu locuințe izolate unifamiliale, cu densitate redusa și cu terenuri libere adiacente acestora.

Din punct de vedere al echipării edilitare, în zona există rețele de alimentare cu apă, canalizare și energie electrică.

Terenul luat în studiu, parcela cu nr. cad. 801 înscris in C.F. nr. 151181-Oradea în suprafață de 715,0 mp se află în proprietatea beneficiarilor Pozsonyi Edina si Pozsonyi Erik, cu drept de uzufruct viager in favoarea lui Pozsonyi Istvan si Pozsonyi Erzsebet .

În prezent terenul nu este liber de construcții, pe parcela existând trei clădiri regim de înălțime parter.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă cu 2 apartamente D+P+M, str. Gheorghe Doja nr. 45/B, nr. cad. 801 - Oradea, înscris in C.F. nr. 151181-Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

 • -  Se propune construirea unei case cu 2 apartamente în regim de înălțime D+P+M;

 • -  Amplasarea construcției se va realiza conform prevederilor din planșa 4/U- Reglementări urbanistice, din proiectul nr. 65/2008 întocmit de către SC Armonis Comtur SRL - arh. Letea Dorin, cu respectarea condițiilor și a recomandărilor din Studiul de risc natural (SRN) nr. 5561 întocmit de către SC Proiect Bihor Oradea - geolog Balaș Vasile, ce va constitui parte integranta a documentației de autorizare a construcției propuse:

 • -   limita de implantare a construcției: minim 6,0 m de la limita trotuarului străzii Gheorghe Doja;

 • -   retrageri laterale: 0.60m fată de mejdia stângă și 4.65 m față de mejdia dreaptă, respectiv 1,40 m față de construcția P existentă;

 • -   retragere spate: minim 5.10 m față de clădirea P existentă;

 • -   amenajarea locurilor de parcare în interiorul parcelei: minim1 loc/unitatea de locuit ;

- se vor respecta prevederile Codului Civil referitoare la vederi și scurgerea apelor pluviale pe mejdiile vecine .

 • -   Organizarea circulației: accesul la parcelă se face din strada Gheorghe Doja, stradă cu profil transversal de 12,0m;

 • -  POT maxim = 35,0% si CUT maxim = 0,55;

- Asigurarea utilităților: alimentarea cu apa prin racord la rețeaua existentă în zonă, canalizarea prin racord la rețeaua existentă în zonă, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Pozsonyi Edina si Pozsonyi Erik, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

  Oradea, 31 august 2009

  Nr.687


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”