Hotărârea nr. 685/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan si parcelare teren pentru locuinte si biserica, str. Apateului, nr. cad. 153600 ÷ 153625 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan și parcelare teren pentru locuințe și biserică,

str. Apateului, nr. cad. 153600 - 153625 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 66595 din 21 august 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan si parcelare teren pentru locuințe si biserica, str. Apateului, nr. cad. 153600 + 153625 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului Pele Sorin, în baza certificatului de urbanism nr.839/19.02.2009, având ca scop extinderea limitei intravilanului și parcelarea terenului ( nr. cad.2190), situat pe str. Apateului, în vederea construirii unor locuințe individuale și a unei biserici, a reglementării accesului la parcelele beneficiarilor, stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul luat în studiu este parțial în intravilanul și parțial în extravilanul municipiului Oradea, adiacent străzii Apateului fiind situat în partea de sud a municipiului, zona de șes.

Conform Regulamentului zonării funcționale al municipiului Oradea, terenul situat în intravilan corespunde zonei R2 -locuințe unifamiliale izolate și cuplate iar perimetrul cuprins în extravilan este constituit din terenuri arabile, zona aflându-se într-o continuă dezvoltare.

Terenul în suprafață totală de S= 16000,0mp, s-a identificat cu nr.cad.153600 înscris în CF nr.153600-Oradea, nr.cad.153603 înscris în CF în CF nr.153605-Oradea, nr.cad.153608 înscris în CF în CF nr.153610-Oradea, nr.cad.153613 înscris în CF în CF nr.153615-Oradea, nr.cad.153618 înscris în CF în CF nr.153620-Oradea, nr.cad.153623 înscris în CF


nr.cad.153602 înscris în CF nr.153602-Oradea, CF nr.153604-Oradea, nr.cad.153605 înscris nr.cad.153607 înscris în CF nr.153607-Oradea, CF nr.153609-Oradea, nr.cad.153610 înscris nr.cad.153612 înscris în CF nr.153612-Oradea, CF nr.153614-Oradea, nr.cad.153615 înscris nr.cad.153617 înscris în CF nr.153617-Oradea, CF nr.153619-Oradea, nr.cad.153620 înscris nr.cad.153622 înscris în CF nr.153622-Oradea,


nr.cad.153601 înscris în CF nr.153601-Oradea, nr.153603-Oradea, nr.cad.153604 înscris în nr.cad.153606 înscris în CF nr.153606-Oradea, nr.153608-Oradea, nr.cad.153609 înscris în nr.cad.153611 înscris în CF nr.153611-Oradea, nr.153613-Oradea, nr.cad.153614 înscris în nr.cad.153616 înscris în CF nr.153616-Oradea, nr.153618-Oradea, nr.cad.153619 înscris în nr.cad.153621 înscris în CF nr.153621-Oradea, nr.153623-Oradea, nr.cad.153624 înscris în CF nr.153624-Oradea, nr.cad.153625 înscris în CF nr.153625-Oradea în favoarea beneficiarului Pele Sorin și soția Pele Rodica, ca teren arabil.

Legătura zonei cu municipiul se realizează pe str. Apateului.

Rețele tehnico-edilitare: zona este deservită de rețele de energie electrică, apă și canalizare.

Având în vedere opțiunea beneficiarului pentru extinderea zonei de locuit în partea de sud a municipiului, s-a elaborat prezentul PUZ care studiază extinderea limitei intravilanului și parcelarea terenului în vederea amplasării de locuințe familiale și a unei biserici.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIULLOCALAL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Extindere intravilan și parcelare teren pentru locuințe familiale și biserică, str. Apateului, nr. cad. 153600 + 153625 - Oradea, în vederea asigurării accesibilității la parcele, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Având în vedere opțiunea beneficiarului pentru extinderea zonei de locuit în partea de sud a municipiului, s-a elaborat

prezentul PUZ prin care se propune:

 • -        extinderea limitei intravilanului. Suprafața de teren propusă pentru introducerea în intravilanul municipiului Oradea este de 4382mp, conform schiței cadastrale avizate de către Direcția Patrimoniu - Birou Cadastru;

 • -   parcelarea terenului în vederea amplasării de locuințe familiale și a unei biserici;

- crearea unui drum public cu profil transversal de 11.0m (nr.cad.153612) din str. Apateului, care să asigure accesul la

parcelele propuse.

 • -    loturi propuse -25 parcele din care 24 parcele destinate amplasării de locuințe familiale izolate și o parcelă destinată amplasării unei biserici ;

 • -   amplasarea construcțiilor se va realiza conform prevederilor din planșa 3/U- Reglementări urbanistice aferentă PUZ din proiectul nr.6/2009 întocmit de către SC Armonis Comtur SRL - arh. Letea Dorin;

 • -   regim de înălțime propus: D+P+E(M);

 • -   limita de implantare a clădirilor de locuit pe parcelă: 4,5m de la limita drumului de acces, respectiv minim 9,0m față de mejdia posterioară a parcelei;

 • -    retrageri laterale pentru clădirile de locuit pe parcela: minim 4,0m în total ( minim 2.4m pe o latură)

 • -   limita de implantare a clădirii de cult: minim 4.5m de la aliniamentul străzilor de acces, respectiv minim 2,0m față de mejdia stânga ( considerând accesul din str. Apateului) și 9,0m față de mejdia posterioară a parcelei cu nr.cad.153600;

-   POT maxim -35,0%;

-   CUT maxim-0,50;

 • -   accesul la parcele se asigură din strada Apateului pe un drum public cu profil transversal de 11,0m, conform planșei 3/U-Reglementări urbanistice din proiectul nr.6/2009 întocmit de către SC Armonis Comtur SRL - arh. Letea Dorin;

 • - se vor amenaja locuri de parcare pe parcele pentru funcțiunile propuse, conform HGR 525/1996

Modernizarea circulației: In conformitate cu propunerile din PUZ, planșa 2U - Circulația terenurilor proiectul nr.6/2009 întocmit de către SC Armonis Comtur SRL - arh. Letea Dorin, se propune crearea unui drum public cu profil transversal de 11.0m (nr.cad.153612) din str. Apateului, care să asigure accesul la parcelele propuse.

Terenul destinat realizării drumului public, identificat cu nr. cad.153612 înscris în CF nr.153612- Oradea, aflat în proprietatea beneficiarului Pele Sorin și soția Pele Rodica se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUZ, planșa 2U - Circulația terenurilor și a ofertei de donație autentificate notarial nr.1330/27.04.2009.

In urma acceptării donației și trecerii terenurilor în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea.

Jumătatea străzii Apateului (latura estică) aflată în dreptul beneficiarului asigură lățimea de 6,0m din axul străzii, fiind asigurat astfel profilul transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarei) conform planșei 2U-Circulația terenurilor, încadrându-se în reglementările din PUG municipiul Oradea.

Echiparea tehnico-edilitară:

Inițiatorul PUZ-ului se obligă să realizeze extinderea utilităților (drumuri balastate, rețea electrică, rețea de apă și canalizare) pe cheltuiala proprie, inclusiv pe strada nou creată.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, Pele Sorin și soția Pele Rodica, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice

CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 august 2009

Nr.685.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”